مدل دو معادله اي معادلات همزمان از لحاظ اقتصادسنجي شناسايي شده می باشد زیرا متغيرهاي اختصاص يافته اي به گونه مناسب در هر كدام از بردارهاي z وجود دارند كه به گونه مناسب از ديگري مستثني شدند. مقياس هاي ساختمان مالكيت (1NBHC,QUTSTATE,MULTILIAY,SHINSTIT,SHINSIDE)، كارايي را تحت تأثير قرار مي دهند و درZ1 به كار مي طریقه. اين متغيرها از Z2 مستثني مي شوند، زیرا اين فاكتورها بايد سرمايه را فقط از طريق كارايي يا خطر تحت تأثير قرار دهند، بنابراين هر دوي آنها قبلاً براي معادله (6) كنترل شدند. وقتي ما نمونه مالكيت را به كار مي بريم، INBHC متغير موجود نيست زیرا همه بانك هاي در مالكيت نمونه در شركت هاي صاحب سهم بانك هستند، بنابراين ما اين متغيرها را تا صفر تنظيم مي كنيم كه براي بانك هاي ديگرند و يك متغير ساختگي OWNERSAMPLE به نشانه نمونه مالكيت اضافه مي كنيم. در هر مورد، بيش از وسايل كافي موجود براي شناسايي وجود دارند. فرض مي كنيم كه انتخاب نسبت سرمايه، به تنهايي در معرض دستكاري توسط مديران قرار نمي گيرند زیرا مالكان مي توانند آن را نظاره كنند. به طوري كه ساختمان مالكيت نبايد مستقيماً انتخاب نسبت سرمايه را تحت تأثير قرار دهد. در شيوه ديگر، فرض مي گردد كه متغيرهاي مالكيت ECAP مستقيماً در معادله (6) تحت تأثير قرار نمي گيرند. زیرا هيچ دليلي براي اين انتظار وجود ندارد كه بازار فشار وارد مي‌آورد تا يك مورد با كمابيش سرمايه سهم متعارفي مورد نياز باشد، كه بر اساس ساختمان مالكيت می باشد به غیر از تا حدي كه ساختمان مالكيت، كارايي شركت و يا ريسك را تحت تأثير قرار مي دهد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

قيمت هاي بازاري مواجه شده براي ورودي ها و خروجي ها (MP4,MP3,MP2,MP1, MW3,MW2,MW1) سرمايه سهم متعارفي را تحت تأثير قرا مي دهند و درz2 مي گنجند. همه 7 مورد اين قيمت ها، به گونه مناسب از z1 مستثني مي شوند و اين موقعي می باشد كه كارايي سود استاندارد (SPEFF) اختصاص يابد، زیرا محاسبه كارايي سود استاندارد، هم قيمت هاي ورودي و هم قيمت هاي خروجي را به صورت داده شده در نظر مي گيرد و سودها را به حداكثر مي رساند. به عبارتي، SPEFF مشخص مي كند كه چگونه شركت پس از به حساب آوردن قيمت هاي ورودي و خروجي بازار محلي و ساير شرايط هاي تجاري، رفتار مي كند. وقتي كارايي سود متناوب (APEFF) اختصاص يابد، مدل با مستنثي ساختن3 قيمت ورودي فقط شناسايي مي گردد زیرا محاسبه كارايي سود متناوب، قيمت‌هاي ورودي را به صورت داده شده در نظر مي گيرد اما قيمت هاي ورودي مي توانند تغيير كنند. براي مدل كارايي سود متناوب، ما نيز سعي كرديم تا چهار قيمت خروجي بهz1 اضافه گردد. به طوري كه مدل به گونه اشتباه با مستثني ساختن اين متغيرها شناسايي نمي گردد و مشخص شده كه نتايج از لحاظ مادي تغيير نيافته بودند (كه در جداول نشان داده نشدند). معادله (5) به گونه كلي، با بهره گیری مقياس هاي قراردادي كارايي شناسايي نمي شوند مثل نسبت هاي مالي و يا قيمت هاي بازار سهم زیرا اين متغيرها، مستقيماً با همه قيمت هاي ورودي و خروجي تحت تأثير قرار مي گيرند.

5- نتايج

در اين بخش، ما نتايج اصلي مان را نشان مي دهيم و چك هاي دقيقي را براي تست هاي فرضيه معرفي مي كنيم. به خاطر راحتي كار، ما آغاز درمورد همه تست ها و چك هاي قدرت براي فرضيه هزينه هاي نماينده بحث مي كنيم.

اين كار با بهره گیری از معادله (5) براي تست اثرات نسبت سرمايه سهم متعارفي روي كارايي صورت مي گيرد. سپس ما يافته ها را براي خسارت معكوس از كارايي به سرمايه سهم متعارفي با بهره گیری از معادله (6) براي تست بين اثرات فرضيه اي ريسك كارايي و ارزش امتياز انحصاري بررسي مي كنيم.

5-1- تست هاي فرضيه هزينه هاي نماينده با بهره گیری از معادله (5)

جدول2، نتايج اصلي مان را نشان مي دهد. ما براوردهاي معادله (5) و (6) را با 2sls نشان مي‌دهيم كه براي نمونه مالكيت مقصود مي گردد. اين كار با بهره گیری از كارايي سود متناوب و استاندارد صورت گرفته و با بهره گیری از متود كارايي بدون توزيع (APEFF-DF,SPEFF-DF) 12 محاسبه گردید. براي هر دو مقياس كارايي، ضريب ECAP در معادله (5) منفي می باشد و از لحاظ آماري عمده و چشمگير می باشد و ضريبECAP2 2/1 مثبت می باشد اما از لحاظ آماري، چشمگير نيست. براي تست فرضيه هزينه هاي نماينده، ما مشتق كارايي را با در نظر داشتن ECAP در ارزش 582/0=ECAP ارزيابي مي كنيم، ميانگين نمونه براي نمونه مالكيت می باشد. همانطور كه نزديك به پايين جدول2 نشان داده شده، 5EFF/5ECAP روي ارزش‌هاي 063/6- و888/4- مقصود شده و از لحاظ آماري در سطح 1% در هر دو مورد عمده و چشمگير می باشد و با فرضيه هزينه هاي نماينده 3- ثابت می باشد. با اين حال، داده ها با اين پيش بيني ثابت نمي باشند، كه هزينه هاي نماينده بدهي بيروني ممكن می باشد ارتباط را در قدرت نفوذ بسيار بالا (ECAP پايين) برعكس كند و احتمالاً ناشي از فشارهاي تحميل شده به وسيله قوانين می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بزرگي هاي برآورد شده از 5EFF/5ECAP نيز از لحاظ اقتصادي عمده و چشمگير هستند. در مدل كارآيي سود استاندارد (SPEFF-DF) برآورد شده با 2sls (جدول2، ستون1)، كاهشي در نسبت سرمايه سهم متعارفي نقطه 1 درصد، كارايي سود را تا حدود نقاط 6 درصدي افزايش مي دهد براي بانكي در نسبت سهم متعارفي متوسط 2/8% و ميانگين كارايي 54%، يك كاهش برون زا در ECAP تا نقطه يك درصد تا 2/7% پيش بيني شده می باشد كه SPEFF-DF را تا حدود 60% بالا مي برد و افزايش در سودهاي واقعي بيش از 10% (054/056) هست. نتايج 2sls براي مدل كارايي سود متناوب (APEFF-DF)، اثر مشابهي را ارائه مي دهد (53/55).

در مورد مقياس هاي كارايي 5EFF/5ECAP براي همه ارزش هاي ECAP بيش از 16/0 تا 17/0 منفي می باشد. اين يافته ها، مجدداً با فرضيه هزينه هاي نماينده براي همه بانك هاي بزرگ و اداره شده به گونه حرفه اي ثابت هستند، كه معمولاً سرمايه سهم متعارفي را به خوبي زير اين سطوح دارند.

با در نظر داشتن متغيرهاي ديگر در معادله (5) اثر SHINSIDE به دليل واژه اولين، دومين و سومين رديف، غير خطي می باشد. گرچه بسيار عمده نيست، اما ضريب هاي ستون1، پيشرفت جزئي را در كارايي به صورت افزايش سهام داخلي درون رنج متوسطي حدود 16% تا60% سهام داخلي بيان مي كنند، كه با مدل هاي هزينه نماينده پيش بيني شدند. با اينحال، هميشه مشتق منفي در سطوح بسيار پايين مالكيت داخلي زير حدود 16% هست و مشتق منفي در هر سطوح بالاي چنين مالكيت بالاي 6% می باشد.

متغير براي مالكيت بلوك خارج، SH50WN، علامت منفي دارد و از لحاظ آماري در هر دو رگرسيون عمده و چشمگير می باشد. اين بودجه بندي بيانگر آن می باشد كه افزايش در مالكيت بلوك خارجي، كارايي سود را كاهش مي دهد، و با فرضيه انگيزه افزايش يافته مانيتورينگ از مالكيت خارجي جمع شده ثابت نيست. با اينحال، دارايي هاي سازماني، SHINSTIT، اثر مثبت قوي را روي كارايي سود دارند كه با پيش بيني هاي اثرات بهينه از صاحبان سازماني ثابت می باشد. اين ضريب ها با هم، با اين احتمال ثابت می باشد كه سهامداران سازماني بزرگ، اثرات مانيتورينگ بهينه اي دارند، در حالي كه هر سرمايه گذار بزرگ ندارد.

اين ضريب هاي منفي MULTILAY بيا نيم كنند كه بانك ها در شركت هاي اصلي چند لايه اي، كارايي سود كمتري دارند كه با مشكلات خلق شده با پيچيدگي سازماني ثابت می باشد. بانك ها همراه با شركت هاي اصلي كه در خارج از ايالت واقع شدند، به گونه عمده اي بنابر كارايي سود از نمونه هايي با شركت اصلي واقع در ايات متفاوت نيستند.

متغيرهاي ساختگيSIZE، ضريب هاي عمده و منفي دارند و اين بيان مي كند كه بانك هاي بزرگ تمايل دارند تا كمتر مؤثر و كارآمد باشند، همه چيز ديگر مساوي می باشد. ضريب ها براي واژه هاي اولين دومين رديف در SDROE كشمكش كننده هستند و بيان مي كنند كه اثرات ريسك ممكن می باشد غيريكنواخت باشند، در ميانگين نمونه،‌اثر SPDROE روي كارايي منفي می باشد (9/0~). تراكم بازاري به صورت اندازه گيري دشه با HERF اثر مثبتي روي كارايي سود دارد. اين با تحقيق اوليه ثابت می باشد و مشخص شده می باشد كه تراكم بالاتر مي تواند منجر به كارايي هزينه پايين تر گردد، اما كارايي سود بالاتري دارد زیرا سودهاي سهام خالص از بهره برداري قدرت بازاري در قيمت گذاري افزايش يافته و تا حدي با آن هزينه هاي افزايش يافته حاصل از مديراني كه پيگير اهداف ديگر هستند،‌ خنثي مي شوند. نهايتاً بانك هايي كه مي توانند شعبه سراسر ايالتي داشته باشند، كارآيي سود بيشتري نسبت به آنهايي دارند كه شعبه شان محدود می باشد.

اثرات بانكداري واحد، از لحاظ آماري، چشمگير نمي باشد زیرا تنها بانك هاي كمي در شروع دوره نمونه در وضعيت بانكداري واحد هستند.

جدول3، برآوردهايي را كه براي معادله (5) نشان مي دهد كه بر اساس خصوصيات متفاوت مي باشند تا قوي بودن را تست كرده و از نمونه مالكيت دوباره بهره گیری نمايند. در دو ستون اول با بهره گیری از OLS به جاي2sls (5) را برآورد مي كنيم. نتايج اصلي. براي متود برآورد، قوي هستند و از هر دو مقياس كارايي بهره گیری شده می باشد (APEFF,SPEFF). برآورد OLS 5EFF/5ECAP مجدداً از لحاظ آماري چشمگيرند و از لحاظ اقتصادي نيز عمده مي باشند. يك كاهش برون زا در ECAP با نقطه يك درصد در ميانگين نمونه به معناي آن می باشد كه افزايش در سودهاي واقعي حدود 6%الي 8% هست (يعني 054/053 الي 054/054).

در دو ستون آخر جدول3، ما EFF را در معادله (5) يا برگشتي بانك روي سهم متعارفي (RoE) جايگزين مي كنيم كه مقياس قراردادي كارايي می باشد. زیرا قيمت هاي ورودي و خروجي به گونه مستقيم برگشتي ها را تحت تأثير قرار مي دهد، بنابراين در ستون4، خصوصيت تغيير يافته اي را نان مي دهيم كه در آن ما قيمت هاي ورودي و خروجي را براي ليست پسرفت كننده اضافه مي كنيم.

سئوالات RoF با OLS برآورد مي شوند و به گونه كامل شناسايي نمي شوند، زیرا اين قيمت ها نمي توانند به صورت ابزارهايي به كار طریقه كه به گونه مستقيم RoF را تحت تأثير قرار دهند. يك بار ديگر، نتايج، با فرضيه هزينه هاي نماينده ثابت هستند و از لحاظ آماري و اقتصادي، عمده مي باشند. كاهش برون زا در ECAP با نقطه يك درصد در ميانگين نمونه، ‌به معناي افزايش در RoE می باشد حدود 60% ازم يانگين RoF 1/12% (يعني 0121/05575).

براي اطمينان از قوي بودن، ما از متود بدون توزيع ه متود اثرات ثابت كارايي براورد كننده روي مي آوريم. رگرسيون نشان داده شده در جدول4، رگرسيون هاي اصلي را از جدو2 رونوشت مي كند به غیر از براي بهره گیری از اين متود متفاوت كارايي اندازه گيري. تحت اين متود، ما يك متغير ساختگي را براي هر بانك در عملكردهاي سود به كار مي بريم و از ضريب هاي اين موارد ساختگي در مكان واژه هاي خطاي متوسط براي هر بانك از عملكردهاي سود به كار رفته در متود بدون توزيع بهره گیری مي كنيم. نتايج اصي در ارتباط با اثرات سرمايه سهم متعارفي با در نظر داشتن اين تغيير در متودولوژي براي مقياس هاي سود استاندارد (SPEFF-FE) و سود متناوب (APEFF-FE قوي هستند. مشتق كارايي با در نظر داشتن ECAP، از لحاظ آماري در هر دو مدل استاندارد و كارايي سود متناوب عمده و چشمگير می باشد. در مدل كارايي سود در اولين ستون، كاهش در نسبت سرمايه سهم متعارفي نقطه1 درصد كارايي سود را تا حدود نقاط2 درصد افزايش مي دهد. براي بانك در نسبت سهم متعارفي 2/8% و سود ميانگين كارايي 16% كاهش برون زا در ECAP تا نقطه يك درصد تا 2/7%، براي افزايش SPEFF-FE تا حدود 18% پيش بيني شده می باشد و يا افزايشي در سودهاي واقعي بيش از 12% (016/02). نتايج براي مدل كارايي سود متناوب (APEFF-FE) اثر بزرگتري را ارائه ميدهند (019/04).

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید