اين توضيحات از آنجاييكه براي درآمد هاي اوراق بهادار بكار مي رود ما را مستقيما به اولين نظريه الكساندر در مورد درآمد متغيير هدايت مي كند.كه آن درآمد متغير، برابر با اوراق بهادار خالص به اضافه يا منهاي هر تغييري در مقدارش مي باشد، كه يااين تغيير در ابتداي دوره بوده يا وقوع آن در طول دوره روي مي دهد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

e .اين آگهي در 5 درصد ضريب بهره ارزش اوراق را از100دلار به 120 دلارمي رساند، و يك سود غير منتظره به ارزش20دلاركه كاملا مجزاي از هر درآمد متغير در طول سال می باشد را به وجود مي آورد. اگر سكه به رو پايين بيايد(شير بيايد) سود حسابداري گزارش شده در هر سال 10 دلار خواهد بود.وهر گونه تغييري را كه در شرايط اوراق پيش آيد، ارتباطي با تعيين درآمد جاري ندارد. و براساس رسيد هاي دريافتي نقدي هر دوره در كنار افزايش ايجاد شده در قيمت اوراق ،سود اقتصادي گزارش شده 30دلار خواهد بود.نظريه الكساندر اين می باشد كه مابايد درآمد متغير 10دلار ويك سود غير منتظره 20دلاري را اعلام كنيم.

اين يكي از حالت هايي می باشد كه در هر دو مفهوم اين كلمه، واقعيت از هنر پيروي كرده می باشد. اين حالت در آغاز بر پايه يك روش سود وبهره كه پرينتز درس ناميده گردید، قرار گرفت. ودر متن حسابداري ريس وآنتوني ظهور كرد.تغيير يك واحد كامل قيمت در اوراق اين روش وآن روش تفاوت ميان سود حسابداري وگردش وجه نقد خالص مي باشد.

بعد از تدوين اين روش من در دانشگاه خود در يك موقعيت كاملا واقعي گرفتار شده بودم كه اين موضوع بعد ها در بحث هاي كلاسي آشكار گردید.

دانشگاه من در در يك حالت واقعي سرمايه گذاري كرد كه در تگزاس بسيار شهرت پيدا كرد. سرمايه گذاري ما با سفارش 50 ميليون دلاري با داشتن مبناي نقدي 200 ميليون دلار بر قيمت بازار افزايش پيدا كرد، اما از طرف ديگر سود نقدي ما ازسرمايه گذاري نسبتا اسف بار بود ودر حدود 5 درصد بود كه اين فقط سود نقدي حاصل از 10 ميليون دلار محسوب مي گردید. ودانشگاه برآن شده بود تا شهريه را در حدود 10 درصد براي تعادل قيمت دفتري بالا ببرد.

حال چه درآمد ما 10ميليون دلار بود يا 50 ميليون دلار ؟دانشجويان مي بايستي شهريه بيشتري را بپردازند. و يك پروژه عملي دانشگاهي به زندگي دانشجويان ارتباط پيدا كرد.و هر چه مشكلات مالي دانشگاه ها عميق تر مي گردید وبهتر نمي گردید. اين روش به عنوان يك موضوع بحث برانگيز در دانشگاه باقي ماند. يك ناهنجاري ديگر اين می باشد كه در بعضي ايالت ها، دانشگاه ها سود هاي سرمايه گذاري را به عنوان درآمد محسوب نمي كنند. ودر ديگر ايالت ها دانشگاه ها مي بايستي سود هاي سرمايه گذاري را به عنوان درآمد به حساب آورند. ودر ساير نقاط اين قانون اجرا نمي گردید. دانشگاه ما از آن دسته اي بود كه درآن اجرا نمي گردید. اما رئيس دانشگاه ما به خاطر ترس از دادخواهي وكيل سياسي ايالت تصميم گرفت كه به اهداكنندگان اين اجازه را بدهد، كه از سودهاي سرمايه گذاران به عنوان درآمد بهره گیری كنند. وسرانجام هيئت سرپرستان اين نتيجه را گرفت درصد بيشتري از مبالغ اهدا شده به دانشگاه را به عنوان درآمد بهره گیری كنند.

اميدوارم اين چند اظهارات اوليه اين موضوع را به شما قبولانده باشد كه اين روش با همه نوع احتمالي پشتيباني مي گردد.و شما مي توانيد با آن مثل يك تمرين فني وتكنيكي برخورد كنيد، وبه شما اين فرصت را مي دهد كه با جالبترين نتايج مالي وسياسي درگير شويد،نتايجي كه دانشجويان با آن درگير خواهند بود تا جايي می باشد كه حتي كتاب هاي درسي وجيبي آنها نيز درگير موضوع مي گردد.

از آنجا كه با اكثر اين حالت ها ،هيچ راه حل قطعي براي آن چیز که را كه درآمد ناميده مي گردد، وجود ندارد.يكي از اين راه حل هاي احتمالي به صورت زير می باشد:

گروهA در ستون دوم درك ما از ترازنامه سال 1986 می باشد، و ستون سوم تفاوت ميان دو سال را نشان مي دهد. وتغييرات مي توانند به صورت زير اختصار شوند:

پول نقد                                                                                       پول نقد كاهش يافته280000 دلار

شهريه                                                                       شهريه قابل دريافت 80000 دلار افزايش يافت

مبالغ اهدا شده                         وثيقه گذاري 1 ميليون دلاري 000/350 دلار پول نقد جمع آوري گردید

موجودي ها                                                                              موجوديها از 110000 دلار عبور كرد

مبالغ اهدا شده                                                                                                   خريد000/30 دلار

ساختمان سازي                                                                                                            بدون تغيير

رسيد هاي پرداختي                                                                                     به 575000 دلار رسيد

سفته ها(اسناد بهادار)                              گردش وجه نقد (بدهي)را حدود 400000 دلار نشان ميدهد

وجوه                                                                                                                   حساب باقيمانده

                                                                                                                                      گروه A

                                                                                           1985                 1986

پول نقد                                                                            1.610                 1.330         (280)

شهريه قابل دريافت                                                                 60                     140             80

مبالغ اهداشده(بورس هاي دريافتي)                                        400                   1.050           650

موجودي ها                                                                         280                   170             (110)

ساختمان و تجهيزات                                                            15.500           15.500               0

جمع دارايي هاي                                                                 25.850           27.490         1.640

حساب هاي پرداختني                                                           375                  575                 200

اسناد پرداختني                                                                 2.790             3.190                 400

مانده وجوه                                                                         22.685            23.725           1.040

جمع بدهي ها                                                                     25.850         27.490           1.640

من با ارتباط اين تغييرات به صورتحساب گردش وجه نقد، به صورتحساب درآمدي زير رسيدم.

دريافتهاي هاي نقدي                                                                                                عوارض مالياتي

شهريه                                                 3.520                                 80                         3.600

بورس هاي دولتي                                  1.500                                                               1.500

رسيد هاي دريافتي اهداييه ها                 650                         1000+300                         1.950

مبالغ اهدايي دريافتني                            350                                 650                           000/1

اسناد پرداختي                                     400

جمع مخارج                                       420/6                                                                 050/8

اسناد بهادار(سفته ها)پرداختني كلي   6.700                                                                     7.010

تغيير در ارزش پول نقد                         (280)                                                                 1.040

 

به گونه اختصار داستان از اين قرار می باشد كه هنگامي گردش پول نقد منفي می باشد، درآمد به گونه قطع مثبت مي باشد.وبنابراين روش افزايش هزينه به گونه قابل ملاحظه اي تضعيف شده می باشد.

صورتحساب سود و زيان مي تواند تغيير يابد. بعضي ها ممكن می باشد نخواهند بهره اي غير واقعي معادل يك ميليون را داشته باشند، وبعضي نيز ممكن می باشد تمايل داشته باشند كه از گذاشتن وثيقه ي يك ميليوني جلوگيري كنند. اثر حاصل از هر دوي اين تغييرات، درآمد را به سمت يك افت بزرگ پيش ميبرد. هنوز عده اي هستند كه مي خواهند شركت هاي تجاري را كم ارزش كنند. من اغلب اين موضوع را بحث كرده ام كه، كه هيچ كس نمي تواندبا استرداد(بازگرداني) به عنوان يك هزينه برخورد كند، وباعث ايجاد استهلاك گردد. بنابراين من آنها را تشويق مي كنم كه در آغاز سرمايه تهيه كنند وبعد هزينه كنند.

هيچ گونه اطلاعاتي براي انجام اين كار ارائه نشده می باشد و بنابراين ما يك مجموعه اعداد تصادفي را براي توضيح اهداف برمي گزينيم. واثر آن افزايش درآمد می باشد.

                                                     يادداشت هاي آموزشي

                                                         ماروين كارلسون

A .ارزش فعلي شركت در آغاز سال اول برابراست با172.470 دلار . وبه صورت زير محاسبه مي گردد:

                                   5-1                         10-6                     13-11                     40-31

رسيد هاي نقدي                                     60…….40                60……60                 50…..50

هزينه اجاره               (15)………………………………………………………………………………..(15)

هزينه هاي اضافي     (4).(4)                   (6)………………………………………………………..(6)

[email protected]%

(75.86)               (19)….(19)

51.63                                                 19………19

177.36                                                                                 39………39

19.34                                                                                                                 29……29

172.47

 

و يا با بهره گیری کردن از ماشين حساب در گردش وجه نقد كه خطاهاي گرد كردن اعداد را حذف مي كند براي رقم بالا “NW0 “ارزش خالص ابتداي سال اول 172.647 دلار مي گردد.

B .

I )سريعترين رويكرد :

                                                                 Y+i NW0          

                                               (8.)(172.467)=13.797

منشآ فرمول بالا

Y=NW1 -NW0+ D – I                                                                              

و با فرض اينكه تمام گردش ها در پايان سال رخ مي دهد NW1 به صورت زير تعريف مي گردد:

NW1=(1+i)   (NW0) -D +I                                                                      

با جايگزيني NW1 در فرمول اوليه داريم:

       Y=[(1+i) (NW0) – D+I]- NW0 +D-I                                                                

با ضرب وساده سازي داريم:

Y=i NW0                                                                                                

(اين فرمول بالا نشان مي دهدكه فقدان تغييرات در انتظارات و درآمد هاي اقتصادي به گونه ساده “بهره سرمايه” مي باشد)

وما نيز مي توانيم NW1 را محاسبه كنيم واستفاده كنيم:

Y=NW1 -NW0 +D –I                                                                              

NW1 ارزش فعلي شركت در پايان سال اول می باشد كه 205.270 دلارمي باشد وبه صورت زير محاسبه         مي گردد:

                                          4-1                           9-5                     29-10                     39-30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رسيد هاي دريافتي                                       40………..40                   60-60                       50-50

هزينه اجاره                     (15)………………………………………………………………………………….(15)

هزينه هاي اضافي         (4)…..(4)                   (6)………………………………………………………..(6)

[email protected]%

  • (19)……….(19)

55.76                                                                                                                       19……….19

191.55                                                                                                                    39………39

20.89                                                                                                                       29………29

205.27

و يا با بهره گیری کردن از ماشين حساب در گردش وجه نقد كه خطاهاي گرد كردن اعداد را حذف مي كند براي رقم بالا “NW1 “ارزش خالص ابتدايي سال اول 205.264 دلار مي گردد.

سپس درآمد برابراست با

Y=NW1 + NW0 +D –I                                                                              

                                                                                     19.000 -0+172.467-205.264=13.797

(دانشجويان بايد به اين حقيقت پي ببرند كه تا زماني كه شركت هيچ پول نقدي ندارد، هزينه هاي نگهداري واجاره 19000 دلاري بايد با وام ها وديگر سرمايه گذاري هاي صاحبان جمع زده گردد )

II )درآمد حسابداري ممكن می باشد مجموع هزينه هاي اجاره ونگهداري را برابر با يك ضرر19000 دلاري نشان دهد

III )درآمد اقتصادي                                                                                                  13.797دلار

كسرمي گردد :افزايش ايجاد شده در قيمت اجاره

(كه اقتصاددانان آنرا قبول دارند ولي حسابداران به آن باورندارند)                               (13.797)

 

كسرمي گردد :هزينه هاي اجاره ونگهداري

كه توسط اقتصاددانان سرمايه گذاري به حساب مي آيند

وتوسط حسابداران هزينه محسوب مي شوند      

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید