تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-5 نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (86-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین سه متغیر مستقل(تغیر سود تقسیمی،سود هر سهم ،تغییر سود هر سهم) و تغییر سود آتی به عنوان متغیر وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  هست و مقدار آن490/0 می باشد. ؛که این ضریب همبستگی اندازه خوبی می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 236/0 می باشد، نشان می دهد که تنها 23.6% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی ،سود هرسهم و تغییرات سود هر سهم  وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

5-3-5 نتایج سه متغیراصلی و  سه متغیرمجازی با متغیر وابسته

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (89-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین سه متغیر مستقل(تغیر سود تقسیمی،سود هر سهم ،تغییر سود هر سهم) و سه متغیر مجازی(قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،نسبت ارزش بازار به دفتری ، بازده حقوق صاحبان سهام) با تغییر سود آتی به عنوان متغیر وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  هست و مقدار آن621/0 می باشد. ؛که این ضریب همبستگی اندازه بسیارخوبی می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 379/0 می باشد، نشان می دهد که تنها 37.9% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی ،سود هرسهم ، تغییرات سود هر سهم ،قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام  وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران