– كارآيي سود متناوب، براي به موارد زير نشان داده دشه می باشد (I اختلاف هاي اساسي و اندازه گيري نشده اي در كيفيت سرويس هاي بانكداري وجود دارند (ii خروجي ها به گونه كامل متغير نيستند (iii بازارهاي خروجي كاملاً رقابتي نيستند و (iv قيمت هاي خروجي به گونه صحيح اندازه گيري نمي شوند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

6- يك بررسي تجزيه كننده شركت هاي كوچك (2000) Ang,Cole,lin، محك هايي را براي تجزيه و تحليل شركت هاي كوچك تنظيم مي كند و نسبت هاي مالي را براي آنهايي كه به گونه كامل با يك مدير مالك تحت مالكيت مي باشن. اين كار ممكن می باشد در تجزيه و تحليل هزينه هاي نماينده براي شركت هاي كوچك، يك نوع پيشرفت باشد، اما آن، موضوع اصلي مان را يعني كنترل اختلاف ها در شرايط هاي بيروني و در تنظيم مح كهاي شركت انفرادي براي كارآيي مشخص نمي كند.

7- براي مباحث كلي انتخاب ساختمان سرمايه، Rauiv,Harris (1991) و Myers (2001) را نظاره كنيد، در مورد بحثي كه به انتخاب هاي سرمايه در بانكداري پرداخته، به (1995) Berger, Herring, Szego مراجعه گردد.

8- قيمت هر ورودي يا خروجي متغير كه با بانك مواجه می باشد، متوسط اندازه گيري شده از قيمت هاي بانك هاي ديگر در بازاري می باشد كه قيمت خود بانك را مستثني ساخته می باشد. در اينجا وزن ها، سهم بانك يكديگرند و از كل آن ورودي و خروجي همه بانك هاي ديگر در بازار، يك قيمت بانك نيز متوسط وزن شده از قيمت هايي می باشد كه در هر كدام از بازارهايش با آن مواجه می باشد، در اينجا وزن ها، سهم سپرده هاي بانك در شعبه هاي آن در آن بازار می باشد.

9- در كاررد تجربي امان، تعداد مقياس هاي ساختمان مالكيت، از لحاظ آماري در همه رگرسيون هاي اولين مرحله APEFF,SPEFF روي متغيرهاي برون زا عمده هستند و شناسايي معادله (6) را حمايت مي كند.

10- بعضي از مطالعات به اين نكته پي مي برند كه ساختمان مالكيت، قدرت نفوذ را تحت تأثير قرار مي دهد گرچه خصوصيت بسيار متفاوت از نوع ماست، اگر عليت مستقيمي از ساختمان مالكيت تا سرمايه وجود داشته باشد، استثناء ما از متغيرهاي مالكيت و از معادله (6)، ضريب هايي را براي اين معادله تحت تأثير قرار مي دهند اما ضريب هاي معادله (5) را منحرف نمي سازند، كه ابزار اصلي ما براي تست فرضيه هزينه هاي نماينده می باشد، فرضيه سود اوليه. بري اهداف قوي و دقيق، ما مدل داراي متغيرهاي ساختان مالكيت را در معادله (6) برآورد كرديم و نتايج امان براي معادله (5) به گونه چشمگيري تغيير نكردند.

11- حداقل 2 قيمت ورودي، در همه رگرسيون هاي اولين مرحله ECPA روي قيمت ها و ساير متغيرهاي برون زا عمده و چشمگيرند و شناسايي معادله (5) را حمايت مي كنند.

12- زیرا متغيرهاي برون زا با يك شكل عملكردي غير خطي وارد مي شوند، بنابراين ما مدل Kelegian (1971) برآورد مي كنيم. وي نشان مي دهد كه تخمين گر2sls بر اساس تقريب سري هاي تايلور براي اشكال كاهش يافته با بهره گیری از واژه هاي خطي و قدرت هاي بالاتر متغيرهاي برون زا، ثابت هستند. به ويژه، l ارزش هاي پي بيني شده را با برگشت دادن ECAP و ECAP22/1 روي دوره هاي چهارتايي به دست مي آوريم و محصولات عرضي متغيرهاي برون زا در اولني مرحله را خواهيم داشت (ما ارزش هاي EFF وEFF22/1 را در اولين مرحله در معادله (6) ارزيابي كننده مستثني مي سازيم.

13- مشتق 5EFF/5ECAP در ميانگين با582B1+B2. داده شده می باشد، در اينجاB1 ضريب ECAP می باشد و B2 ضريب ECAP22/1 می باشد.

14- l خصوصيت لگاريتم را براي ECAP در معادله (5) برآورد كرديم و به نتايج ثابت پي برديم (كه نشان داده نشدند).

15- شاهد قبلي نيز با اين فرضيه ثابت نيست كه سهامداران بلوك بزرگ تأثیر مانيتورينگ فعال را بازي مي كنند.

16- در تحقيق قبلي، اثرECAP رويRoE، از مثبت به منفي فرق مي كرد و اين به دوره زماني بستگي دارد.

17- متود بدون توزيع به كار رفته در نتايج اصلي امان، قابليت عمود بودن را بين جزء اصلي مقياس كارآيي (متوسط خطا براي بانك) و عملكرد غيرخطي نسبت سرمايه سهم متعارفي به كار مي برد. زیرا سهم متعارفي در عملكردهاي سود گنجانده شده می باشد. همچنين قابليت عمود بودن، بين جزء اصلي كارايي و عملكرد غيرخطي قيمت هاي ورودي ها و خروجي‌هاي متغير مطرح مي گردد. كه براي شناسايي معادله (5) به كار مي طریقه، به گونه بالقوه اي، شناسايي مدل را تحت تأثير قرار مي دهند. متود اثرات ثابت، هيچ عمود بودني از كارايي ها را با اين متغيرهاي ديگر تحت فشار قرار نمي دهد. با اينحال، متود بدون توزيع را به دليل مشكلات با متود اثرات ثابت، ترجيح مي دهيم. در تحقيق قبلي، مشخص گرديد كه اثرات ثابت، با اختلاف هايي در مقياس مختل مي شوند و چند هزار بار از لحاظ بزرگي بزرگتر از اختلاف ها در كارايي در مجموعه داده هاي بانكداري عمده هستند. همانطور كه در جدول1 نشان داده شده، كارآيي هاي اندازه گيري شده، با بهره گیری از متود اثرات ثابت، كاملاً پايين هستند. به عنوان مثال، كارآيي سود استاندارد ميانگين با بهره گیری از متودولوژي اثرات ثابت 3/11% می باشد. ما آن را به صورت غيرواقعي در نظر مي گيريم و اينكه بانك به گونه متوسط 3/11 سودهايي را به دست مي اورد كه يك بانك با بهترين اقدام، با همين شرايط هاي كسب شده مواجه می باشد.

18- داده هاي روي سهامداران فقط براي مالكيت به كار رفته در تست هاي اصلي موجودند و اينكه در اينجا يك زير نمونه می باشد، بنابراين ما در معادله (5) متغيرOWENRSAMPLE را اضافه مي كنيم كه برابر می باشد با يك اگر SHINSTIT,SH-50WN,SHINSIDE موجود باشند، در غير اين صورت صفر می باشد.

اين مشاهدات براي اختلاف هاي متوسط شان از بانك هاي ديگر به حساب مي آيند.

جدول6- معادله هاي (5) و (6) نمونه مالكيت براي دهه 1980و2sls

شكل1- معادله (5) APEFF-DF,SPEFF-DF برآورد شده به صورت عملكردي از ECAP،‌ نمونه مالكيت، 2sls (جدول2، ستون هاي 1و2).

توجه: همه متغيرهاي ديگر، در ميانگين نمونه تنظيم مي شوند.

ضميمهA: برآورد كارايي

براي محاسبه كارايي، ما آغاز عملكردهاي استاندارد و متناوب را برآورد مي كنيم، معادلات (1) و (3) در اين متن، به گونه جداگانه و براي هر سال در پانل 1995-1990 اينكار امكان تغيير پارامترهاي برآورد شده را طي گذشت زمان ميسر مي سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ما سه روش بدون توزيع را براي برآوردها به كار مي بريم تا APEFF,SPEFF را برآورد كنيم. براي هر بانك، ما متوسط هاي 6 ساله واژه هاي باقيمانده برآورد شده (lnu+ln4) را محاسبه مي كنيم. واژه هاي كارايي اصلي lnu فرض مي شوند براي هر بانك در طول زمان ثابت هستند و طاهاي اتفاقيln4 فرض مي شوند تمايل دارند تا در طول زمان متوسط باشند.

براي كاهش اثر اختلال اتفاقي اساسي، ما باقيمانده هاي متوسط را در پنجمين و نود و پنجمين درصدك هاي توزيع طبقه هاي سايزشان، قرار داديم. اين توزيع هاي پيچيده باقيمانده هاي متوسط، برايمان متغيرهاي lnu به كار رفته در معادلات (2)و(4) را براي محاسبه مجموعه جداگانه اي از مقياس هاي APEFF,SPEFF براي هر بانك طي دوره 6 ساله فراهم مي كند.

ما عملكردهاي سود را با بهره گیری از شكل عملكردي انعطاف پذير فوريد مشخص مي كنيم. اين شكل عملكردي هيبريد، يك فرالگاريتم قراردادي را با واژه هاي مثلثاتي فوريد تركيب مي كند و نشان داده می باشد، داده ها براي سازمان هاي مالي بهتر از فرالگاريتم مناسب مي‌شوند، به ويژه وقتي تعداد نسبتاً كوچكي از بانك هاي بسيار بزرگ و يا كوچك در داده‌ها موجود باشند. مشخصه شامل 3 قيمت ورودي متغير می باشد (قيمت هاي بازار محلي بودجه هاي خريداري شده. كار و سپرده هاي اصلي)، چهار خروجي متغيرY (وام هاي مشتري، وام هاي تجاري، وام هاي املاكي، اوراق بهادار)، با بردار قيمت:P 3 ورودي و خروجي ثابتZ (فعاليت خارج از ترازنامه، سرمايه فيزيكي، سرمايه متعارفي مالي) و يك مغير محيطي STNPL (نسبت وام هاي غير اجرايي براي وام هاي كامل در وضعيت بانك) براي كنترل شرايط هاي تجاري كه هر بانك با آنها مواجه می باشد. با بهره گیری از قيمت هاي بازاري، به جاي قيمت هايي كه واقعاً پرداخت شدند و يا با هر بانك دريافت شدند، برآوردهاي كارآيي مان، منعكس مي كنند كه چگونه به خوبي هر بانك، سپرده هايشان، بودجه هاي خريداري شده، وام ها و غيره را قيمت گذاري مي كند.

مشخص كردن سرمايه هاي مالي به صورت خروجي ها و بدهكاري هاي مالي و فاكتورهاي فيزيكي به صورت ورودي ها با روش ميانجي و يا روش سرمايه براي نمونه بردراي توليد بانك ثابت می باشد.

عملكرد سود استاندارد انعطاف پذير فوريرد، به صورت زير مشخص مي گردد:

واژه در متغير وابسته با داده مي گردد، در اينجا ، ارزش مطلق مقدار حداقل را روي كل بانك ها براي همان سال نشان مي دهد. بنابراين به متغير وابسته هر شركت اضافه مي گردد به طوري كه لگاريتم طبيع يك عدد مثبت در نظر گرفته مي گردد، زیرا حداقل سودها اکثراً منفي هستند. اين تغيير جزئي از خصوصيت ساده شده در معادلات در متن می باشد. اين تغيير با عادي شدن هاي با z3,w3 ضرورت مي يابد. بنابراين، متغيروابسته 1n(1)=0 براي شركتي با پايين ترين ارزش براي آن سال خواهد بود.

عملكرد سود متناوب، مساوي می باشد با خصوصيت استاندارد، به غیر از آنكه واژه (Pk/w3) به جاي (Yk|Z3) قرار مي گيرند و واژه خطاي كامپوزيت به صورت دوباره برچسب گذاري مي ود كه كارايي متفاوت و واژه هاي خطاي راندوم را ارائه مي دهد. سودها و قيمت ها با قيمت سپرده هاي اصلي (w3) عادي مي شوند تا همگني قيمت خطي مطرح گردد. سودها و ورودي هاي متغير، ورودي و خروجي هاي ثابت شده با سرمايه متعارفي (z3) عادي مي شوند تا به مدل سود، معني اقتصادي تري ارائه دهند و ريسك عدم پرداخت، انحراف هاي مقياس، ناهمگني و ساير مشكلات برآورد را كنترل نمايند. متغير وابسته و عادي شده به اين روش در عملكردهاي سود، الزاماً برگشتي بانك روي سهم متعارفي می باشد، مقياسي از اينكه چگونه بانك از سرمايه مالي كميابش بهره گیری مي كند.

ما1 را به آرگومان (Yk/Z3),(Zr/Z3),STANPL اضافه مي كنيم تا لگاريتم عادي صفر دجلوگيري كنيم. واژه هاي n=1,…y,xn ارزش هاي دوباره مقياس بندي شده (1n<pk/w3),k=1,2,3.k=1,2,3. 1n(Yk/Z3) در مورد عملكرد سود استاندارد هستند. واژه هاي r=1,2.1n(Yk/Z3). براي حفظ درجه هاي آزادي، ما فقط واژه هاي فورير رديف سوم را به كار مي بريم (مثلCos(xn+xn+xn)) و واكنش هاي رديف سوم را مستثني مي سازيم مثل محدوديت هاي مقارن استاندارد براي بخش فرالگاريتم عملكرد زير به كار مي رود . ما معادلات سهم را مستثني مي سازيم آنها كه محدوديت هاي lemma وhotelling را دربرمي گيرند زیرا اينها فرضيه نامطلوبي از هيچ عدم كارايي جمعي ارائه نمي دهند. ما معادلات سود را با بهره گیری از مربع هاي حداقل عادي برآورد مي كنيم.


دیدگاهتان را بنویسید