هزینه های دیگری در کنار هزینه های حق العمل هست اما آنها نسبتاً کمتر از هزینه های اولیه هستند و آنها بایستی بر اساس اصول معمولی حسابداری محاسبه شوند پس این هزینه ها بایستی جزء هزینه های پرداخت شده به حساب آیند . دستمزد ها و حقوق ها بایستی بعنوان هزینه به حساب آیند زمانی که اتفاق می افتند کاهش قیمت، مالیات و هزینه های شبیه به این با یک روش معمولی تشخیص داده می شوند .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پ ) بر اساس همه روش های بازار طلا و نقره دارایی های اصلی این بازار ها سرمایه خواهد بود . یک نوع دارایی دیگر که مقدارش هم خیلی کم باشد ،چاپ اجناس می باشد که منتظر فروش دلالان می باشد . از لحاظ نوع عملیات ، موجودی ها در طبقه بندی دارایی جاری گنجانده می گردد و بدهی بعنوان بدهی جاری طبقه بندی می گردد . مساعده ها می توانند بعنوان بدهی جاری یا بستانکاری معوق گزارش گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4 – میگو سرخ کرده جنوبی

الف ) دو ملاک اولیه که قبل از تشخیص درآمد بایستی مد نظر قرار گیرد عبارتند از :

 • مراحل درآمد مرتبط بایستی اساساً کامل شوند
 • بایستی ارزش های مدارک ملاحظه و معقولی از بازارهای بیرونی وجود داشته باشد اغلب لازم می باشد که مبادله صورت گیرد معمولاً تصریح به تشخیص دارد . کاربرد این اصول چندین پیامد در دستمزد های اولیه دارد .اولین پیامد آن مربوط به زمان تشخیص دستمزدها و حقوق می باشد و دومین آنها مربوط به میزان درآمد تشخیص داده شده می باشد و این نیز به نوبه خود مربوط به ارزش دریافتی ها میباشد . روش های پیشنهادی ممکن به طریق زیر ارزیابی و توضیح داده شده اند :
 • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

این روش مناسب می باشد اگر الف) پیش بینی معقولی در مورد پایین آوردن پرداختی ها توسط بازپرداختی ها صورت گیرد .

ب) خدمات اساسی آتی در مورد امتیازها صورت گیرد اگر اسناد برای پرداخت بهره بانرخ تعیین شده به کار طریقه احتیاجی به تنزیل اسناد دریافتنی نیست و حق الزحمه ی انتخابی کسب نشده اولیه برابر با ۰۰۰/۲۵ خواهد بود .

2- پول نقد                                             ۰۰۰/۵       یا           ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                            ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه           ۱۶۳/۲۰                 ۱۶۳/۲۰    

این روش قابل قبول می باشد اگر الف) احتمال بازپرداخت حق الزحمه های اولیه بسیار کم باشد

ب) میزان خدمات آینده توسعه یابد و حق انتخاب به حق انتخاب به حد اقل برسد ، یعنی اقدام نمود انتخابها صورت گرفته فرض گردد

 • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده               ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

*

حق الزحمه انتخابی کسب نشده                     ۱۶۳/۱۵     ۱۶۳/۱۵

آن چیز که که در مورد این فرضیه بایستی قابل توجه قرار گیرد عبارتند از الف) کاهش پرداخت ۰۰۰/۵ باز پرداخت نیست و اندازه گیری نسبتا خوبی از خدمات می باشد که در زمان انعقاد قرار داد صورت گرفته می باشد .ب) مقدار زیادی از خدمات بایستی بوسیله صاحب امتیاز در زمان آینده صورت گیرد .

 • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه انتخابی کسب شده ۰۰۰/۵

این روش با مبنای نقدی حسابداری سازگار می باشد و برای جایگاه های مناسب که دارای خصوصیات زیر می باشند :

الف) حق الزحمه های ابتدایی قابل باز پرداخت نیستند

ب) قرارداد برای مقدار اساسی خدمات آینده ایجاد نشود

پ) وصول اسناد نا معین می باشد بنا بر این تشخیص اسناد به عنوان دارایی تضمین نمی گردد

 • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

فرضیه قابل نقد در این روش این می باشد که یا پرداخت های کم قابل باز پرداخت باشد یا خدمات اساسی بایستی توسط صاحب امتیاز فبل از اینکه دستمزد پرداخته گردد انجام گردد همانطوری که در قسمت ۴ اظهار گردید وصول هر بخش اسناد دریافتنی نا معلوم می باشد به طوریکه تشخیص در محاسبات نمی تواند بطور صحیح صورت گیرد .

 • سه روش دیگر در موازات سه روش اول فوق الذکر می باشد به غیر از اینکه اسناد دریافتنی بایستی به ارزش اسمی خود گزارش گردد . این روش ها در موقعیتهایی مناسب می باشد که اسناد دریافتنی بهره دار باشند یا پرداخت بهره به نرخ جاری داشته باشند

ب) * بدلیل اینکه مجموع پولهای نقد اولیه ۰۰۰/۵ بایستی باز پرداخت گردد اگر امتیاز ها درست صورت نگیرد درآمد به گونه کامل بدست نمی آید تا اینکه امتیاز گیرنده شروع به عملکرد نمایند شرکت میگوی جنوب بتواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را ثبت نماید . همانطوری که در زیر آورده شده می باشد

پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

هنگامیکه دارنده امتیاز شروع به عملیات می نماید ۰۰۰/۵ دلار بدست می آیدو ثبت ریز بایستی صورت گیرد

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه   ۰۰۰/۵      

اگر هیچ تأخیر زمانی بین وصول ۰۰۰/۵ دلار و عملکرد مربوط به خدمات وجود نداشته باشد وصول پول نقد اولیه ۰۰۰/۵ دلار بدست می آید هنگامی که آن دریافت گردد توسط حق الزحمه انتخابی اولیه که بایستی به صورت زیر ثبت گردد

پول نقد                                                 ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                              ۸۳۷/۴                         –

حق الزحمه انتخابی کسب نشده اولیه                 ۱۶۳/۱۵             ۱۶۳/۱۵

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه             ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

بعد از اینکه شرکت این روش هارا تجربه نمود و با تعداد زیادی ازامتیازها روبرو شده بایستی امکان گسترش اندازهگیری ها را توسعه دهد بطوریکه ارزشهای مورد انتظار حق الزحمه انتخابی اولیه مشخص شده و ثبت گردد .

اسناد دریافتنی احتمالاً به ارزش فعلی شان ثبت می گردد . مبلغی بیشتر از ۱۶۳/۱۵ که ارزش فعلی اسناد دریافتنی در حال حاضر می باشد نباید به عنوان دارایی گزارش گردد بهره ۱۰ درصدی بایستی که هر سال اتفاق می افتد که این کار با بدهکار کردن اسناد دریافتنی و بستانکار کردن درآمد بهره انجام می شود حاصل وصولی ها بعنوان بدهکار پول نقد و بستانکار اسناد دریافتنی ثبت می گردد.

هر سال همان طوریکه خدمات ارائه می شوند مقدار مناسبس از حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه به حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه تبدیل می شوند . از آنجایی که این پرداخت های سالیانه باز پرداخت نمی شوند درآمد حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه ممکن می باشد در زمان وصول ۰۰۰/۴ دلار تشخیص داده شوند اما این ممکن می باشد که باعث عدم مطابقت هزینه و درآمد گردد .

هنگامی که یک انتخاب انجام می شود تنها دو مرحله باقی می ماند که شرکت می تواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را به گونه کامل بدست آورند . اول اینکه آن بایستی در طول دوره پنج سال اول تحت مشاوره کارشناس باشد و دوم اینکه آن بایستی تا پایان هر دوره پنج ساله آینده ۰۰۰/۴ دلار وصول کند . از آنجایی که وصول خیلی مشکل نیست و اعلامیه کارشناسان محتوی مقدار زیادی خدمات دوره ای و سالیانه می باشد آن می تواند بعنوان قسمت اصلی ۱۶۳/۱۵ دلار نگه داشته گردد و پس ارزش فعلی اسناد بایستی زمان شروع عملکرد امتیاز تشخیص داده گردد از آنجایی که هیچ کوتاهی و عدم پرداختی وجود نداشته می باشد ، وسعت تجربیات شرکت ممکن می باشد که خیلی محدود باشد به طوریکه یک مشکل اساسی در وصول در آینده به وجود آید. در زمانی در آینده شرکت قادر به توسعه اندازه گیری احتمالات خواهد بود به طوریکه سهم بدست آمده از ارزش های فعلی اسناد ممکن می باشد به عنوان درآمد در زمان شروع عملکرد امتیازها به حساب آید.

حق الزحمه ماهانه ۲ درصدی فروش بایستی به عنوان درآمد پایان هر ماه ثبت گردد . این حق الزحمه مخصوص خدمات ارائه شده می باشد و بایستی به عنوان خدمات انجام شده تشخیص داده گردد .

اگر سهم مال الاجاره حق الزحمه انتخابی اولیه ۰۰۰/۱۰ دلار ، نمایانگر ارزش فعلی دستمزدهای ماهانه دوره ده ساله باشد ، آن بایستی به عنوان درآمد اجاره کسب نشده ثبت گردد.

این نوع معاملات ملزوماً نمایانگر فروش وسایل نیستند و تشخیص فوری اجاره کامل به عنوان درآمد که مناسب نباشد .

اگر معامله بتواند فروش کالا در نظر گرفته گردد ،درآمد اجاره ۰۰۰/۱۰ دلار بایستی فوراً بر اساس تحویل کالا تشخیص داده گردد

زیرا خطرات اعتباری بدون مشکل می باشند شرایطی که بایستی برای توجیه شناسایی فروش انجام گردد

 • اگر شرکت ریسکها ی قابل ملاحظه مالکیت را حفظ کند
 • اگر به زیانهای احتمالی اهمیت داده نشود ریسکها مشکل ندارند .

این واقعیت که هیچ بخشی از اجاره ضمانت باز پرداخت فوری ندارد سؤالات اصلی این می باشد تجهیزات در پایان ۱۰ سال دارای ارزش اساسی مجدد باشند .

آیا شرکت به صورت آزاد یا دستمزد کم تجهیزات را در پایان ۱۰ سال کسب کند و آیا شرکت مسئولیت ارائه خدمات ، تعمیر حفظ وسیله در طول دوره ده ساله یا بخشی از این دوره داشته باشد .

زیرا اطلاعات جواب هایی برای این سؤالات فراهم نمی سازد، پیشنهاد خاص برای روش مناسب و بهتر حسابداری برای بخش اجاره حق امتیاز اولیه داده نمی گردد

شناخت هزینه (نوامبر 1975 ، شماره 3 )

بعضی هزینه ها به عنوان هزینه ها بر مبنای ارتباط مستقیم با درآمد خاص شناخته می گردد این ارتباط مستقیم به عنوان علت و معلول و به عنوان اصل تطابق شناخته شده می باشد.

روابط مستقیم علت و معلول به ندرت نشان داده می گردد . اما اکثر هزینه ها مثل اینکهً مربوط به درآمد خاص می باشد و آنها را به عنوان هزینه هایی می شناسد که همراه با شناخت و تعیین درآمد می باشد .

معمولاً مفهوم تطابق نیاز به این دارد که درآمد شناخته شده و هزینه های انجام شده برای تولید درآمد در دوره ای مشترک در گزارشات حسابداری ثبت شوند . تنها اگر کوشش و کوشش ارتباط مناسبی با * داشته باشد نتایج درآمد نامیده می گردد و راجع به بهره گیری مؤثر از منابع تجاری اهمیت مفیدی دارد از این رو ***اصل تطابق شناخت ارتباط علت و معلول می باشد که بین هزینه و درآمد هست.

مثالهایی از هزینه ها که معمولاً با ارتباط علت و معلول شناخته می گردد هزینه فروش ، هزینه کالای فروخته شده و هزینه کالاهای فروخته شده **** یا خدمات ارائه شده می باشد .

b- بعضی هزینه ها به عنوان هزینه های دوره حسابداری جاری اختصاص می یابد زیرا (1) وقوع آنها در طول دوره هیچ مزایای آتی ندارد (2) آنها دارایی های ثبت شده در دوره های قبلی ارزیابی می کنند که از آن هیچ سود آتی انتظار نمی رود یا متمایز نمی گردد

تهیه گزارش از اثرات تغییرات قیمت و سئوالات و معضلات آن

1- کمپانی باردن

 1. . گونه عمومي ، صورتحساب مالي مرسوم تاثير مي گذارد بر روي معامله ها در دوره اي كه دلار در معاملات تأثیر داشته می باشد اگر قيمت تغيير نكنند ( قيمت دلار تا سنجيدن قيمت ثابت باشد اين صورت حساب ها بصورت اتو ماتيك وار بر روي همه معاملات در دوره قيمت و دلار و توانايي خريد مالك تاثير مي گذارد. بهر حال قيمتها تغيير مي كنند و تاثير اين تغييرات در صورتحساب مرسوم نيز نمود پيدا مي كند.

کمپانی باردن اقدام كرد در دوره اي از تغييرات قيمت هاي زیاد . صورت حساب مرسوم و معمولي او داراي تركيبي از شماره قيمت دلارها ی گوناگون و توانايي خريد و فروش بالا بود . اين چنين تركيبات بي تغيير می باشد اگر سرمايه گذارانتمایل داشته باشند كه ارزيابي كنند عملكرد مديريت باردن برا ساس اين دوره از زمان و يا مقايسه كنند شركت باردن را با بقيه شركتها ( و بقيه بي نتيجه بودن تركيب ها ) بعد از تنظيم و ارائه مجدد براي درجه تغيير قيمت عمومي ، صورت حساب هاي مالي باردن انعكاس مي دهد معامله را در يك دوره اندازه گيري توانايي خريد عمومي دلار در تاریخ مشخص .

b . صورت حساب مالي جايگزين شده براي تغيير درجه قيمت ها بر پايه و اساس صورت حساب معمول هستند هزينه هاي قديمي جايگزين مي گردد به جاي دوره قدرت خريد اوليه دلار در تاریخی كه ترازنامه نشان ميدهد براي اندازه گيري بوسيله يك شاخص كه بر پايه تغيير قيمت هاي يك گروه كالا و سرويس دهي خارجي می باشد . اين چنين صورت حساب شامل سود وزيان شركتها در قدرت خريد عمومی (سود و زيان سطح عمومی قيمتها ) به اين مقصود نیست كه نشان بدهد ارزش جاري اقلام   ترازنامه و يا قيمت هاي كه معامله هاي جاري انجام مي دهند.

هدف صورت حساب ارزش جاری نشان دادن ارزش جاري هر قلم در ترازنامه و تاثيرات اين تغييرات در نتيجه عمليات . تعريفهاي متفاوتي از ارزش جاري مورد هدف می باشد شامل هزينه هاي جايگزين ، قيمت فروش مجدد، ارزش ارزيابي ، و بهره گیری از هزينه هاي خاص این مطلب گاهی پیشنهاد می گردد که بخش تغییر در ارزش مربوط به تورم یا رکود بطور جدا از بخش باقیمانده تغییر نشان داده گردد.

 1. c. داراییهاو بدهی های پولی آنهایی هستند که برای آنها مقادیر برحسب اعداد و دلارها بدون در نظر داشتن تغییرات کلی سطح پول ثابت می باشند. داراییهاو بدهیهای دیگر به عنوان غیر پولی تقسیم بندی می شوند . نمونه هایی از اقلام پولی شامل وجه نقد و انواع عادی حسابها، اسناد دریافتنی و حسابهای پرداختی می باشند. نمونه هایی از اقلام غیر پولی شامل اکثر صورت موجودیها، کارخانه وتجهیزات و بدهیها برای پیشرفت دریافت شده در قرار دادهای فروش می باشند.

طبقه بندی بعضی از اقلام ممکن می باشد بستگی به هدفی داشته باشند که کمپانی آنها را نگه داشته باشد برای مثال اوراق بهادار که برای علت های و علایق مشخصی نگه داشته می شوند، پولی هستند و اوراق بهاداری که برای پیش بینی قیمت نگه داشته می شوند غیر پولی هستند.

 1. d. برای تهیه صورتحساب های تکمیلی پیشنهاد شده باردن بایستی :

1- دارایها را و بدهی های پولی و غیر پولی را تقسیم بندی کند.

2- برای تعیین زمان نقطه شروع اقلام ترازنامه غیر پولی را تجزیه و تحلیل کند.

3- تمامی اقلام صورتحساب در آمد سال 1672و اقلام دیگر سال1672 که بر دریافتی هااثر می گذارند برای تعیین زمان نقطه شروع تجزیه وتحلیل کند.

4- بر حسب توان خرید عمومی در 31 دسامبر 1672 مراحل 2و3 بالا را تحلیل کند.که این کار از طریق ضرب کردن هر مقدار قدیمی در یک « شاخص پایه » انجام می گردد.

5- برحسب توان خرید کلی 31 دسامبر سال 1672اقلام پولی در ترازنامه 31 دسامبر سال 1671 را تصریح کند. که مجدداً شاخص قیمت مورد بهره گیری قرار می گیرد.

6- برای تصریح آن دسته ازاقلامی که در صورتحساب های مالی مرسوم بکار می گیرد از قانون اقل   قیمت بازار یابهای تمام شده بهره گیری کند.

7- سود یا زیان سطح عمومی قیمتهادر سال 1672را مقایسه کند که این کار می تواند از طریق زیر انجام گردد:

 1. a. تحلیل تغییرات سال1672در اقلام پولی خاص .
 2. b. تصریح تغییرات برحسب قدرت خریدعمومی 31 دسامبر1672 برای تعیین اینکه چه مقدار از اقلام پولی خالص در 31 دسامبر 1672 وجود خواهند داشت در حالی که هیچ سطح قیمت سود یا زیان عمومی وجود ندارد.
 3. c. مقایسه مقدار تعیین شده در مرحله (b) در بالا با اقلام پولی خالص واقعی در 31 دسامبر سال 1672 ، که تفاوت سطح قیمت سود یا زیان عمومی می باشند.
 4. e. از آنجایی که داراییهاوبدهی های پولی بطورخودکاربرحسب توان خریدکلی جاری مطرح می شوند،مقادیردرهردوی صورتحسابهای قراردادی تصریح شده برای تغییرات کلی سطح قیمت یکسان به نظر می رسند.دارایهاو بدهی های غیر پولی در دو نوع صورتحسابها از لحاظ متد معمولاً متفاوت به نظر می رسند. صورتحساب تصریح شده در آمد شامل یک قلم جنس خواهد بودکه در صورتحساب مرسوم برای سود یا زیان سطح عمومی قیمتهابرای یک سال وجود ندارد.
 5. f. در ارائه صورتحساب های مکمل مقایسه ای در پایان سال 1673 باردن مجبور خواهد بودکه صورتحساب های مالی سال 1672را برحسب توان خرید برابر 31 دسامبر 1673 تصریح کند. چنانچه این ارایه مجدد اتخاذ نشود ،صورتحساب های مالی قابل مقایسه ارائه نخواهند گردید.

2-دلارهای مختلط      

1- صورتحساب های مالی ادغام دلارهای از دست رفته یا دریافت شده در طول حیات یک واحد تجاری مشخص می باشند. از آنجایی که توان خرید با جایگاه زمانی تغییر می کند ،احتمال زیادی هست که دلارهایی که در صورتحساب های مالی نشان داده شده اند بر حسب توان خرید ارائه شده یا دریافت شده قابل مقابسه نمی باشند. بدین دلیل صورتحساب های مالی انطباق نیافته گاهی اوقات بعنوان اینکه از قیمتهای مختلط به وجود آمده اند مورد تصریح قرار می گیرند. قابل مقایسه ساختن قیمتهای نشان داده شده در   هر صورتحساب مالی مشخص در بین خودشان و برحسب توان خرید تصریح سطح عمومی قیمت می باشد.

2- اموال ،کارخانه و تجهیزات بطور واضح تصویر صورتحساب های مالی دلار مختلط را نشان می دهند. بطور عادی این حساب جمع دلارهای مورد انتظار برای دارایی های هنگفت طی یک دوره زمانی طولانی می باشد. توان خرید دلارحالت نوسانی دارد و این مطلب می تواند نظاره گردد که دلاری که خرج یک دارایی ثابت می گردد ،در دریافت کمپانی قابل مقایسه با یک دلار خرج شده در زمینه یک دارایی مشابه در 25 سال بعد نمی باشد. یکی از دو مثال ممکن می باشد بروز کند یا یک دوره افزایش قیمت وجود داشته می باشد یا یک دوره کاهش قیمت وجود داشته می باشد. در دوره افزایش قیمتها، برحسب توان خرید، دلاری که در سالهای قبلی خرج شده بیانگر یک اعمال خسارت بر توان خرید بیشتری نسبت به یک دلار خرج شده در سال گذشته می باشد. بدین ترتیب در دوره های تورمی صورتحسابهای مالی انطباق نیافتد تمایل دارند که دارایی بدست آمده در دوره های قبلی را کم تخمین بزنند.

بطور معکوس در یک دوره کاهش قیمتها دارایی هایی که درسالهایی که در سالهای قبلی کسب شده اند تمایل دارند که برحسب توان خرید از دست رفتند زیاد (دست بالا) تخمین زده شوند.

صورتحساب های مالی انطباق یافته کلی سطح قیمت کوشش می کنند که این تفاوت کلی در صورتحساب های واحد پولی ثابت اندازه گیری یافته را از طریق تصریح تمامی دلارها برحسب دلارها برحسب دلار متداول تصحیح کنند. این دلار ثابت متداول اندازه گیری بیانگر توان خرید یک دلار دریک نقطه زمانی مشخص می باشدوتمامی دلارهای دیگربرحسب این دلار تصحیح می شوند. دارایی های متعددی پیش روی فشارهای تورمی روکودی با یک سرعت متفاوت واکنش نشان می دهند و منعکس کردن تغییردر توان خرید بریک اساس دارایی به دارایی مشکل خواهدبود. به دلیل این مشکل یک شاخص کلی مورد بهره گیری قرار می گیرد که آن بیانگر کل اقتصاد می باشد. در ایالات متحده در شاخصی که بیشترمورد بهره گیری قرار می گیرند محصول ملی عامل تبدیل کنند، قیمت گراس و شاخص قیمت مصرف کننده می باشند. به هر حال این مطلب بایستی متذکر گردد که هیچ مسئله ای نیست که چه شاخص مورد بهره گیری قرار می گیرد و یا اینکه چه دوره پایه ای دلار متداول در آن ارزیابی شده بلکه مهم می باشد که مقادیر تصریح شده هنوز بر یک اساس قدیمی مطرح می شوند و نه براساس هزینه جایگزینی ارزش جاری .

3- سودها و زیانهای توان خرید    

سود ها وزیانهای تحقق یافته یا تحقق نیافته می توانند در راتباط وجه نقد از تبدیل ترازهای اظهار شده در واحدهای پول خارجی به دلار بروز کنند .ترازنامه آزمایشی برحسب پول رایج خارجی معمولاً بعد از اینکه تبدیل گردید متعادل نخواهد بود. تا حدی که این عدم تعادل می تواند گفته گردد که مربوط به تبدیل وجه نقد می باشد ، یک خسارت یا سود بروز می کند و تشخیص داده می گردد چنانچه کل بدهی ها به دلار از کل اعتبارات به دلار تجاوز کند ، یک دریافتی (س شودو چنانچه بر عکس این ود) حاصل می مطلب درست باشد ، یک ضرر وجود داشته می باشد. و اینکه آیا چنین ضرر یا سودی در حال تحقق یافتن باشدو یا نباشد ب طرف گردد به یک تعداد فاکتور ها بستگی دارد. در جایی که ترازنامه آزمایشی به گونه ای مثل پایان دوره مالی اول باشد ،چنین سودی معمولاً بعنوان تحقق نیافته مورد رفتار قرار می گیرد و به عنوان یک اعتبارمعرفی به سمت جلو و در دوره بعد انجام می گیرد. از طرف دیگر در پایان اولین دوره حال چنین ضرری به محض اینکه دیده گردد تشخیص داده می گردد . به هر حال چنانچه در پایان دوره مالی قبلی یک سود تحقق نیافته به عنوان یک اعتبارمعرفی به طرف جلو صورت گرفته بود افزایش ضرر که در اثر تبدیل ترازنامه آزمایشی دوره مالی اخیر یا منجر به کاهش اعتبار معرفی خواهد گردید و یا تشخیص هر گونه هزینه بعنوان ضرر دوره جاری را منجر خواهد گردید.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.