انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

سلسله مراتبي فراهم مي‌کند و همچنين امکان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف کمي‌و کيفي را در مسأله دارد .

قد مهاي اصلي اين رويکرد عبارتند از:

شناخت سلسله مراتب مسأ له: در اين قدم مسأله بصورت يک درخت ساختاربندي مي‌گردد . هدف کلي تصميم گيرنده ، در بالاترين سطح درخت و آلترناتيوها در سطوح پاييني و مابين آنها نيز محدوديتها و معيارها قرار مي‌گيرند.

تنظيم ماتريس قضاوت به کمک مقايسات زوجي : ماتريس قضاوت معيارها يا آلترناتيوها را مي‌توان به کمک مقايسات دو طرفه معيارهاي همسطح در تمامي‌سطوح ممکن بدست آورد . مقايسات زوجي بر مبناي ضرايب استاندارد شده ارزيابي مي‌شوند = 1 )بي اهميت، =3 کم اهميت، =5 تقريباً با اهميت، =7 با اهميت، =9 بسيار مهم)

محاسبه اولويت‌ها‌ با کمک ماتريس قضاوت : چندين روش براي استخراج اولويت‌ها‌ (يعني وزندهي معيارها و آلترناتيوها ) از ماتريس قضاوت هست که مي‌توان از روش بردار ويژه، روش حداقل مربعات لگاريتمي‌، روش حداقل مربعات وزني ، روش برنامه ريزي آرماني  و روش برنامه ريزي فازي نام برد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه