عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :عامل می باشد، ازاین‌رو عنصر زبانی که قرار می باشد این تأثیر معنایی را اعمال کند، برمبنای فرضیة اعطای تأثیر تتای یکسان در جایگاه مشخص‌گر گروه فعل پوسته‌ای درج می گردد و فرافکن بیشینة گروه فعل پوسته‌ای را تشکیل می‌دهد. طبق «محدودیت‌های گزینشی»[1] گروه حرف تعریف «در» نمی‌توانست این تأثیر را برعهده بگیرد، زیرا تأثیر عامل بایستی به گروه حرف تعریفی داده گردد که جاندار و دارای اراده باشد، گروه حرف تعریف «امیر» دارای این مشخصه‌های گزینشی می باشد. این گروه با مشخصه‌های تعبیرپذیر سوم‌شخص مفرد و مشخصة تعبیرناپذیر حالت وارد اشتقاق این جمله می گردد. پس از این مرحله گروه قیدی فروتر و تکرار «دوباره» به صورت افزوده با فرافکن بیشینة گروه فعلی پوسته‌ای ادغام می گردد. تا این مرحله از اشتقاق مشخصة تعبیرناپذیر حالت بازبینی‌نشده می باشد. پس از این مرحله هستة گروه زمان با «وجه التزامی»[2] و مشخصه‌های تعبیرناپذیر حالت، حرف تعریف قوی و شخص و شمار وارد اشتقاق جمله می گردد. برمبنای اصل زودهنگامی، هنگامی‌ که این عنصر زبانی وارد اشتقاق جمله می گردد به دنبال بازبینی مشخصه‌های تعبیرناپذیر خود می باشد، آغاز بایستی تصریح گردد که گروه حرف تعریف «در» به دو دلیل نمی‌توانند هدف عنصر کاوندة زمان باشد. نخست اینکه فعل کوچک مشخصة حالت این عنصر زبانی را به صورت حالت مفعولی بازبینی کرده می باشد، درنتیجه این عنصر نسبت به فرایندهای نحوی دیگر غیرفعال شده می باشد و نمی‌تواند مشخصة حالت هستة زمان را بازبینی کند. همچنین طبق شرط پیوند کمینه و مسئلة مداخله عنصر زبانی «امیر» بر عنصر زبانی «در» تسلط سازه‌ای دارد و دارای مشخصه تعبیرناپذیر حالت می باشد. ازاین‌رو گروه حرف تعریف «امیر» بین عنصر کاونده (هستة زمان) و عنصر هدف (گروه حرف تعریف «در») مداخله می کند و اجازه نمی‌دهد که گروه حرف تعریف «در» هدفی برای عنصر کاونده (زمان) باشد. با درنظر گرفتن این مطلب که گروه حرف تعریف «در» نمی‌تواند هدف هستة زمان قرار بگیرد، گزینة دیگر یعنی گروه حرف تعریف «امیر» هدف این عنصر کاونده قرار می‌گیرد و ازآنجاکه هیچ عنصر مداخله‌کننده‌ای بین آن‌ها قرار ندارد، مشخصه‌های تعبیرناپذیرشان بازبینی می گردد. گروه حرف تعریف «امیر» دارای مشخصه‌های تعبیرپذیر سوم‌شخص مفرد می باشد، درنتیجه مشخصه‌های تعبیرناپذیر شخص و شمار بر روی زمان به صورت سوم‌شخص مفرد ارزش‌گذاری می گردد. مشخصة حرف تعریف قوی هستة زمان نیز باعث حرکت گروه حرف تعریف «امیر» به مشخص‌گر گروه زمان می گردد. درنتیجه این گروه حرف تعریف پیش از قید فروتر «دوباره»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: