شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فعلاتن، فعلاتن، فعلن

بحر شعر: رمل مثمن مخبون اثلم

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: عالم، آدم، غم، محرم، پندارم، مرهم، کم

کلمه “عالم”در محل قافیه تکرار شده می باشد.

حرف روی صامت”م”می باشد.

شعر مردّف به ردیف فعلی “نیست”می باشد

موسیقی درونی

سجع متوازی: عالم، آدم (1)

سجع متوازن: کفر، عقل (4)  درد، زخم (6)  تیر، تیغ (6)

سجع مطرّف: کسی، نفسی (1)

جناس اشتقاق : دانش، دانایی (4)

تکرار واژه: عشق (1)  غم (3)  لطف(5)  چنان (5)  درد(6)   غیر از(6)   زخم (6)

رد الصدر الی العجز


غم و شادی که به یک لحظه دگرگون گردد

چه غم، ار باشد وگر زآنکه نباشد غم نیست

 

رد الصدر الی الابتدا

غم و شادی که به یک لحظه دگرگون گردد                      چــه غــم، ار باشــد وگر زآنکــه نباشــدغم نیست

ب)واژگانی

لغات عربی: عالم، نفس، غم، لحظه، جرعه، کفر، دین، عقل، جنون، لطف، محرم، حاصل

لغات مرکّب: بی عشق، خرابات، دانش، دانایی، میخانه

ترکیب های اضافی: پیر خرابات

اسم ذات

عناصر طبیعی: می، جرعه، اندیشه، زخم

انسانی: آدم، محرم، پرستار، نشاط

اشیا: تیر، مرهم، تیغ

جایها: عالم، خرابات، میخانه

عناصر مذهبی: کفر، دین

اسم معنی: عشق، غم، شادی، عقل، جنون، دانش، دانایی، لطف، درمان، درد

ج)نحوی

اغلب جمله ها کوتاه هستند و گاهی مانند های مرکب هم بهره گیری شده: تا چه باشد به سر پیر خرابات که من ، ترتیب اجزای جمله به هم ریخته و در بعضی فعل مقدم شده مانند: تا چه باشد به سر پیر خرابات که من ، اغلب افعال ربطی هستند، فعل ها بیشتر ساده هستند، کاربرد فعل مضارع التزامی به شکل قدیمی: اندوخت، کار برد فعل مضارع اخباری به شکل منفی: نتوانی، کار برد نه به عنوان قید نفی: نه چنان می باشد، کاربرد حرف شرط ار به شکل مخفف.

2- سطح ادبی

مراعات النظیر: پیر، خرابات، جرعه، می(2)

تضاد: غم، شادی(3) کفر، دین(4)  عقل، جنون(4) دانش، دانایی(4)  درد، درمان(6)  زخم، مرهم(6)

تلمیح

 

زنــده بــی عشــق کسی در همــه ی عالــم نیســت         وآنــــکه بــی عشــق بمانــد نفســی آدم نیست

تلمیح دارد به این بیت حافظ:

هرگــز نمیــرد آنکــه دلش زنــده شــد به عشــق                   ثبــت اســت بر جریدــه ی عالــم دوام مـا

ارصاد و تسهیم

 

غــم و شادی که به یک لحظه دگــرگون گــــردد

چه غم ار باشد و گر زآنکه نباشد غم نیست

 

 

ازدواج

 

دردم آن درد که غیر از تیغ تو اش درمان نه
زخمم آن زخم که غیر از تیر تو اش مرهم نیست

 

تنسیق الصفات


کفر و دین، عقل و جنون، دانش و دانایی را
آزمودیم در این پرده کسی محرم نیست

 

 

 

صنعت مجاز

 

زنده بی­عشق کسی در عالم نیست

نفس(لحظه): مجاز به علاقه لازمیت و ملزومیت

وانکه بی­عشق بماند نفسی آدم نیست

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی