مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن نمودار بالا و ساخت [سارا هم همین‌گونه]، انوشه (1387: 170) اظهار می کند که ساختار «30ـ پ» که در آن فاعل از درون گروه فعلی پوسته‌ای به مشخص‌گر گروه زمان ارتقا یافته‌می باشد، بازنمایی مناسب جملة «30ـ الف» می باشد.

انوشه (1387: 170 و 171) پیش روی تحلیل بالا تصریح می‌‌کند ممکن می باشد پیشنهاد گردد که در زبان فارسی فعل اصلی به هستة گروه زمان ارتقا نمی‌یابد و در ساخت یادشده صورت «همین‌گونه» جانشین گروه فعلی پوسته‌ای میانی و نه گروه زمان میانی می گردد. وی با ارائة جملة نادستوری «31ـ ب» نشان می‌دهد که صورت «هم همین‌گونه» نمی‌تواند جانشین گروه فعلی پوسته‌ای میانی گردد و توضیح می‌دهد، بر مبنای این تحلیل، در جملة «30ـ الف» عنصر فاعل برای مشارکت در فرایندی مانند تأکید یا تقابل به مشخص‌گر گروه کانون در بالاتر از بند خود جابه‌جا شده‌می باشد. با در نظر گرفتن سازة جانشین «هم همین‌گونه» به‌جای گروه فعلی پوسته‌ای میانی، ساخت نادستوری «31ـ ب» را براساس نمودار «32» خوش‌ساخت پیش‌بینی می کند.

31ـ الف) ما دیروز سهراب را دیدیم،‌ سارا را هم همین‌گونه.

ب) *ما دیروز سهراب را دیدیم،‌ سارا هم امروز همین‌گونه.

34ـ الف) *همیشه معمولاً آن‌ها در کارشان موفق می شوند.

ب) *عاقلانه خوشبختانه رفتار کردن.

پ) !! هیچگاه متأسفانه سهراب اشعارش را گردآوری نکرد.

انوشه با در نظر داشتن جایگاه گروه‌های قیدهای فراتر و فروتر و تقدم و تأخر آن‌ها نسبت به یکدیگر، جمله‌های «35» را شاهدی می‌داند که در آن‌ها حرکت نکردن فاعل با در نظر داشتن قیدهای فراتر و فروتر، منجر به بدساختی و نشان‌داری آن‌ها با درجة بسیار بالا می گردد.

35ـ الف) !! خوشبختانه زیرکانه سهراب رفتار نمود.

ب) *زیرکانه خوشبختانه سهراب رفتار نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پ) ! سهراب خوشبختانه زیرکانه رفتار نمود.

ت) خوشبختانه سهراب زیرکانه رفتار نمود.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه