شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

البته یک سود حاصل از تبدیل در دوره مالی اخیر به سادگی به آن چیز که که از پیش تشخیص داده شده بود اضافه خواهد گردید و به دنبال تبدیل یک ضررجای بروز می کند که جدیدترین ضررکه به خوبی تحقق یافته می باشد تشخیص داده می گردد.

چنانچه یک شریک خانگی یک صورتحساب ارزی به واحد های پولی خارجی برای یک تاریخی درآینده در پیدا نمود کند، آن شریک بایستی این صورتحساب را به عنوان یک وجه قابل وصول دلار در زمانی که دریافت می گردد ،ثبت کند. هنگامی که بطور کامل جمع آوری گردید. تعداددلارهایی که بعنوان اصل دریافت شده اند با تعداد دلارهای ثبت شده در زمان دریافت برابر نخواهد بود مگر اینکه نرخ ارز ثابت باقی مانده باشد. در اینجا تا حدی اختلاف هست و ضرر یا سود حاصل بعنوان یک ضرر یا سود تحقق یافته مورد محاسبه قرار می گیرد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

d.1- سود وزیانهای تحقق یافته درارتباط با وجه نقد در آماده سازی صورتحسابها برای منعکس کردن تغییرات سطح قیمتها می تواند بروز کند. چنانچه یک کلیت در طول یک دوره که در آن قیمتها افزایش می یابند تراز نقدی را بتواند ثابت حفظ کند ، ضرری را متحمل می گردد که نسبت به تغییرکلی سطح قیمت زیانها هنگامی که تحقق یافته باشند یا نباشند را تشخیص می دهند اما در ارتباط با وجه نقد یا دیگر اقلام پولی سودها یا ضررها را تشخیص می وهد. تکنیک کم طرفدار دیگری که برای آماده سازی صورتحساب های انطباق یافته سطح قیمت بکار می طریقه چنین تشخیص می دهند که نگه داری انحصاری وجه نقد در طول دوره های تورمی ضررهای تحقق نیافته را افزایش می دهد. با بهره گیری از این تکنیک خسارت تحقق نیافته در زمانی که وجه نقد یا بعضی بخشهای آن مشخص می شوند به یک خسارت تحقق یافته تبدیل می گردد.

2- صورتحساب های مالی سطح قیمت یا اطلاعات مربوط استخراج شده از آنها اطلاعات مفیدی را ارائه می دهند که از صورتحسابهای مالی دلار اصلی قدیمی بدست نمی آیند. اطلاعات سطح قیمت کلی ممکن می باشد علاوه بر صورتحسابهای مالی اصلی قدیمی دلار ارائه شوند اما اطلاعات کلی سطح قیمت گمان می رود که برای یک ارائه عادلانه از وضعیت مالی و نتایج عملیات در انطباق حسابداری مورد قبول در ایالات متحده بدست آیند.

اندازه تورم یا رکود در یک اقتصاد ممکن می باشد به حدی بزرگ گردد که صورتحساب های قرار دادی بیشتر اهمیتشان را از دست دهند و صورتحسابهای کلی سطح قیمت بطور واضحی پر معناتر شوند. بعضی از کشورها در سالهای اخیر این تورم را تجربه کرده اند . به هر حال هنوز هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده می باشد که اندازه ای از تورم یا رکود که در آن حد صورتحساب هاب سطح قیمت بطور واضحی معنادارتر می شوند چه اندازه ای می باشد .

4 اندازه گیری دارایی

مفهوم اندازه گیری دارایی از طریق مورد ملاحظه8 قرار دادن عدم قطعیت جمع آوری مقدار عوارض برای مطالبات کوتاه مدت مورد کاربرد قرار می گیرد. یک مقدار غیر قابل جمع آوری برای تمامی مطالبات تخمین زده شده می باشد . این تخمین به حساب دریافتی ها گذاشته می گردد و شامل یک رقم متعادل کننده یا اقلام متقابلی می باشد که مصرف یک اندازه گیری ارزیافت مطالبات می باشند. اقلام متقابل تجاری آینده می باشد. این متدها بطور وسیعی مورد بهره گیری قرار گرفته و بطور وسیعی برای تخمین مقدار ارزیابی و یا مجاز حسابهای غیر قابل جمع آوری ، مورد پذیرش هستند یک متد یک صورتحساب رو یکرد و ضعیت مالی برجایی می باشد تخمین بر اساس سن و خصوصیات مطالبات عمده در پایان سال می باشد.متد دیگر رویکرد صورتحسابدر یافتی هایی می باشد که هزینه نامناسب بدهی در ارتباط با دریافتی خالص دوره را تخمین می زند.

صورتحساب رویکرد وضعیت مالی برتحقق دارایی تاکید دارد و این در حالی می باشد که رویکرد صورتحسابهای دریافتی ها بر مفهوم تطبیق تاکید دارد هر دوی رویکردها بایستی در محدوده پارامترهایی که از طریق مفاهیم حسابداری سیاست محافظه کاری و تطبیق مقرری می شوند ، مورد کار برد قرار گیرند. چنانچه صورتحساب اصلی که برای تحلیل مطالبات مقادیر غیر قابل جمع اوری تخمین زده شده مورد بهره گیری قرار گیرند. چنانچه صورتحساب وضعیت مالی یا رویکرد وضعیت مالی باشد، مخارج بدهی نا مناسب حاصل بایستی با بهره گیری از مفهوم تطبیق مورد باز بینی قرار گیرد . بطور معکوس چنانچه تجزیه وتحلیل اصلی مخارج بدهی نا مناسب تخمین زده بر اساس صورتحساب درآمدهایا رویکرد صورتحساب در آمدها باشد ، تراز خالص حاصل از حسابهای وطالبات بایستی با در نظر داشتن مفهوم سیاست محافظه کارانه مطالعه و مرور گردد. هر دوی روشها استنباطی را به وجود می آورند که بر قابلیت جمع آوری آینده مطالبات ارزش و قیمت می گذارد و بنا براین مفهوم اندازه گیری دارایی را بر آورده می سازد.

مفهوم اندازه گیری دارایی برای مطالبات بلند مدت همچنین از طریق قابلیت جمع آوری و بعلاوه از طریق ارزش گذاری چنین مطالباتی به قیمتی که قیمتهای تنزل یافته ارزی آینده را منعکس کند، می توانند رضایت بخش باشند. این کار با بهره گیری از نرخ مناسب بهره و یا نرخ تنزل برای محاسبه ارزش کنونی وجه نقد آینده مورد انتظار که بایستی دریافت گردد ، انجام می گردد.در مورد مطالبات کوتاه مدت تکنیک جریان نقدی تنزل یافته در حالی که قابل بهره گیری می باشد ، اما کلاً از لحاظ مادی با مقدار واقعی ایی که بایستی تا دوره زمانی که جمع آوری کوتاه می باشد دریافت شوند ، متفاوت نمی باشد.

متقابلاً چنانچه تجزیه و تحلیل اصلی هزینه بدهی نامناسب تخمین زده شده براساس صورتحساب در آمدها یا رویکرد صورتحساب در آمدها باشد. تعادل خالص حاصل از حسابهای قابل وصول بایستی با در نظر داشتن مفهوم سیاست محافظه کاری مرور گردد. هر دو روش یک اختلاف قابل قبول را به وجود می اورند به این شکل که قابلیت جمع آوری آینده مطالبات ارزش و بها پیدا می کند و پس مفهوم اندازه گیری دارایی را بر آورده می سازد.

مفهوم اندازه گیری دارایی برای مطالبات بلند مدت همچنین می تواند از طریق تعیین قابلیت جمع آوری و بعلاوه از طریق ارزش گذاری چنین مطالباتی به قسمتهایی که قیمتهای ارز تنزل یافته آینده را منمعکس کند ، بر آورده گردد که این کار با بهره گیری از یک نرخ مناسب بهره یا نرخ تنزل یافته برای محاسبه ارزش کنونی وجه نقدی که بایستی در آینده دریافت گردد، انجام می گردد. در مورد مطالبات کوتاه مدت تکنیک جریان تنزل یافته ، در حالی کاربردی می باشد اما کلاً از لحاظ مادی با مقدار واقعی ایی که بایستی دریافت گردد تفاوتی ندارد و این حالت تا زمانی می باشد که جمع آوری ککم می باشد .

  1. b. مطالبات داررایی های پولی هستند. دارای های پولی شامل وجه نقد و مطالبات پولی ای هستند که بدون در نظر داشتن تغییر قیمتها بر حسب تعداد دلار ثابت هستند. در طول یک دوره تورم بطور کلی قیمتها برای خدمات و کالاهای کنونی تمایل به بالا رفتن دارند. طریقه دیگر اظهار این مطلب اینست که اظهار کنیم که توان خرید واحد ارزی در یک دوره ی افزایش قیمتها کاهش می یابد. یک کمپانی که دارایی پولی اش را بصورت وجه نقد نگه می دارددر نهایت بایدیک دارایی را نگه دارد که برحسب توان خرید کاهش یافته می باشد. این مطلب همچنین در مورد یک کمپانی با مطالبات موثر صدق می کند. درطول یک دوره تورم ، کمپانی ایی که مطالباتش رانگه می دارد  

بایستی دارایی ایی را نگه دارد که از احاظ ارزش کاهش یافته می باشد ، مطالبات بصورت یک مقدار دلار ثابت جمع آوری خواهد گردید که کالا و خدمات کمتری را خریداری خواهد نمود. بنا براین کمپانی در طول دورره تورم که دارایی های مالی ای مثل مطالبات را نگهداری کرده می باشد متحمل یک «ضرر» می گردد.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه این «ضرر» محاسبه می گردد:

یک وجه قابل وصول بلند مدت در اول ژانویه 1676 ، 1000000دلار بود و در طول آن سال %10 تورم وجود داشت.بر حسب توان خرید در 31 دسامبر 1676،110000دلار برای بدست آوردن همان میزان کالا و خدمات الزم بود که می توانستند در اول ژانویه 1676 به قیمت 100000دلار خریداری شوند. مقدارضرر دلاری بصورت تفاوت بین یک مقدار از کالاها و خدمات در هر نقطه ی زمانی و قیمت همان خدمات و کالاها در یک زمان قابل ارجاع معلوم می باشد.

  5- تقسیم بندی سودهاو زیانها

دارایی یا بدهی پولی به مقداری گفته می گردد که بوسیله قرار داد و یا برحسب تعداد دلار و بدون در نظر داشتن تغییرات در قیمتهای خاص و در سطح کلی قیمت ثابت می گردد. نمونه هایی از دارایی و بدهیهای پولی عبارتند از : وجه نقد ، حسابهای دریافتی ، حسابهای پرداختی، بدهی بلند مدت ريال توان خرید . در طی هر دوره مشخص زمانی توان خرید دلار یادر نتیجه تورم کاهش می یابد و یا در نتیجه رکود افزایش می یابد. از آنجایی که دارایی های پولی و بدهیها در مقادیر دلارثابتی اظهار می شوند ، این مطلب می تواند نظاره گردد که هر تغییری در توان خرید دلارمیزان سود یا ضرر را افزایش خواهد داد. در مورد دارایی های پولی ، در طول دوره افزایش قیمتها (تورم) توان خرید دارایی کاهش می یابد. در مورد بدهی های مالی در طول دوره ی افزایش قیمتها توان خرید برای بهتر شدن و کاهش بدهیها رها می گردد.در دوره ی کاهش قیمتها (رکود) دارایی مالی در جهت میزان قدرت خرید افزایش می یابد و بدهیها پولی بایستی از طریق بهره گیری از میزان افزایش یافته توان خرید تصفیه شوند.

داراییهاو بدهیهای غیر پولی مقادیری هستند که برحسب مقدار دلار مطرح می شوند انتصاب نهایی آنها بر حسبب مقدار دلار ثابت نیست . نمونه هایی از داراییهای غیر پولی و بدهیهای غیر پولی عبارتند از : صورت موجود ی ها ، دارایی های ثابت ،مالیاتهای معوقه ، از آنجایی که این داراییها و بدیهای غیر پولی بصورت یک مقدار دلار ثابت از طریق قرار داد مطرح نمی شوند. مقداری که برر روی صورتحساب مالی نشان داده می گردد می تواند برای منعکس کردن یک تغییر در توان خرید دلار تطبیق داده گردد، بدون اینکه به موفقیت سود و زیان همانند دارایها و بدهیهای پولی افزایش وارد گردد.

تایید برای تطبیق مقدار دلار که مصرف مبنای هزینه یک بدهی یا دارایی غیر پولی اینست که مقدار نهایی دلار که بایستی از تصفیه یک قلم غیر پولی که بر حسب دلار بدست آید ، ثابت نیست ، در نتیجه بهتر می باشد که این قلم جنس را برحسب یک مقدار ثابت از قدرت خرید مطرح کنیم. این مطلب بایستی اظهار گردد که دوباره مقرر کردن یک دارایی بابدهی غیر پولی بر حسب دلار می پذیرد. بر حسب دلار متداول مبنابر(پایه) قیمت قدیمی یک قلم جنس غیر پولی تغییر نکرده می باشد و تغییر در مقدار دلارر دریافت شده بوده می باشد.

از آنجایی که مبنای هزینه مقرر شده بر حسب مقدار متداول قدرت خرید تغییر نکرده می باشد این مطلب چنین ادامه می یابد که هیچ سود یا ضرری دراین مرحله مقرر مجدد متحمل نمی گردد.

هنگامی که یک قلم غیرپولی فروخته می گردد ،آنگاه در حقیقت در جزء سود و یا زیان می باشد که بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد. آغاز یک سود یا ضرری هست که از تفاوت بین مقدار دلار تصریح شده و دلارهای واقعی دریافت شده ننتیجه می گردد . اما دوم سود یا زیانی وجود داررد که تحمیل شده و از تفاوت بین قیمت یک قلم غیر پولی با یک مقدار دلار مشخص می باشد و همان مقدار هزینه تصریح شده بر حسب دلار متداول نتیجه می گردد. جمع اجزاء این دو سود و زیان میزان قدیمی سود و زیانی را تولید خواهد نمود که از طریق مقایسه دلارهای اصلی خرج شده با دلارهای دریافت شده در زمان فروش تشخییص داده شده اند.

6- هزینه های جاری

بهای جانشین (هزینه تعویض) ،متدهای جانشین حسابداری ارزش جاری یک کوشش تئوری برای عیان کردن اثر یک ارزش در حال تغییر داررایی بکار گرفته شده توسط یک کلیت تجاری می باشد. که این کار براساس یک تخمین هزینه برای تعویض دارایی با یک پتانسیل تولید همسان دیگر در یک نقطه زمانی مشخص می باشد.داراییهای خاص از لحاظ ارزش طی یک دوره ی زمانی تغییر میکنند و به علت چنین فاکتور هایی مثل در دسترس بودن به پیشرفت های تگنولوژی ، زدال فیزیکی و فاکتور های دیگری که اگر مصور باشند جایگزین شوند و بر ارزش آنها اثر گذاشته خواهد گردید.

در حال حاضر چندین طریقه بکار گرفته شده برای تخمین بهای جانشین وجود دارند که عبارتنداز ارزیابی قیمتهایی که در یک بازار فروش مجدد وجود دارند، شاخص های قیمت خاص تمامی روندها تا حدی وابسته به بودجه شرطی هستند برای نمونه ارزیابی ها ممکن می باشد به خاطر علت های مکانی جغرافیفیی ،قیمت خرید اولیه ،یا ارزشی که به دارایی بعنوان یک بخش تشکیل دهنده طریقه تولید یک کمپانی متفاوت باشند. یک بازار فروش مجدد ،چنانچه یکی بایستی وجود داشته باشد ،بسیار مورد نیار تراز ارزیابی می باشد .

اما بازهم تا حدی شرایط وابسته به بودجه شرطی هست، با در نظر داشتن اختصار مذاکرات یک معامله آزاد یک دارایی قابل مقایسه ضروری در نزدیکی تاریخ ارزیابی انجام شده می باشد و استحکام بازارمورد از موارد مدنظر می باشند. شاخص های خاص یک متد خوب از تعیین اثر قیمتهای در حال تغییر در مورد یک دارایی خاص می باشد و این در صورتی می باشد که شاخص خاصص برای آن دارایی وجود داشته باشد . تخمین بهار جانشین تحت هر کدام از طریقه حساب شدو ممکن می باشد ارزش جاری دارایی خاص را تخمین زنند و یا نزنند.

ارزش جاری صحیح یک دارایی یک موفقیت از مطلوبیت آینده در دستان مالک می باشد. یک بازار غیر رسمی یا شاخص ممکن می باشد همان مقدارر از مطلوبیت آینده را تشخیص ندهد و بدین ترتییب قیمت بازار بالاتر یا پایین تر از بهای جانشین محاسبه شده با بهره گیری از یکی از روندهایی که پیش تر مطرح شده خواهد بود.

ارزش کنونی جریانهای نقدی آینده ، مقدار ارزش جاری جریانهای نقدی آینده که مربوط حسابداری ارزش جاری می باشد یک کوشش تئوری برای عیان کردن اثرات تغییر ارزشهای داراییهایی می باشد که توسط یک کلیت تجاری بر اساس ارزش فروشهای جاری تخمین زده شده به یک شخص ثابت می باشد . متد ارزش جاری جریانهای نقدی آینده این فرض را به وجود می آورد که ارزش ماکسیمم بازار از یک دارایی خاص به یک شخص ثابت ارزش جاری جریانهای نقدی آینده می باشد که بایستی از طریق بکار گیری تولید داراییها کسب گردد.

طریقه محاسبه یک دارایی خاص تحت فرض ارزش جاری جریانهای نقدی آینده تعیین کردن ارزش جاری یک مستمری سالانه عادی برابر با جریانهای نقدی به وجود آمده از طریق دارایی به اضافه ارزش کنونی هر ارزش باقی مانده در پایان حیات دارایی می باشد . چنانچه جریانهای نقدی در آینده بین دوره ها مساوی نباشند. ارزش جاری هر جریان نقدی آینده در دوره های آتی ممکن می باشد محاسبه گردد و به ارزش کنونی هر ارزش باقیمانده از دارایی در پایان حیات تولیدش اضافه گردد و این کار برای بدست آوردن تخمین ارزش جاری می باشد. هر جزء محاسبه ارزش کنونی اصلی می باشد و یک خطادر هر جزء باعث خواهد گردید که ارزش درست اظهار نشود. چنانچه خطایی در تخمین جریانهای نقدی آینده رخ دهد ،تعداد دوره هایی که جریانهای نقدی ادامه خواهند پیدا نمود و یا نرخ بهره برای تنزیل جریانهای نقدی آینده و یا در هر ترکیبی از این سه رخ دهد در انتها ارزش جاری حاصل نادرست خواهد بود ناحیه پتانسیل مشکل زای دیگر این می باشد که به دلیل روش ریاضیاتی بدست آوردن با ارزش کنونی تخمین زده شده ،یک اندازه بها به مقدار حاصل نسبت داده خواهدشد.

7- هزینه های جاری وارایه مجدد سطح عمومی قیمتها

بلوک ماتریکس 2. داراییهای غیر پولی که با در نظر داشتن متد توصیف شده در بلوک 2 ثبت شده اند مبنای هزینه قدیمی را بدست خواهد آورد .اما استاندارد مقایسه از واحدهای پول به واحدهای توان خرید کلی تغییر کرده می باشد. این متد منعکس کردن داراییهای غیر پولی باعث بروز مقداری خواهد گردید که بعنوان یک دارایی نشان داده شده اشت که با متد قدیمی در دوره های تورم و رکود فرق می کند . این تصور و عقیده از طریق این بحث که واحد اندازه گیری یک واحد ثابت نسبت و از طریق مطرح کردن داراییها بر حسب یک دلار متداول مورد طرفداری قرار می گیرد و داراییها بر حسب یک واحد ثابت اندازه گیری مطرح می شوند.

تمامی سودها و ضررهای نگهداری شده ای که در طول حیات دارایی غیر پولی تشخیص داده نشده اند تا زمان بهره گیری هایی از دارایی معوقه خواهند ماند ژاپن دلیلی می باشد که مبنای پایه دارایی در طول حیات دارایی تغییر نکرده می باشد. این تعویق سود یا زیان چنانچه از متد مطرح شده قدیمی در ماتریکس بلوک 1 بهره گیری گردد بروز می کند. بهرحال مقدار سود یا زیان تشخیص داده شده به خاطر فروش یا فراوانی دارایی غیر پولی ممکن می باشد با مقدار ی که متد قدیمی بهره گیری می کند متفاوت باشد. این تفاوت از تصریح مجدد مبنای هزینه اصلی بر حسب دلار متد اول حاصل می گردد. در واقع سودهای یا ضررهای ناتشی از تغییرات ارزش دلار حذف شده اند و سود یا زیان در مورد بهره گیری یا فراوانی به نگهداری سودها یا زیانها و هر اضافه باقیمانده تحت ارزش جاری مطرح شده بر حسب دلار متداول محدود شده می باشد .

ماتریکس بلوک 3- روابط دارایی های ثبت شده تحت متدی که در بللوک 3 توصیف گردید از هزینه تاریخی به ارزش جاری تغییر کرده می باشد ، اگر چه استاندارد مقایسه هنوز واحد های پول می باشد. تحت این متد هیچ تلاشی برای تصرییح دلارهای اصلی توسعه یافته برحسب« دلار متداول » وجود ندارد. به هر حال این بحث ممکن می باشد مطرح گردد که ضمنی بودن در هر متد ارزیابی جاری هست و یک جزء جبران کننده ارزش جاری برای تغییر دادن دلار هست. این روش ارزیابی دارایی که به این روش ثبت ضمنی در واحد اندازه را تشخیص نمی دهد. در نهایت هر گونه تفاوتی در مقادیری که به روش ثبت شده اند و همچنین متد تاریخی به علت یک تغییر در ارزش جاری دارایی می باشد.

تصدیق چنین تطبیقی بر اساس این فرض می باشد که ارزش یک دارایی از فاکتورهای خارجی بیرونی بازار اثر
می پذیرد. تغییرات در ارزش جاریی دارایی ها در سراسر حیات دارایی بعنوان سودهایا ضررها بطور دوره ای و در طول حیات تولیدی دارایی تشخیص داده می شوند و یک تشخیص صورتحساب دریافتی سالانه در نگهداری سودها یا ضررها را حاصل می کند. بدلیل بهره گیری از دارایی ، از لحاظ تئوری هیچ سود یا زیانی وجود نخواهد داشت زیرا دارایی به ارزش جاری نشان داده شده می باشد.

جمع شودهایا زیانهای نگهداری شده که در دوره های قبلی تشخیص داده شده سود یا زیان کلی را در بر خواهد داشت و هر سود یا ضرر تشخیص داده شده در زمینه بهره گیری صرفاٌ در ارتباط با تخمین کنونی ارزش جاری نتیجه می دهد. از آنجایی که زمان بندی سود یا زیان تحت این روش با متد قدیمی فرق دارد، بزرگی سود یا زیان تشخیص داده شده در هر دو متد یکسان خواهد بود. و این به دلیل می باشد که توان خرید دلار چنین فرض شده که در طول حیات دارایی بدون تغییر باقی بماند و مقدار سود یا زیان بعنوان تفاوت بین دلارهای رها شده و ارزش جاری دارایی ها حساب می گردد.

ماتریکس بلوک 4- ارتباط دارایی های ثبت شده تحت متد توصیف شده دربلوک 4 از (هزینه) قیمت تاریخی به مقدارجاری تعیین شده از طریق یکی ازچندین متدريال تغییرکرده می باشد که این متدها عبارتنداز: بهای جانشین، ارزش بازار،ارزش کنونی خالص (بهای جاری خالص).

به علاوه استاندارد مقایسه تغییر کرده می باشد و درآن مقدار ارزشجاری بر حسب دلار متداول تصریح شده می باشد. به خاطر این دو دلیل مقدار که برای داراییها نشان داده شده می باشد با مقداری که با بهره گیری از متد قدیمی نشان داده شده می باشد متفاوت خواهدبود.

با بهره گیری از این متد ارزیابی دارایی، صورتحساب در آمدها بطور دوره ای سودها یا زیان ها را منعکس خواهد نمود اما این سود ها یا زیان ها برحسب یک دلار متداول تصریح خواهد گردید. همانطور که در بلوک 3 دیدیم سودها یا زیانها در سراسر حیات دارایی تشخیص داده خواهند گردید و این کار به سبب تشخیص نگهداری سودها یا ضرر ها می باشد در تاریخ فورش یا فراوانی هر سود یا زیان بافی مانده تشخیص داده شده صرفاً یک تشخیص خطا در تخمین ارزش جاری صحیح می باشد. از آنجایی که ارزش جاری بر حسب دلار متداول تصریح می گردد ، سود یا زیان کلی با مقدار محاسبه شده بوسیله متد سنتی متفاوت خواهد بود .

Fas33.8(may1981)

متد دلار ثابت یا هزینه تاریخی حسابداری بر اساس اندازه های قیمتهای تاریخی دلار می باشد که هر کدام از آنها توان خرید کلی یکسانی را دارا هستند.

مقادير قديمي قيمت تاریخی بر حسب قيمتهاي جاري از طريق بهره گیری از شاخص قيمت مصرف كننده براي تمامي مصرف كنندگان شهري بر يك اساس رايج تصریح شده اند

اندازه گيري هاي مقا دير دلار قيمت تاریخی از طريق ضرب كردن مولفه هاي اندازه گيري دلار قيمت

تاریخی در سطح ميانگين شاخص قيمت مصرف كننده براي سالهاي مالي كنوني و تقسيم حاصل آن بر

سطح شاخص در تاريخي كه در آن تاريخ اندازه گيري اقلام مربوطه بد ست آمده اند.

  1. b. مزيت اصلی متد قيمت تاریخی حسابداري بر متد قيمت تاریخی اين می باشد كه اين متد به تجزيه و تحليل

سطوح قيمت كلي در حال تغيير كمك مي كند . در يك دوره افزايش قيمت ها متد قيمت تاریخی حسابداری

دلارهاي توان خريد متفاوت را به صورت حساب در امد تطبيق مي دهد .

.cمتد قیمتهای جاري حسابداري بر اساس اندازه گيري و گزارش موجودي ها و مخارج مربوطه به مصرف يا

فروش موجودي ها بر حسب هزينه جاري آنها يا مقادير قابل وصول كمتري در تاريخ ترازنامه يا در

تاريخ مصرف يا فروش مي باشد.

  1. هزينه استهلاک كه با بهره گیری از متد قيمت جاری حسابداري به دست مي آيد از متد بهای تاریخی متفاوت و دلیل اين می باشد كه هزینه استهلاک   به جاي اينكه بر اساس قيمت تاریخی   يك دارايي ثابت باشد بر اساس

قیمت جاري می باشد .

در يك دوره افزايش قيمتها هزينه استهلاک با بهره گیری ازمتدقیمتهای جاري حسابداري احتمالا بالاتر خواهد

بود زيرا قیمت جاري دارايي ثابت احتمالا” بالاتر می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.