مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد و گذر از سنت به تجديد و تحول بنيادين در نهادهاي اجتماعي نيز در جهت رشد اقتصادي بيشتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال

همانطور كه سرمايه داري صنعتي اروپا در قرن نوزدهم به تدريج به سرمايه‌داري ارشادي تبديل گردید، مفهوم توسعه نيز بنا به تعريف مايكل تودارو به «جرياني چند بعدي تبديل گردید كه مستلزم تغييراتي اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي باورهاي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش  نابرابريها در ريشه كن كردن فقر مطلق می باشد و به عبارت ديگر توسعه به معناي ارتقاء مستمر كل جامعه و نظم اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‌تر می باشد.» (گريفتن، كيت،1375)

اين تعريف برخلاف تعريف اول كه فقط رشد اقتصادي را هدف گرفته بود. كاهش نابرابريها و ريشه كن كردن فقر مطلق و به عبارت ديگر توزيع نسبتاً عادلانه درآمدها را نيز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهاي3- پايداري: دسترسي به فرصتها نه تنها براي نسلهاي حاضر كه براي نسلهاي بعدي هم بايد تضمين گردد و جهت نيل به اين مهم، هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست محيطي بايد ذخيره سازي و جبران گردد.

4- توانمندسازي: توسعه بايد توسط مردم صورت گيرد، نه براي مردم از اين رو، مردم بايد در جريان تصميمات و فرآيندهايي كه زندگي آنان را شكل مي‌دهند، مشاركت تام داشته باشند.( محسن اشرفي ،1390)»

2-2-3  تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان

الف آدام اسميت

آدام اسميت معتقد بود كه هر فردي در جامعه مي‌تواند بهترين داور، در مورد منافع شخصي خود باشد، بنابراين مي‌بايست هر فرد در جامعه را ترغيب كرد تا دنبال منافع خود باشد و طبعاً اين نفع شخصي با نفع جامعه ملازمت خواهد داشت. به عقيده وي هر فرد به وسيله دست نامرئي كه راهنماي مكانيزم بازار می باشد، هدايت مي‌گردد. از آن جا كه هر فرد، اگر آزاد گذاشته گردد، سعي مي كند كه حداكثر ثروت را كسب كند، بنابراين اگر تمام افراد آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداكثر خواهد رسانيد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: