تکه ای از متن پایان نامه :

-3-2-2 بررسي فرضيه دوم:

بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

از ضريب همبستگي پيرسون براي تاييد يا رد فرضيه بهره گیری مينماييم.

: بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود ندارد.

: بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

براي بررسي همبستگي بين متغير مستقل تحقيق(بهره گیری فناوري اطلاعات )و متغير وابسته ي تحقيق(نرخ بيکاري)از ضريب همبستگي پيرسون بهره گیری مي نماييم.

4-3-2-3 بررسي فرضيه سوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بين افزایش بهره وری و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

از ضريب همبستگي پيرسون براي تاييد يا رد فرضيه بهره گیری مينماييم.

: بين افزایش بهره وری و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري وجود ندارد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه