جدول5، چك قوي اضافي را نشان مي دهد كه در آن، ما مدل را براي نمونه كامل بانك‌ها، مجدداً برآورد مي كنيم يعني شامل بانك هايي می باشد بدون داده راجع به مالكيت عمومي. اين، تنوع بيشتري را بنابر سايز بانك، سرمايه گذاري و ساختمان مالكيت فراهم مي كند. با اين حال، آن مشكلي را نشان مي دهد كه در آن بسياري از اين بانك هاي اضافي به جاي آنكه به گونه حرفه اي اداره شوند، تحت مديريت صاحب هستند و بنابراين، لابراتوار خوبي براي تست هزينههاي نماينده تفكيك مالكيت و مديريت نيست. به هر حال، نتايج براي معادله (5) در 2 ستون اول جدول5، مجدداً با فرضيه هزينه هاي نماينده ثابت هستند. اثر ECAP روي كارايي، 5EFF/5ECAP منفي می باشد و از لحاظ آماري و اقتصادي بزرگ و عمده می باشد و شبيه به بزرگي رگرسيون اصلي مان می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به عنوان يك چك رگرسيون نهايي، ما داده هاي به كارگيري مدل را براي دوره 1989-1984 در مكان 1955-1990 مجدداً برآورد كرديم. نتايج بسيار شبيه به نتايج بنابر بزرگي‌هاي ضريب و اهميت بودند. مشتق كارايي با در نظر داشتن ECAP از معادله (5) منفي می باشد و از لحاظ آمراي در مدل هاي كارايي سود متناوب و استاندراد و براي دهه 1980 عمده و مهم می باشد. در هر دور مورد، بزرگي اثرECAP روي كارايي، براي دهه1980 نسبت به داده هاي دهه 1990، بزرگتر می باشد. به ويژه، در مدل كارايي سود استاندارد، مشتق در ميانگين نمونه، 041/10- می باشد، اين به آن معناست كه كاهش در نسبت سرمايه سهم متعارفي نقطه1 درصد، كارايي سود را تا حدود نقاط 10 درصد بالا مي برد. براي بانك در نسبت سهم متعارفي متوسط 8/6% و كاراي سود متوسط 66%،‌ كاهش برون زا در ECAP تا نقطه يك درصد تا 8/5% پيش بيني شده می باشد كه SPEFF-DF را تا حدود 76% افزايش داده و يا افزايشي در سودهاي واقعي حدود 15% (066/10) ايجاد مي كند. مشتق كارايي با در نظر داشتن ECAP براي مدل كارايي سود متناوب (APEFF-FE) برابر می باشد با 85/8- و اين به آن معنا اثر كمي كوچكتر می باشد (65/58).

5-2- تست هايي از فرضيه هاي ارزش امتياز انحصاري و ريسك كارايي

با بهره گیری از معادله (6)

ما بعداً به نتايج مان از تست خسارت معكوس از كارايي به سرمايه سهم متعارفي مي پردازيم و از معادله (6) براي تست بين اثرات فرضيه هاي ريسك كارايي و ارزش امتياز انحصاري بهره گیری مي كنيم. يافته هاي اصلي براي نمونه مالكيت، در 2 ستون آخر جدول3 گزارش مي‌شوند. ما به تسلط قوي يك فرضيه بر ديگري پي نبرديم. ما مشتق ECAP را با در نظر داشتن ميانگين نمونه مالكيت ارزش SPEFF-DF=0543 يا APEFF-DF=0532 ارزيابي مي‌كنيم. همانطور كه در نزديك به پايين جدول2 نشان داده شده می باشد، برآوردهاي 5ECAP/5EFF منفي هستند و از لحاظ آماري در ميانگين عمده و با معني اند و اين فرضيه ريسك كارايي را بر فرضيه ارزش امتياز انحصاري حمايت مي كند.

با اين حال، اين يافته براي همه ارزش هاي مربوطه كارايي در نظر گرفته نمي شوند. شكل2، سطوح پيش بيني شده ECAP را براي سطوح متفاوت كارايي سود APEFF-DF,SPEFF-DF نشان مي دهند و همه متغيرهاي ديگر را در ميانگين نمونه معرفي مي كند. براي هر دو مقياس كارايي، 5ECAP-5EFF براي همه ارزش هاي EFF بالاي حدود 40/0 مثبت می باشد و سپس پس از آن منفي مي گردد. بنابراين براي سطوح نسبتاً پايين كارايي سود، يافته ها، با تسلط فرضيه ريسك كارآيي ثابت هستند كه تحت آن عايدي هاي اضافي مورد انتظار از كارايي بالاتر، به جاي سرمايه سهم متعارفي قرار مي گيرند تا شركت ها از هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و پريشاني مالي محافظت نمايند. برعكس براي سطوح نسبتاً بالاي كارايي، يافته ها، با تسلط فرضيه ارزش امتياز انحصاري ثابت ترند كه تحت آن شركت ها سعي مي كنند تا درآمد بالاتر مورد انتظار را از كارايي بالاتر محافظت نمايند اين كار با نگهداري سرمايه سهم متعارفي اضافهي صورت مي گيرد.

با در نظر داشتن متغيرهاي كنترل در معادله(6)، همه قيمت ها، به غیر از براي دو مورد (MW3,MW1) از لحاظ آماري مهم هستند. متغيرهاي SIZE همگي با در نظر داشتن ضريب هاي منفي عمده و با معني هستند با منطق قراردادي ثابت هستند اينكه بانك ها بهتر متنوع مي‌شوند و مي توانند سرمايه كمتري را حفظ كرده تا در برابر ضررها، مقاوم باشند. با اينحال، اثرSDROE در ميانگين نمونه از لحاظ آماري عمده و منفي می باشد (04/0-).

ضريب HERF مثبت می باشد و از لحاظ آماري، با معني و يا تأثير اجاره هاي بعدي مورد انتظار از قدرت بازاري محلي روي تصميم ساختمان سرمايه ثابت می باشد.

رگرسيون هاي نشان داده شده در دو ستون آخر جدول4، رگرسيون هاي در 2 ستون آخر جدول2 را تكثير مي كند به غیر از از لحاظ بهره گیری از كارايي ها كه با متود اثرات ثابت به جاي متود بدون توزيع اندازه گيري شده می باشد.

ما، مشتق ECAP را با در نظر داشتن كارايي در ميانگين نمونه مالكيت ارزش 0159=SPEFF-FE و يا 0191=APEFF-FE ارزيابي مي كنيم. همانطور كه نزديك به قسمت پايين جدول2 نشان داده شده، برآوردهاي5ECAP/5EFF با معني و عمده نيست. واژه هاي اولين رديف درEFF مثبت هستند و واژه هاي دومين رديف منفي هستند، به طوري كه مشتق دوباره، علامت را تغيير مي دهد، اما شكل منحني با ECAP به صورت عملكردي ازEFF، محدب می باشد و يا از منحني نشان داده شده در شكل2 بالا معكوس شده می باشد. مجدداً نتايج بيان مي‌كنند كه هيچ كدام از فضيه ها فرضيه ريسك كارايي و يا فرضيه ارزش امتياز انحصراي بر ديگري برتري ندارند.

برعكس، نتايج كامل نمونه براي معادله (6) كه در دو ستون آخر جدول5 نشان داده شدند، با تسلط ثابت و قوي فرضيه خطر كارايي بر فرضيه امتياز انحصاري، ثابت هستند. مشتقات برآورد شده 5ECAP/5EFF منفي هستند و از لحاظ آماري در همه ارزش هاي كارايي، با معني هستند و بسيار بزرگتر از نمونه مالكيت مي باشند. اين يافته ها از لحاظ اقتصادي با معني و عمده هستند. مشتق كارايي حدود 12/0- می باشد و از مقياس هاي كارايي بهره گیری شده می باشد. در مدل SPEFF-DF افزايش در كارايي نقاط 10 درصد از ميانگين- از 58/0 تا 68/0- به معناي كاهش در ECAP نقاط2/1- درصد – از 4/9% تا 2/8%- می باشد به معناي كاهش حدود13% (940/12). بنابراين براي نمونه كامل، بانك هايي با كارايي بالاتر تمايل دارند تا خارج از سرمايه متعارفي جانشين شوند. اين بيانگر اختلافي می باشد در رفتار براي بانك هاي كوچكي كه از بيشتر نمونه كامل تشكيل مي شوند. اين بانك ها ممكن می باشد جانشين شوند بيشتر تا حدي زیرا نسبت هاي سرمايه اشان تمايل دارند تا بالاتر از بانك هاي برزگ باشد كه حجم نمونه مالكيت را تشكيل مي دهند.

نهايتاً، نتايج براي معادله (6) با بهره گیری از داده هاي نمونه مالكيت حاصل از دهه 1980 كه در دو ستون آخر جدول6 نشان داده شده بيانگر ارزش منفي براي 5ECAP/5EFF در ميانگين نمونه می باشد كه با تسلط فرضيه ريسك كارايي بر فرضيه ارزش امتياز انحصاري ثابت می باشد. با اين حال، اثر نسبتاً كوچك می باشد و شبيه به يافته هايي براي نمونه مالكيت می باشد، اثر نسبتاً كوچك می باشد و شبيه به يافته هايي براي نمونه مالكيت می باشد و از داده هاز دهه1990 در جداول 2و4 نيز بهره گیری شده می باشد.

6- نتيجه گيري ها

ما فرضيه هزينه نماينده امور مالي شركت را تست كرديم كه تحت آن، قدرت نفوذ بالايي، هزينه هاي نمايندگي سهم متعارفي خارجي را كاهش مي دهد و ارزش شركت را با تحميل و يا تشويق مديران براي فعاليت بيشتر در زمينه سود سهامداران، بالا مي برد. بهره گیری امان از كارايي سود به صورت شاخصي از كارايي شركت براي اندازه گيري هزينه هاي نمايندگي، مشخصه امان از مدل ساختمان2 معادله اي كه خسارت معكوس را از كارايي شركت به ساختمان سرمايه به حساب مي آورد و به كارگيري مقياس هاي ساختمان مالكيت، مشكلاتي را در نوشتجات تا حدي تجربي مشخص مي سازند كه ممكن می باشد به توضیح اين موضوع كمك كنند كه چرا نتايج تجربي، در هم شده اند.

اثرات بالقوه فرضيه هزينه هاي نماينده در بانكداري، تحقيق مهمي را برپا كرده و سئوالات سياست نيز مطرح مي شوند و مشكلات جديد در اين صنعت آغاز مي شوند، مبهمي اطلاعات شركت ها در اين صنعت، مقررات اين صنعت و تأثیر هاي اساسي اين صنعت در اقتصاد، همگي مطرح مي شوند. اين صنعت، لابرتوار به ويژه خوبي را براي تست فرضيه فراهم مي كند به دليل ميكروداده هاي كيفيت موجود راجع به بانك ها و به دليل شاهد قبلي كارايي بانك اتصال يافته با قدرت نفوذ و ساختمان مالكيت. گرچه بانك ها تابع قانون هستند، اما بر روي اختلاف هايي در عرض بانك ها مي پردازيم كه با موضوع هاي حاكميت شركتي حركت مي كنند، به جاي آنكه هرگونه اختلافي را در قانون ايجاد كنند.

يافته هايمان يا فرضيه هزينه هاي نماينده ثابت مي باشند- قدرت نفوذ بالاتر و يا نسبت سرمايه سهم متعارفي پايين تر، در ارتباط با كارايي سود بالاتر می باشد.

همه چيزهاي ديگر برابرند. اثر از لحاظ اقتصادي عمده و با معني می باشد همانطور كه از لحاظ آماري بزرگ می باشد. افزايش در قدرت نفوذ كه با نقطه1 درصد نشان داده شده در نسبت سرمايه متعارفي كاهش مي يابد و اين افزايش پيش بيني شده اي را در كارايي سود ر حدود نقاط6 درصد نشان مي دهد و يا حدود10% را در سودهاي واقعي در ميانگين نمونه به دست مي آورد.

اين نتيجه، براي تعدادي از تغييرات مشخصه، قوي می باشد، مثل مقياس هاي متفاوت كارايي (كارايي سود استاندارد، كارايي سود متناوب و برگشتي روي سهم متعارفي)، تكنيك هاي متفاوت اقتصاد سنجي (حداقل مربع 2 مرحله اي وols)، متودهاي اندازه گيري متفاوت (اثرات ثابت شده و بدون توزيع)، نمونه هاي متفاوت (“نمونه مالكيت” بانك ها با داده هاي كامل مالكيت و نمونه كامل بانك ها) و دوره هاي متفاوت نمونه (دهه 1990 و دهه1980).

با اينحال، داده با پيش بيني اين موضوع ثابت نيستند كه ارتباط بين كارايي و قدرت نفوذ ممكن می باشد وقتي معكوس گردد كه قدرت نفوذ به دليل هزينه هاي نمايندگي بدهي خارجي، بسيار بالا باشد.

ما همچنين درمي يابيم كه كارايي سود، مسئول ساختمان مالكيت شركت می باشد و با تئوري بحث مان ثابت می باشد اينكه كارايي سود، هزينه هاي نماينده را دربرمي گيرد. داده ها بيان مي‌كنند كه سهامداران سازماني، اثرات مانيتورينگ بهينه اي دارند كه هزينه هاي نماينده را كاهش مي دهد گرچه هر سرمايه گذار بزرگ ندارد. همچنين داده ها با ارتباط غيريكنواخت بين كارايي و مالكيت داخلي ثابت هستند، شبيه به يافته هاي در نوشتجات با در نظر داشتن خسارت معكوس از كارايي به ساختمان سرمايه، ما دو فرضيه رقابت كننده را با پيشگويي‌هاي متضاد ارائه مي دهيم و تست هايمان را به صورت تعيين كننده بازگو مي‌كنيم، براي تعيين اينكه كدام فرضيه از لحاظ تجربي بر ديگري مسلط می باشد. تحت فرضيه ريسك كارايي، عايدي هاي بالاي مورد انتظار از كارايي سود بيشتر، جانشين سرمايه سهم متعارفي مي شوند تا شركت را از هزينه هاي مور انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي محافظت كند، در حالي كه تحت فرضيه ارزش امتياز انحصاري شركت ها سعي مي كنند تا از جريان درآمد مورد انتظار در برابر كارايي سود بالا با حفظ سرمايه متعارفي اضافي محافظت نمايند. هيچ فرضيه اي بر ديگري براي نمونه مالكيت، تسلط ندارد، اما اثر جانشيني فرضيه ريسك كارايي، براي نمونه كامل حاكم می باشد، و بيانگر اختلافي در رفتار براي بانك هاي كوچكي می باشد كه بيشتر نمونه كامل را تشكيل مي دهند.

روش تهيه شده در اين مقاله مي تواند در نظر گرفته گردد تا فرضيه هزينه هاي نماينده و يا ساير فرضيه هاي مالي شركت با بهره گیری از داده هاي حاصل از هر صنعت، تست شوند. تحقيق بعدي مي تواند تجزيه و تحليل را امتداد دهد تا ابعاد ديگر ساختمان سرمايه تحت پوشش قرار بگيرند. تئوري نماينده، روابط پيچيده بين هزينه هاي نماينده و انواع متفاوت اوراق بهادار را بيان مي كند. ما فقط يك بعد ساختمان سرمايه را تجزيه و تحليل كرده ايم، يعني نسبت سرمايه متعارفي. تحقيق بعدي، مي تواند ابعاد ديگري را در نظر بگيرد مثل بهره گیری از سفته ها و يا اسناد قرضه قابل تبديل به سهام و يا بدهي فردي و يا ابزار سهم متعارفي.

جدول1- متغيرهاي به كار گرفته شده در برآورد مدل: نمونه مالكيت و ميانگين هاي نمونه كامل و معيارهاي استاندارد براي 1995-1990 همه متغيرهاي اندازه گيري شده در 1000 دلار ثابت 1994، قيمت هاي سرمايه مالي و بدهكاري ها به صورت نرخ هاي سود اندازه گيري مي شوند. هر نظاره در بخش عرضي، متوسط هر بانك از ارزش هاي سالانه براي سال هاي 1995-1990 می باشد. تعداد مشاهدات 695 و7320 هستند.

سمبل تعريف ميانگين معيار استاندارد متوسط معيار استاندارد
    نمونه مالكيت نمونه كامل
متغيرهاي برون زا
SEFF-DF كارايي سود استاندارد (متود بدون توزيع)
APEFF-DF كارايي سود متناوب (متود بدون توزيع)

كارايي سود استاندارد (متود اثرات ثابت)

SPEFF-FE
APEFF-FE كارايي سود متناوب (متود اثرات ثابت)
RoF برگشتي‌ روي‌ سهم‌‌متعارفي
ECAP سرمايه سهم متعارفي مالي تقسيم بر سرمايه‌هاي كامل تا ويژه
متغيرهاي تشريحي
ساختمان مالكيت
SHINSIDE تناسب سهم بانك مستقل و يا شركت اصلي كنترل كننده با اعضاي هيئت و خويشاوندانشان در نمونه كامل، ارزش هاي گمشده،روي صفر تنظيم مي شوند.
SH50WN تناسب سهم بانك مستقل و يا شركت اصلي كنترل كننده به مالكيت صاحبان با بلوك هاي سهم بزرگتر از 5% در نمونه كامل، ارزش هاي گمشده، روي صفر تنظيم مي شوند.
SHINSTIT تناسب سهم بانك مستقل و يا شركت اصلي كنترل كننده به مالكيت سهامداران سازماني در نمونه كامل، ارزش گمشده روي صفر تنظيم مي‌گردد.
OWNER-SAMPLE ساختگي، برابر با1 اگر در نمونه مالكيت، SHINSIDE,SHINSTIT, SH50WN موجود باشند. در غير اين صورت صفر می باشد (فقط براي رگرسيون هاي نمونه كامل)
MULTILAY ساختگي، برابر با 1 اگر بانك در BHC چند لايه اي باشد يعني سهامدارار مستقيم، سهامدار بالا نيست.
OUTSTATE ساختگي، برابر با1 اگر سهامدارا بالاي بانك، در ايالت ديگري واقع شده باشد.
INBHC ساختگي، برابر با يك براي بانك هايي كه با شركت اصلي بانك كنترل مي شوند.

ساير مشخصات بانك

SDROE معيار استاندارد برگشتي بانك روي سهم متعارفي
SIZE1 ساختگي براب با يك اگر سرمايه هاي كامل تا ويژه (GTA) كمتر از 100 ميليون باشد. از رگرسيون به صورت پايه جدا مي گردد.
SIZE2 ساختگي، مساوي با 1 اگرGTA بزرگتر از 100 ميليون و يا كمتر از 500 ميليون باشد.
SIZE3 ساختگي، مساوي با 1 اگرGTA بزرگتر از 50 ميليون و يا كمتر از 1 بيليون باشد.
SIZE4 ساختگي، مساوي با 1 اگرGTA بزرگتر از 1 ميليون و يا كمتر از 5 بيليون باشد.
SIZE5 ساختگي، مساوي با 1 اگرGTA بزرگتر از 5 ميليون و يا كمتر از 10 بيليون باشد.
SIZE6 ساختگي، مساوي با 1 اگرGTA بزرگتر از 10 ميليون و يا كمتر از 5 بيليون باشد.
SIZE7 ساختگي، مساوي با 1 اگرGTA بزرگتر از 50 بيليون باشد.

متغيرهاي قانوني و بازار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

HERF شاخص Her findahl سپرده تراكم بازار محلي
UNITB ساختگي برابر با يك براي وضعيت هاي شعبه اي واحد
LIMITB ساختگي برابر با يك براي وضعيت هاي شعبه اي محدود
STATEB ساختگي برابر با يك براي وضعيت هاي شعبه اي سراسري
به اسثناي رگرسيون ها به صورت مورد پايه اي
MW1 قيمت متوسط بازار كار (ميليون دلار ثابت براي كارمندان)
MW3 قيمت متوسط بازار از سپرده هاي اصلي (حساب هاي معاملات داخلي، زمان و سپرده ها)
MP1 قيمت متوسط بازار وام هاي مشتري
MP2 قيمت متوسط بازار وام هاي تجاري
MP3 قيمت متوسط بازار اوراق بهادار (همه سرمايه هاي مالي بدون وام، يعني سرمايه هاي كامل تا ويژه منهاي وام ها منهاي سرمايه متعارفي مالي)

تعداد مشاهدات

توجه: بانك هايي با ارزش هاي منفي حداكثر براي انديكاتورهاي كارايي سود، حذف شدند. ما از نمونه، 5 ارزش از پايين ترين ها را براي هر مقياس حذف كرده ايم. داده ها از گزارشات راجع به شرايط و درآمد، گزارش هاي شركت اصلي بانك و اختصار سپرده ها گرفته شدند. متغيرهاي SHINSTIT,SH50WN,SHINSIDE به سال هاي 95-1995 مراجعه كرده و از فايل هاي SESC چاپ گردیده در افشاء سازي تراكم هستند.

  • — جدول2- معادله هاي (5) و (6) نمونه مالكيت، متود كارايي بدون توزيع، 2sls
  • — جدول3- معادله هاي (5)، نمونه مالكيت، ols

كارايي سود متناوب و استاندارد يا متود كارايي بدون توزيع و RoE

  • — جدول4- معادله هاي (5)و (6) نمونه مالكيت، متود كارايي اثرات ثابت 2sls
  • — جدول5- معادله هاي (5) و (6) نمونه كامل، متود كارايي بدون توزيع2sls

زيرنويس ها

1- بحث Stigler، بخشي از تبادل وسيع تر روي اين بود كه آيا كارايي توليدي (يا كاراييx) اساساً مشكلات در تطبيق يا اصلاح برتري هاي چند عامل بهينه ساز را منعكس مي‌كند يا خير- امروزه به آن هزينه هاي عامل يا نماينده گفته مي گردد- و در برابر عدم كارايي “واقعي” و يا شكست براي بهينه سازي قرار دارد.

2- بررسي هاي ديگر درمورد مشكلات يا مسائل نماينده، از متدولوژي هاي متفاوتي بهره گیری مي كنند، مثلاً يك بررسي از هزينه هاي عامل، اثر بدهي روي به تخصيص دادن ورودي را با بهره گیری از انعطاف پذيري هاي مشتق شده از يك تابع هزينه برآورد مي كند. بعضي از مطالعات درمورد رفتار برتري هزينه از عملكردها و يا تابع هاي تقاضا بهره گیری مي كنند. تعدادي از مطالعات صنعت بيمه، ساختمان مالكيت را به كارايي مرتبط مي سازند.

3- كارآيي مرزي گاهي، كارآييx و يا كارآيي مديريتي ناميده مي گردد.

4- تنها بررسي كه از كارايي سود در همين محتوا بهره گیری مي كند، Sullivan,Spong, Deyoung (2000) می باشد كه اثر مالكيت مديريتي را روي كارآيي نمونه بانك هاي كوچك تجزيه و تحليل مي كنند. با اين احل، آنها فقط اثرات مالكيت مديريتي را تست مي‌كنند و ساختمان سرمايه را در نظر نگرفته و يا فرضيه هزينه هاي نماينده را تست نمي‌كنند.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید