نتايج وملاحظات شيوه ي كاري در نظر گرفته شده درنوزدهمين نظر شوراي قواعد حسابداري در ارتباط با مانده هاي هفت حساب، پيرامون آماده سازي صورت حساب تغييرات وضعيت مالي با بهره گیری از مفهوم حساب وجه نقد به صورت زيراست:

1-حساب هاي دريافتي تجاري به عنوان نتيجه اي ازفروش هاي اعتباري به وجودآمده اند ومانده ي حساب هاي دريافتي تجاري نشان دهنده ميزان فروش مي باشد،و با ميزان وجه نقدي مشخص نميشود . افزايش در، مانده ي حساب هاي دريافتي تجاري نشان دهنده اين می باشد كه، پول نقد واقعي توليد شده از افزايش موجود در مانده ي حساب هاي دريافتي تجاري جداست، و برابر با ميزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست. و بر عكس كاهش خالص در، مانده ي حسابهاي دريافتي بايد به ميزان فروش گزارش شده در صورتحساب هاي درآمدي اضافه گردد، تا به وجه نقدي به وجود آمده برسيم.در آماده كردن يك صورتحساب از تغييرات وضعيت مالي افزايش(كاهش)به وجود آمده دراين مانده ي حساب بين دو دوره مقدار بهره گیری ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان ميدهد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- موجوديها يك بخش سازنده قيمت تمام شده كالاهاي فروخته شده مي باشند . به طوري كه يك تغييرخالص در موجودي ها ،پول نقداستفاده شده براي قيمت تمام شده كالاهاي فروخته نشد را تحت تاثير قرار مي دهد. و ظهور يك افزايش درموجودي هاي پايان دوره نسبت به موجوديهاي اول دوره باعث كاهش قيمت تمام شده كالاهاي فروخته شده مي گردد . بهرحال   وجه نقد را اينگونه فرض كرديم كه براي افزايش مانده ي موجوديها بهره گیری گردید. وقتي در، مانده ي موجودي ها يك افزايش ايجاد گردد، وجه نقد بهره گیری شده براي بهاي تمام شده كالاي فروخته شده همان قيمت تمام شده كالاهاي فروخته شده مي باشد كه درصورتحساب فعلي به صورت يك افزايش در مانده ي موجودي ها ظاهر شده.يك تحليل مشابه به اين نتيجه منجر گردید كه به وجود آمدن يك كاهش در، مانده ي موجودي هاي پايان دوره با در نظر داشتن موجودي هاي ابتداي دوره، همان گونه كه در صورتحساب كنوني نشان داده گردید،باعث ايجاد رشد در افزايش خالص هزينه هاي كالا فروخته شده مي گردد، امادر حاليكه يك كاهش دروجه نقد مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .

3- هزينه استهلاك نشان دهنده تخصيص سيستماتيك هزينه هاي دارايي هاي ثابت به دوره هاي سود دهي حاصل ازدارايي ثابت می باشد. فرايند تشخيص استهلاك روي وجه نقد تاثير نمي گذارد. و با بهره گیری از هزينه استهلاك به عنوان يك هزينه مي توان سود حاصل از فعاليت عملياتي راتعيين كرد،بنابراين در تشخيص وجه نقد حاصل از فعاليت عملياتي بايستي استهلاك را به سود حاصل اضافه نمود.

4-ماليات هاي درآمدي انتقالي به دوره هاي آتي تفاوت ميان ماليات هاي تطبيق داده شده با           سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره می باشد. براي مثال اگرمابين دو دوره مانده ي قسط هاي ماليتهاي در آمد منتقل شده به دوره هاي بعدي افزايش يابد،مبلغ ماليات درآمد پرداخت شده كمتر از هزينه ماليات درآمد مشخص شده مي باشد.و بنابراين يك افزايش در قسط هاي ماليات در آمد منتقل شده به دوره هاي بعدي هزينه اي را نشان مي دهد كه نيازمند پول نقد نيست وبايدبه روشي مشابه با (استهلاك)به درآمد خالص اضافه گردد. وبرعكس اگر قسط هاي ماليات درآمد منتقل شده كاهش يابند، مبلغ پرداخت شده بيشتر از هزينه ماليات بر درآمد می باشد و بهره گیری از وجه نقد را نشان مي دهد.  

5-خريد ساختمان با صدور وام هاي بلند مدت نيازمند بهره گیری از بودجه به معناي پول نقدنيست،   بهر حال نوزدهمين نظر شورايAPB آشكار ساختن تمام تغييرات مهم را در وضعيت اقتصادي ضروري     مي داند. وخريد ساختمان بايد به عنوان بهره گیری اي از وجوه نقد و صدور وام هاي بلند مدت نيز بايد به عنوان منبع وجه نقد نشان داده گردد.

6-پرداخت بخشي از بدهي هاي جاري با بهره گیری از مفهوم نقدي بودجه ها يك بهره گیری از وجه نقد رانمايش مي دهد.

7-در فروش يك دارايي ثابت دو بخش مهم وجود دارند كه بايد درمعامله مد نظر قرار داد،(1)بازيابي ارزش دفتري (2)سود يا ضرر نهايي در معامله. سود و ضرر نهايي فقط در درآمد هاي خالص منعكس مي گردد، و نتيجه فعاليت هاي معمولي براي تغييرات درصورتحساب اهداف وضعيت مالي نيست(اگر چه بخشي از فعاليت هاي معمولي براي صورتحساب اهداف درآمدي می باشد). سود(ضرر)بايد از درآمد خالص كسر (اضافه) گردد،و تمام اقدامات فروش بايد به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشيوه هاي رايج نتيجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهاي خالص قراردارد و تنها بارزش دفتري به عنوان منبعي از وجه نقد به اين مبلغ اضافه مي گردد.

4.سخت افزار اريك ريتيل(نوامبر1972 .شماره سوم)

الف.”مبناي نقدي” واژه ايست كه براي افراد متفاوت معاني متفاوتي را مي دهد.اما در وسيع ترين مفهوم آن، وقتي يك شركت تجاري از مبناي نقدي بهره گیری مي كند و پول نقدي را از منابع ديگر به غیر از فعاليت هاي تجاري بدست مي آورد بايدهزينه هايي را بپردازد،و وقتي براي اهدافي غير از فعاليت هاي تجاري پرداخت هاي نقدي انجام مي دهد.يك سري هزينه هاي را نيز متحمل مي گردد. به عبارت ديگر درآمد بر مبنا نقدي، پول نقد حاصل از فعاليت هاي تجاري می باشد.

اگرچه درآمد وهزينه ها به سادگي وبي هيچ غرضي اندازه گيري مي شوند، اين رويكرد داراي ارزش مفهومي كمتريست زيرا كه قادر نيست درآمد را با هزينه ها تطابق دهد. وبنا براين درآمد بر مبناي نقدي در يك دوره ممكن می باشد اندازه گيري ضعيفي از ميزان عملكرد آن دوره باشد، وترازنامه (بيلان)مالي در صورتي كه شركت تجاري اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام و بدهي ها آشكار مي سازد.ودر صورتي كه شركت تجاري مقادير عظيمي از دارايي ها و بدهي ها را داشته باشد، اين قبيل گزارشات(بررسي ها ) بسيار ناكافي خواهد بود.

نظر وبررسي حسابداران نسبت به مبناي نقدي نوعي از بررسي هاي تعديل يافته می باشد، كه در آن موجودي ها ، دارايي هاي ثابت، بدهي هاي مربوطه وهمچنين حقوق صاحبان سهام تشخيص داده ميشوند ، و براي مبناي تعهدي محاسبه مي شوند.

وبنابراين اين رويكرد ارزش مفهومي تري را داراست، زيرا حداقل يك تطبيق نسبي ما بين هزينه ها و درآمد ها هست.ودر نتيجه درآمد بدست آمده مي تواند يك اندازه گيري منطقي از فعاليت تجاري را به ما بدهد. و از آنجايي كه موجودي ها ودارايي هاي ثابت شركت(كارخانه) بخش عظيمي از سرمايه يك شركت را تشكيل مي دهند،نسبت به ديگر اقلام مادي آشكارتر خواهند بود.

ديدگاه(نظر) ديگر حسابداران نسبت به مبناي نقدي اين گونه می باشد، كه زماني درآمد ها شناسايي شوند كه پول نقد دريافت شده باشد. هزينه براي مبناي تعهدي محاسبه شوند. وچون اين رويكرد تطابق بهتري را ميان هزينه و درآمد به وجود مي آورد ومنجر به يك تشخيص بهترو كامل تري از دارايي هاي ثابت وبدهي ها مي گردد ، نسبت به رويكرد هايي كه قبلا بحث كرديم بهتر مي باشد. اين رويكرد مانند روش محاسبه اقساط،يك روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زماني كه مجموع ارزش فروش كاملا تضمين نشده مورد توجه قرار گرفت.

ب.1.تفاوت بهره ناخالص بريك پايه نادرست محاسبه مي گردد.

واز اين اطلاعات ارائه شده، تفاوت بهره ناخالص بر مبناي نقدي در سال 1970 به صورت زير می باشد:

پول نقد دريافت شده                                                               164000 دلار

پول نقد پرداخت شده براي خريد كالاهاي تجاري:

حسابهاي پرداختي 1 ژانويه1970                                             13000 دلار +

خريدهاي انجام شده درسال 1970                                           102000 دلار

                                                                                          115000 دلار

 

حساب هاي پرداختي 31 دسامبر1970                                     20000 دلار          

     95000 دلار

مازاد(اضافه) رسيد هاي دريافت شده نقدي در پرداخت هاي انجام شده براي كالاهاي تجاري

                                                                                                                          69000 دلار            

تفاوت بهره ناخالص موجود در پول نقد تعديل يافته،و مبنا (پايه)پول نقدي وصول شده به صورت زير می باشد:

پول نقد دريافت شده                                                                                                  164000 دلار

بهاي كالاي فروخته شده (164000*6. )                                                                   98400 دلار

حاشيه فروش                                                                                                                65600 دلار

محاسبه نسبت ميانگين ارزش كالاهاي فروخته شده

فروش هاي نقدي                                                                                                       147000 دلار

فروشهاي نسيه                                                                                                                 18000 دلار

مجموعه فروش كلي                                                                                                   165000 دلار

بهاي كالاهاي فروخته شده:

موجودي آغاز دوره (11000+13000+5000 دلار)                                                       19000 دلار

     خريدها                                                                                                                  102000 دلار

ارزش كالاهاي موجود براي فروش                                                                             121000 دلار

موجودي پايان دوره (8000+20000+6000 دلار)                                                         22000 دلار

بهاي كالاهاي فروخته شده                                                                                           99000 دلار

بهاي كالاهاي فروخته شده

 

 

نسبت=                                                     = 0.6        

رويكرد حاشيه سود آقاي اريك با ايجاد تعديل هاي مستقيم و ساده به يك مبناي نقدي خالص قابل تبديل نخواهد بود.و درعوض پرداخت هاي نقدي بايستي با تجديد حساب هاي پرداختي مانند آن چیز که كه در بالا بيان گردید، محاسبه گردد.

اما رويكرد حاشيه سود آقاي اريك با ايجاد دو اصلاح ساده به يك مجموعه نقدي ويا مبناي نقدي تعديل يافته تبديل مي گردد،آغاز مانده هاي حساب هاي پرداختي در آغاز وانتهاي هر دوره بايستي به مبلغ موجودي اضافه شوند، دوم حاشيه سود منعكس شده در مانده حسابهاي دريافتي در آغاز وانتهاي هر دوره بايستي كسر گردد. بنابراين مبالغ ابتداي دوره و انتهاي دوره موجوديها به بهاي تاريخي ارزيابي مي گردد.

از سال 1970 اين رويكرد اينگونه محاسبه مي گردد:

محاسبه موجوديها وحساب هاي دريافتي در بهاي تمام شده :                                      

                                                                             31 دسامبر 1970                      1 ژانويه 1970

موجودي (خالص )                                                         8000 دلار                         11000 دلار

به اضافه مانده حسابهاي پرداختني                                       20000 دلار                      13000 دلار

كسر مي گردد : حاشيه سود در مانده حسابهاي دريافتني         28000 دلار                       24000 دلار        

                                                                                           2400 دلار                         2000 دلار                                            

                                                                                         25600 دلار                       22000 دلار

محاسبه حاشيه سود در سال 1970

پول نقد دريافت شده                                                                                    164000 دلار

بهاي تمام شده كالاهاي فروخته شده:

موجودي اول دوره به اضافه حساب هاي دريافتني

اول ژانويه                                                                                              22000 دلار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خريدها                                                                                                 102000 دلار

هزينه كالا                                                                                               124000 دلار

 

موجودي هاي پايان دمسامبر به اضافه حساب هاي در يافتني

31 دسامبر                                                                                       25600 دلار       98400دلار  

 

تفاوت حاشيه سود                                                                                                    65600 دلار    

تبديل حاشيه سود آقاي اريك به يك مبناي فروش نيازمند اين می باشد كه، فروش هاي اين دوره را كه براي آنها پول نقدي وصول نشده به پول نقد دريافت شده براي فروش هاي اين دوره اضافه گردد. وهمچنين قيمت تمام شده كالاي فروخته شده كه مبناي پول نقد وصول شده محاسبه شده می باشد ، تعديل يابد. بنابراين مانده حساب هاي دريافتي از حساب موجوديها كسر مي گردد، و نتيجه حاصل شده برابر با آن چیز که را كه در بالا محاسبه گردید مي باشد،تحت عنوان محاسبه نسبت ميانگين قيمت فروش كالاها.

2.حاشيه سود ارائه شده بخاطر روش محاسبه نادرست، كاهش هاي به وجود آمده در طول فروش و هم چنين افزايش رسيد هاي نقدي را آشكار مي سازد.

و اگر آقاي اريك بخواهد محاسبه حاشيه سود را روي مبناي نقدي تعديل يافته ويا مبناي وصول شده نقدي انجام دهد.افزايش مانده حساب هاي دريافتي تنها با تاثير مبلغ يكي از عناصر سود ،كه 40درصد قيمت فروش می باشد،منجر به يك هزينه بسيار بزرگتر از مقدار واقعي مي گردد. و آقاي اريك نتوانست نتايج عنصر سود را كسر كند. من الجمله در يك صورتحساب بيش از حد واقعي، كه در آن هزينه كلي كالاي موجود در كنار كالاي فروخته شده به مشتريان در مانده ي حساب هاي دريافتي در آغاز وانتهاي دوره منعكس شده بود ، نتوانست نتايج حاصل از بخش سود را كسر نمايد. واگر مانده حساب هاي در يافتي ثابت باشد بخاطر اين مشكل يك اختلال كوچك در حاشيه سود به وجود مي آيد.

بيشترين اختلال حاصل از كسر کردن مانده هاي حساب هاي پرداختني براي رسيدن به مبالغ خالص فهرست موجوديهاست. افزايش مانده ها در اينجا حاصل از مبالغ نزولي موجودي اند، وبه عنوان يك نتيجه بيش از حد واقعي از قيمت فروش كالاهاست.

اگر آقاي اريك بخواهد حاشيه سود بر مبناي نقدي ويژه محاسبه كند او مي بايد، ميزان پول نقدپرداخت شده براي كالاي تجاري در يك دوره را تعيين كند، وبراي اين كار بايد حساب، حساب هاي پرداختني براي يك دوره را همانند آن چیز که را كه در بخش b.1 بيان گردید، بازسازي كند.وكسر کردن مانده حسابهاي پرداختني حساب ها اشتباه می باشد، زيرا كه اين روش ارتباط ميان حساب ها را آشكار نمي كند.

5- سود حسابداري در مقايسه با سود اقتصادي

پاسخ به اينگونه مسائل از موضوعي(عنواني) شبيه همين مسائل نتيجه مي گردد. مانند مفاهيم سود ، حسابداري واقتصادي ديويد سولومونز.

a .اين غير ممكن می باشد كه بگوييم يك سرمايه دار موفق تر از ديگريست، به گونه اي كه مثلا يكي از آنها به عنوان سود حسابداري، سودي برابر با 1000 دلار داشته وديگري اصلا هيچ سودي حسابداري نداشته.

b .اين” نتيجه نا معقول توسط آقاي سيدني الكساندر بيان گردید……….كه با در نظر داشتن تغييرات در دارايي هاي مشهود (فقط يك بخش از آن)در حاليكه سرقفلي را ناديده بگيريم سود حسابداري با نسبت غير معقولي از موفقيت مديريتي به وجود مي آيد. از ديگر روش هاي بيان اين موضوع اين می باشد كه فرض كنيم، اگر افزايش سود يك هدف تجاري باشد، در صورتي منطقي می باشد كه سود به معناي سود اقتصادي باشد نه سود حسابداري.”

C .”اين مثال عجيب تر از اوراق بهادار سابق بريتانيايي می باشد كه تا سال 1956 صادر مي شدند. در آن اوراق سرمايه، سرمايه گذاران نگهداري مي گردید، و هيچ بهره اي به آنان داده نمي گردید فقط در حالت عمومي بعد از هر دوره شش ماه سرمايه گذاري به آنها در قرعه كشي ها جوايزي اهدا مي كردند.مبلغ وجوه براي جايزه از هر زمان تا زمان ديگر، از طريق بهره محاسبه شده با نسبت مقرر شده روي اوراق قابل قبول براي برداشت، تعيين مي گردید. در اين روش اوراق ارزش ثابت 100 دلار را حفظ مي كنند، اگر چه نتايج حاصل از سرمايه گذاري براي داشتن شانس برد 10 دلار يا هيچي، از اين سال تا سال آينده در حال تغيير می باشد. اين نتايج برابر با انتظار دريافت 5 دلار در هر سال در برابر سرمايه گذاري كردن 5     درصد 100 دلار می باشد. به عنوان يك حقيقت بر اساس قدرت غريزه قماربازي در جامعه اي كه مورد پرسش می باشد، اوراق ارزشي كمتر يا بيشتر از 100 دلار دارند. اما زیرا ارزش آن به علت مستقل بودن از نتايج شير يا خط(بالا وپايين آمدن سكه در قمار) قابل قبول می باشد اصلا اهميت ندارد كه مقدار آن چقدر می باشد. والبته زیرا هر شير يا خط (بالا وپايين آمدن)يك اتفاق مجزاست فرصت برد در بار بعد تحت تاثير نتايج قبلي نيست. بنابراين هيچ دليلي ندارد كه ارزش اوراق تحت تاثير وقوع شير يا خط ها باشد. درآمد منتجه از اوراق در هر سال براي صاحبان آنها همان رسيدهاي نقدي دريافتي 10دلاري يا صفر دلاري می باشد كه حاصل از نتيجه شير يا خط ها ست.”

d . اين اوراق در وهله اول قيمت اوليه 62.70 دلار را دارا خواهند بود.اين مقدار 5 درصد ارزش فعلي 20 ساله ،با پرداخت 5 دلار در هر سال مي باشد. و يك سال بعد بدون در نظر گرفتن نتيجه شير يا خط ها(بالا وپايين آمدن ها) ارزش فعلي 19 ساله با پرداخت 5 دلار در هر سال بايد 60.42 دلار باشد. و هر سال كه انتظار طول مدت اوراق كاهش مي يابد ارزش آن نيز افت مي كند.در اين حالت صاحب اوراق از درآمدي كه اغلب كمتر از مبلغ رسيدهاي نقدي دريافتي اوراق بهادار اوست برخوردار می باشد. ضرر در سرمايه اوليه سال اول 2.28 دلار می باشد، و اگر سكه به رو (شير) پايين بيايد، رسيد هاي نقدي دريافتي وي 10 دلار ودر آمد وي2.28 دلار مي گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید