تکه ای از متن پایان نامه :

تظاهر پس‌اضافة «رُ» (که تجلی تک‌واژگونة پس‌اضافة «را» می باشد (شقاقی، 1389: 63)) پس از گروه‌های حرف تعریف یادشده منجربه تولید جمله‌های نادستوری «23ـ پ» و «23ـ ج» می گردد. دبیرمقدم (1369: 44) گروه‌های حرف تعریفی را که مانند «آن‌ها» در جملة «23ـ ب» و «علی» در «23ـ ث» پس از حرکت از بند پیرو به بند پایه بدون حضور پس‌اضافة «را» تظاهر می‌یابند را مبتدای اولیه می‌نامد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در جمله‌های «24» گروه‌های حرف تعریف «حسن» و «علی» پس از بازبینی مشخصة تعبیرناپذیر حالتشان توسط مشخصة تعبیرناپذیر حالت فاعلیِ زمان بند پیرو منجمد می شوند. این گروه‌های حرف تعریف تحت فرایند حرکت غیرموضوع در جمله‌های «24ـ ب»، «24ـ پ»، ‍«24ـ ت» و «24ـ ج» به جایگاهی فراتر از گروه زمان بند پایه حرکت می‌کنند. در مسیر این حرکت گروه‌های حرف یادشده نیز (مانند گروه‌های حرف تعریف «آن‌ها» در جمله‌های «23ـ ب» و «23ـ پ» و «علی» در جملة «23ـ ث» و «23ـ ج») سه گره تحدید را پشت سر می‌گذارند. دو گروه تحدید در بند پیرو قرار دارند و شامل گره‌های تحدید گروه زمان و گروه متمم‌نما می گردد و یک گره تحدید گروه زمان که در بند پایه قرار دارد. محمول‌های بند پایه («دانستن» و «باعث شدن») محمول‌های گذرا هستند. گروه‌های حرف تعریف «حسن» و «علی» پس از گذراندن این محمول‌ها هنگامی که در جایگاهی فراتر از گروه زمان قرار می‌گیرند با پس‌اضافة «رُ» همراه می شوند (جمله‌های «24ـ پ» و «24ـ ج»).

در صورت تظاهر نیافتن پس‌اضافة «رُ» پس از گروه‌های حرف تعریف «حسن» در جملة «24ـ ب» و «علی» در جملة «24ـ ت» جمله‌های نادستوری «24ـ ب» و «24ـ ث» تولید می شوند. دبیرمقدم (1369: 43 و 44) گروه‌های حرف تعریفی را که تحت فرایند حرکت غیرموضوع پس از حرکت از بند پیرو به بند پایه با پس‌اضافة «را» تظاهر می‌یابند را مبتدای ثانویه می‌نامد، مانند گروه‌های حرف تعریف «حسن» در جملة «24ـ پ» و «علی» در جملة «24ـ ج».

در جمله‌های «25» هستة بند پیرو که دارای مشخصة تعبیرناپذیر حالت فاعلی می باشد، مشخصة تعبیرناپذیر گروه حرف تعریف «بشر» را در بند پیرو به صورت حالت فاعلی ارزش‌گذاری می کند. این گروه حرف تعریف پس از بازبینی مشخصة حالتش منجمد می گردد و نمی‌تواند حرکت موضوع داشته باشد. همچنین برخلاف حرکت غیرموضوع گرو‌ه‌های حرف تعریف «آن‌ها» و «علی» در جمله‌های «23ـ ب» و «23ـ ث» که بدون تظاهر پس‌اضافة «را» منجربه تولید جمله‌های دستوری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه