تکه ای از متن پایان نامه :

 -سیستم های مهاربندی در طراحی سازه ای فوق این امکان را می دهد که برروی مقاومت برشی مقطع تمرکز کند واز جابه جایی های جانبی بیش از حد بپرهیزند.

2-3-2-4  ماتریسهای سختی درجه اول ودوم وبار محوری یک سیستم  تیر به ستون با اتصالات نیمه صلب (Dario,2005)

این مقاله توسط داریو اریستیزابال[1] در دانشگاه مدلین کشور کلمبیا در سال 2005ارائه شده می باشد.در این مقاله ماتریس های سختی اول و دوم و نیز بار محوری یک سیستم تیر به ستون با اتصالات انتهایی نیمه صلب به شکل کلاسیک وقدیمی مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد و ماتریسهای مورد مطالعه میتوانند در تحلیل های درجه اول ودوم پایداری سازه ها با اتصالات صلب، نیمه صلب ومفصلی مورد بهره گیری قراربگیرد.در این پژوهش بعد از فرمولسازی استاندارد واجزای تیر به ستون با مقاطع عرضی متقارن دوبل ماتریسهای سختی وبار محوری در هر یک از صفحات تیر به ستون ایجاد می گردد وآنگاه با بهره گیری از توابع پایداری کلاسیک ماتریسهای سختی را محاسبه می نمایند که این ماتریسها برای نشان دادن تاثیرات بارجانبی برسختی خمشی ،تغییرشکلهای برشی وتغییرشکلهای خمشی بکار طریقه .نتایج تحلیلی نشان می دهد که پایداری و واکنش درجه دوم سازه های قابی نه تنها تحت تاثیر اندازه بارجانبی ،تغییرشکلهای جانبی ودرجه آزادی اتصالات قراردارند بلکه با کاهش سختی جانبی هرجزء تیر به ستون اعضا دچار خمش می شوند .

 

 

2-سختی دورانی[2] : در این مرحله از طریق یک مدل فنر دورانی یا یک المان تیر معادل محاسبه نمود.

3-واکاوی الاستیک: در این مرحله یک واکاوی الاستیک برای دو حالت قبلی اجراگردد ونتایج این واکاوی این اجازه را می دهد که مقاومت لنگر مورد نیاز برای هر مفصل راتثبیت کنیم.

[1] -dario aristizabal

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] -Rotational stiffness

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: