مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سجع مطرّف: دو کلمه از نظر تعداد هجا متفاوتند و صامت آغازین هجای قافیه متغیر می باشد یا کلمات سجع از نظر تعداد هجا مساوی باشند اما هجاهای غیر قافیه از نظر کمیّت یعنی کوتاهی و بلندی یکسان نباشند    (شمیسا، 1386: 37).

سجع مطرّف بر دو نوع می باشد:

الف) دو کلمه در تعداد هجا متفاوتند (معمولاً یک کلمه یک هجایی و کلمه دیگر دو هجایی می باشد ) و صامت آغازین هجای قافیه متغیر  می باشد.

ب) کلمات سجع از نظر تعداد هجا مساوی باشند اما هجا های غیر قافیه از نظر کمیّت یعنی کوتاهی و بلندی یکسان نباشند (شمیسا،1386:37 ).

یا: آن می باشد که، الفاظ در حرف روی یکی و در وزن مختلف باشند (همایی،1382: 42).

مثال: مقام، نام (1) حسرت، مکرمت (2)

تکرارواج یا واج آرایی: یعنی تکرار یک صامت یا مصوت در چندین کلمه جمله و بر دو نوع می باشد.

الف)هم حرفی یا تکرار یک صامت: تکرار صامت ممکن می باشد به صورت منظمی در آغاز همه یا بعضی از کلمات باشد یا ممکن می باشد به صورت پراکنده در میان کلمات باشد (شمیسا، 1386: 73).

تکرار صامت: م در بیت (1) و (2)  س در بیت (3) گ در بیت (4)

هم صدایی: و آن تکرار یا توزیع مصوت در کلمات می باشد (شمیسا، 1386: 74).

تکرار مصوت: مصوت بلند ا در بیت(3) و (4)

تکرار واژه: یکی از شگردهای زیبایی آفرینی در کلام می باشد، که موسیقی شعر را به وجود می آورد و یکی از ارکان بنیادی شعر می باشد (وحیدیان کامکار، 1379: 23)

تکرار واژه انواعی دارد:

رد الصدر الی العجز: یعنی اوّل و آخر بیت یکسان باشد(لازم نیست که کلمات دقیقاً عین هم باشند. و نیز مجاز می باشد که کلمات نزدیک به اول و آخر باشند (شمیسا، 1386: 76)

دام بگشایــی و غیر از ســوی تو نگشایــم گام        کــه به پــا از دل ســودازده  دامیســت مــرا

ب)واژگانی

لغات عربی: مقام، غم، مکرمت، حسرت، قدس، ملالت، لطف، غلام

لغات مرکب:

الف)اسم های مرکب

ب)صفت های مرکب که عبارتند از:

صفت فاعلی مرکب: اسم+ بن مضارع

مثال:  باده فروش

صفت مفعولی مرکب: از اسم + صفت (انوری، گیوی،1370: 152)

مثال:  سویدا زده، غمدیده

ترکیب های اضافی: از ترکیب مضاف و مضاف الیه همیشه مفهوم واحد و یکسانی به دست نمی آید اضافه از حیث مفاهیم و روابط موجود میان مضاف و مضاف الیه اقسامی پیدا می کند (انوری ،گیوی،1370: 127).

مثال: کوی خرابات، غم ننگ، اندیشه ی نام، مکرمت باده فروش، نقد جان، حسرت جام، اسیران قفس، وجود تو جای ملالت، خداوند من، سردوست

ترکیب های وصفی: چمن قدس، دل سودازده، دل غمدیده

 اسم ذات: مصداق بعضی از اسمها به گونه مستقل در خارج از ذهن وجود دارند و مرئی و محسوس و ملموس هستند (انوری، گیوی،1370: 100).

عناصر طبیعی: چمن، دهر

انسانی: باده فروش، گام، غلام، نشاط

اعضای بدن: کف، گوش، پا، دل، سر

اشیا: جام، دام، قفس

جایها: کوی، خرابات

عناصر مذهبی: خداوند

 

اسم معنی: اسمهایی هستند که مصداق آنها خود به خود و مستقل در خارج از ذهن وجود ندارد و پیدا      نمی گردد بلکه وجود آنها وابسته به وجود دیگری می باشد (انوری،گیوی،1370: 101).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: