مقدمه

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي می باشد كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار می باشد امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده می باشد ازسوي ديگر وجود اين باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه می باشد موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد می باشد وارد كند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب مي گردد كه نرخ فقر در جمعيت زنان كه همواره بيش ازمردان می باشد ثابت بماند ازسوي ديگر هزينه هاي ملي صرف شده براي تحصيلات وارتقاي اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و کوشش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي می باشد كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و…

به گونه قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران تأثیر داشته می باشد اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي ، افزايش بي رويه جمعيت و…موثرمي دانند،لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقي،فرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي گردد.

به گزارش اشياء درسال هاي اخيروقوع تحولات فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي برساخته خانواده واز جمله توجه انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه اي كه با وجود برخي قوانين ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمراني سنت هابه مسائل خانوادگي به تدريج ازميزان نارضايتي مردان ازاشتغال زنان كاسته شده می باشد

اين درحالي می باشد كه نتايج يك تحقيق ضمن تاييد وجوداين قبيل باورهادرميان برخي از مردان نشان مي دهد 53، 74 درصد مردان سال   39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان دركنارموانع ساختاري وسازماني كه درسررا زنان براي ورودبه چرخه اشتغال هست،21 درصدمردان ايراني مطلقا باكارهمسران خود مخالف هستند دركنار اين جمعيت 21 درصدي ،گروهي ازمردان نيز بيان مي كنند كه همسر خود اعلام بي نيازي مي كنند بنابراين زماني كه اين 3 گروه دريك جمعيت قرار مي گيرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن كاري چرخه اشتغال زنان كه از رگه هاي مهم در ركود اشتغال زنان محسوب مي شوند،بيشترقابل درك می باشد درحال حاضر شمار مرداني كه موافق كاركردن زنان در بيرون ازمنزل ومخالف خانه داري صرف انها هستند،روبه افزايش می باشد واز 60درصد در سال 79بيش از63 درصد در سال 82رسيده می باشد.

همچنين نظرسنجي ملي صورت گرفته ازمراكز28استان كشور خاكي ازكاهش فاصله ميان باورهاي زنان ومردان می باشد ،به كونه اي كه بيش از 4درصد زنان درسال 79موافق خانه داري همبستان خود بوده اند ،درحالي كه در سال 82اين رقم به حدود 5 درصد رسيده می باشد.

يافته هاي تحقيقي باعنوان بررسي موانع ومشكلات اشتغال زنان دربخش هاي دولتي نيز نشان مي دهد درميان 10مشكل اشتغال زنان مخالفت درپايين بودن نسبت اشتغال زنان دربخش هاي دولتي موثر می باشد.

نتايج تحفيقات دكتر صادق مهدوي نيز نشان مي دهد بي عدالتي رويه اي ،مبادله اي وبقا ملي ،سلامت زدايي ،طرح هاي كاري نامناسب تركيب تأثیر هاي كاري با تأثیر هاي خانوادگي ،اسيب هاي تعاملي ، تضاد تأثیر هاي كاري با خانوادگي و همچنين عدم امنيت شغلي در كاهش نسبت اشتغال زنان در بخش هاي دولتي موثر می باشد.

يكي از عوامل مهم وبنيادي درشكل گيري گرايشات و توجه هاي ما نسبت به امور و پديده ها نقشي می باشد كه اين امور در براورده ساختن نيازها و خواسته هاي ما ايفا مي كنند و قاعدتا هرعملي كه بتواند نيازها وخواسته هاي مارا براورده ساخته وبه تمايلات ما به شكلي گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشي مثبت راپيرامون خود به وجود خواهد آورد.

بناراين براورده شدن نياز اقتصادي ومعيشتي خانواده مي تواند توجه مثبتي رادر زمينه اشتغال زنان براي به وجود اورد ، اين درحالي می باشد كه اين مسئله دربسياري از خانواده ها بخصوص درطبقه متوسط جامعه بيشتر صدق مي كند درمردان درچارچوب نيازهاي مهيشتي خانواده عملا به درامد زنان خويش اتكادارند واين مسئله مي تواند درروشن بيني و توجه مثبت انها تأثیر مهمي ايفا كند.

از سوي ديگر،مردان داراي درامد متوسط باوسطحي از تحصيلات ،توجه تقريبا مثبت يابي تفاوتي نسبت اشتغا ل همسران خود دارند ،در واقع ميزان تحصيلات در اين قشر از جامعه نمي تواند تفاوتي رادرنوع توجه انها نسبت به اشتغال زنان ايجاد كند .همچنين مرداني كه داراي درامد بالا وتحصيلاتي پايين هستند توجه مثبتي نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراين مي توان بيان گردد كه نوع توجه مردان نسبت اشتغال زنان مي تواندناشي از عدم نيازمالي نسبت به درامدهمسران تلقي نشود ،امادرمجموع عامل تحصيلات مردان تاثير تعيين كننده ترين نسبت به عامل درامد انها درنوع توجه انها نسبت به اشتغال زنان دارد كه اين مسئله مي تواند بيانگر تاثير عامل فرهنگي رايج درجامعه درتعيين توجه مردان باشد بررسي هاي تطبيقي نرخ مشاركت ونرخ بيكاري نيروي كار زنان درايران با ساير كشورها نشان مي دهد كه زنان د ر مشاركت اقتصادي از نرخ بسيار پايين ولي د ربيكاري نرخ بالايي برخوردارند (هاشمي 1380)ازاين منظر ايران از وضعتي مشابه كشورهاي توسعه نيافته باساختار فرهنگي واجتماعي خاص، نظير پاكستان و عربستان برخودار می باشد. در حالي كه به لحاظ چگونگي تحصيلات نرخ ثبت نام مردان وزنان دراموزش هاي رسمي پيش از دانشگاه مشابه يكديگر می باشد وحتي درمراكز اموزش عالي درسال هاي اخير به گونه محسوس نرخ ثبت نام زنان ازمردان پيشي گرفته می باشد وبيش از60درصد كل ثبت نام كنندگان راشامل مي گردد كه ازاين منظر مي توان ايران رابا كشورهاي صنعتي وپيشرفته مقايسه نمو د بررسي مقايسه اي شاخص هاي جمعيتي واجتماعي زنان مانند نرخ باروري،نرخ زاد و ولدبه ازاي هر هزارنفره،نرخ رشد جمعيتي ،نرخ باسواذي زنان 15ساله به بالا ومانند اينها نشان مي دهد كه ااگوي جمعيتي واجتماعي زنان درايران باكشورهايي نظير تركيه مشابه می باشد (هاشمي 1381)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

درحاليكه به لحاظ شاخص هاي بازاركارزنان كشور ماباتركيه به نسبت فاصله بسياري داردپايين بودن نرخ مشاركت جمعيت زنان مغان در ايران وضرورت ارتقاي ان درارتباط با توسعه همه جانبه دركشور به ويژه باتوجه به افزايش نسبت زنان با تحصيلات عالي ، بازنگري ساز وكارهايي موجود رادرچارچوب نظريه هاي علمي مربوط اجتناب ناپذير مي كند.

از انجا كه براساس سياست هاي برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بركاهش ميزان اشتغال در بخش دولتي ودرنتيجه كم كردن تعدادفرصت هاي شغلي تاحدبسيار اندك(سالانه 20 هزارنفر) مدنظر قرار گرفته می باشد بنابراين تكيه براستخدام دولتي به عنوان راهكار موثر درافزايش قابل توجه اشتغال منتفي مي گردد.تجربه ايجاد اشتغال دربخش تعاوني ايران تاكنون چندان موفق نبوده وباوجود حمايت هاي گوناگون درقالب تخصيص اعتبارات واعطاي امتيازات به اين بخش دركل اقتصادسهم اشتغال اين بخش از4درصد فراترنرفته می باشد .اين بخش به هرعلت توان لازم براي ايجاد فرصت هاي شغلي دركل اقتصاد را ندارد كه بررسي دلايل اين عدم موفقيت پژوهش ويژه اي رامي طلبد بنابراين بخش خصوصي دراين ميان بيشترين توجه رابه خود جلب براساس طریقه چند سال اخير انتظار مي رود تعداد زنان باسطح تحصيلات بالا همچنان درسال هاي اتي نيز از نرخ رشد به نسبت بالايي برخوردارباشند واز طرفي نيروي كاربا تحصيلات عالي بيش از انكه متناسب بابخش رسمي با نيازهاي بخش غير رسمي باشد متناسب بابخش رسمي خواهد بود علاوه براين اشتغال دربخش غير رسمي محدود ونا كارا و داراي مشكلات ديگري مانند عدم تامين اجتماعي می باشد .بدين ترتيب به نظر مي رسد بخش خصوصي رسمي و مدرن اقتصاد ،مناسب ترين جايگاه براي اشتغال زنان باشد.

عرضه نيروي كار زنان تا حد بسياري تحت تاثير ساختار جمعيتي ژوشش تحصيلي و ساير عوامل می باشد كه كنترل وتاثير گذاري موثر برآن دركوتاه مدت امكان پذيرنيست وبعنوان يك عامل برون را تلقي مي گردد با در نظر داشتن اينكه اشتغال زنان دربخش خصوصي ومحدوديت هاي پيش روي آن مسئله موردنظر اين مقابله می باشد طرف تقاضا در بازار كار دركانون توجه اين بررسي قرار مي گيرد ونه عرضه نيروي كار زنان البته همانگونه كه تصریح گردید ومطالعات نشان مي دهد يكي از عوامل اصلي كاهش عرضه نيروي كارزنان در ايران (يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان )بالا بودن نرخ بيكاري آنان می باشد يعني به علت بالا بودن نرخ بيكاري يافتن شغل نااميد مي شوند و در نتيجه براي ورود بازار كار ميل كمتري دارند پس با افزايش فرصت هاي شغلي مناسب براي زنان و كاهش نرخ بيكاري ،عرضه نيروي كار زنان نيز افزايش خواهد يافت در نتيجه مهمترين عاملي كه در كوتاه مدت مي تواند برعرضه نيروي كار زنان تاثير گذار باشد كاهش ميزان بيكاري آنها ودرنقطه مقابل افزايش مهم اشتغال خواهد بود.

تاريخچه

موضوع اشتغال زنان فراز وتشبيه هاي فرواني رادرطول تاريخ به همراه داشته وباپشت سر گذاشتن سر نوشت غمبار خود به مرحله كنوني رسيده می باشد .مساله اشتغال زنان از به دو زندگي اجتماعي مطرع بوده وكار زنان همگام با مردان درمزارع و يا منزل و يا هم منزل مساله اي عادي محسوب شده وجزو وظايف آنها به حساب مي آمد رد رم باستان زنان باوجود كار وفعاليت اقتصادي هيچگونه بهره اي از آن نمي بردندو در واقع مملوك مردان به حساب مي آمدند.در يونان باستان نيز زنان از هرگونه را فعاليت اقتصادي واشتغال محروم بوده و در مناطقي كه پابه پاي مردان درفعاليت اقتصادي شراكت داشتند،از هيچگونه حقوقي بهره مند نبودند.درايران باستان در عصر هخامنشيان واشكانيان ،زنان ايراني وضعيت مشابهي با زنان رم و يونان داشتند،امادرعصر ساساني توانستند به مشاغل مختلف مانند ريسندگي ،كشت و زرع يا صنعت آن روز اشتغال يا بندوحتي از درامد كاري خود به صورت مستقل بهره گیری كنند، تاآنجا كه بعضي از زنان دراين دوره به سلطنت رسيدند كه به عنوان مثال مي توان از پوراندخت وآذر ميدخت نام برد قبل از ظهوراسلام وضعيت زنان در عربستان بسيار رقت بار و ظالمانه بوده مادران در محدوده خانه به فعاليت مشغول بودند وحق هيچ گونه اظهارنظري رادرامور زندگي مشترك نداشتند تاآنجا كه مردان، دختران را زنده به گور مي كردند .بعد از ظهور اسلام ، به دليل توجه ويژه اين دين الهي به كرامت بشر وبرابرداشتن زن ومرد درحقوق بشري ، زن به عنوان نيمي ازپيكره حيات بشري مطرح واستقلال اقتصادي آنان به صورت كامل به رسميت شناخته گردید تاآنجاكه قران كريم فرموده می باشد :«براي مردان ازآنچه كسب كرده‌اند بهره اي می باشد و براي زنان نيز از آن چیز که كسب كرده اند،بهره اي می باشد »پيرو اين رستورات الهي ،اشتغال زنان به صورت گسترده درجامعه اسلامي مطرح گردید و زنان توانستند در تمامي مشاغل رايج آن وقت حضور پيدا كنند مشاغلي زیرا پزشكي ، تجارت ، دامداري ، صنايع دستي و امثال آن . در دوران سياه و زشت قرون وسطي نيز زنان اگر چه به كار كشاورزي مشغول بودند اما از هيچ گونه حقوقي برخوردار نبودند و از ساير حقوق اجتماعي و مالي نيز محروم بودند.با آغاز انقلاب صنعتي اروپا كه از سال 1760 ميلادي آغاز گردید ،وضعيت اشتغال زنان به كلي تغيير كرد وزنان توانستند با در نظر داشتن وضعيت جديدي كه در بازار كارايجاد شده ،دربخشهاي مختلف ازجمله دربخش صنعتي مشغول به كارشوند تاآنجا كه درقرن بيستم زنان توانستند موفقيت هاي زيادي رابه دست آورده ودرعرصه هامختلف اقتصادي واجتماعي درلباس پزشك وقاضي و وكيل ومهندس و امثال آن صاحب جايگاه شوند امروزه بسياري ازانديشمندان عقیده دارند حتي كار زنان درمنزل هم مي توانداز معما دين اشتغال به حساب آيد ،زيرا كاربي مزد خانگي براي اقتصاد جامعه اهميت فراواني دارد.از ديدگاه اين انديشمندان، كارخانه توسط زنان خانه دار بين 25تا40درصد ثروت ايجاد شده دركشور هاي صنعتي راشامل مي گردد .اين همان چيزي می باشد كه در اسلام به نام اجرة المثل زنان مطرح بوده و زنان رابه دليل كاري كه درمنزل انجام مي دهند،مستحق اجر ومزد مي داند امروزه يكي از مسائل وموضوعات مهم درحوزه حقوق زنان مسأله برابري حق اشتغال زنان ومردان می باشد ،طوريكه دستاوردهايآماري نشان مي دهد درسال 1984حدود45درصد نيروي كارمزد بگيرد در كشور انگلستان را زنان تشكيل مي دادند. كشور سوئد در خصوص ارنقا دادن به حقوق زنان درجهان رتبه اول راداده ،طوريكه زنان اين كشور توانسته ند 25 درصدكرسي هاي مجلس را به خوداختصاص داده درامدزنان نسبت به مردان نيز در اين كشور 90به 100 می باشد و 48 درصد شاغلان اين كشور رازنان تشكيل مي دهند درمجموع با وجود شعار تساوي حق اشتقال نوعی تقسيم كار مردانه و زنانه در كشورهای غربي نيز به چشم مي خورد، مثلا حدود 10 درصد پرسنل ارتش آمريكا راتشكيل داده و يا در پستهاي مديريتي وتجارت و امثال آن كمتر از مردان نظاره مي شوند البته اين امري طبيعي می باشد . تفاوت تكوينی و طبيعی سرشت مردان و زنان را بايد پذيرفت ، زيرا قوانين بشری چه شرعی و چه موضوعه همه داعيه سعادت انسانها رادارد . شريعت اسلامي مانند احكام را بامنظور داشتن كليه ملاكها مثل سن ، طاقت مكلف شرايط جسمي ، روحي ، سفروخضر ، عروسيروضعف و قوت تعيين مي كند بشر رادر صورت جمع بودن اين شرايط مامور مي دارد اما هدف نهايي ،‌حفظ كرامت انساني می باشد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید