كميته بودجه آمار و اطلاعات مربوط به وضع كلي اقتصادي، طریقه و نوسانات دوره اي و ساير اطلاعات را معمولاً در اختيار دارد. با در نظر داشتن اطلاعات ياد شده،‌ در صورت لزوم، تجديدنظر ضروري انجام خواهد گرفت. گاه مدير توليد با در نظر داشتن امكانات توليدي خواهان تجديدنظر در برآوردها ميشود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تا اين مرحله فروش آتي محصول، برحسب مقادير فيزيكي برآورد شده می باشد. اما بهر حال در مرحله بعدي از نقطه نظر برنامه ريزي و تعيين آنكه آيا فروش برآورد شده دوره آتي توأم با تحصيل سود می باشد يا خير،‌ بايد مقدار فروش برحسب مبلغ، تعيين گردد. مديريت نميتواند بدون در نظر داشتن مسأله مذكور برآورد فروش را تصويب كند.

با بهره گیری از قيمت تمام شده استاندارد يك واحد محصول ميتان هزينه توليد محصول برآورد شده جهت فروش را تعيين كرد. براي محاسبه سود ناويژه بايد قيمت فروش را در مقدار فروش ضرب نمود و به اين ترتيب آغاز درآمد حاصل از فروش را تعيين كرد؛ سپس قيمت تمام شده كالاي قابل فروش از درآمد حاصل از فروش كسر ميگردد و سودناويژه بدست مي آيد.

اگر قيمت فروش محصول در تمام مناطق يكسان باشد ميتوان سود ناويژه را برحسب محصول تعيين كرد. در اينگونه موارد ميشود مجموعه اطلاعات مربوط به برآورد مبلغ فروش برآورد هزينه تمام شده كالاي قابل فروش و سودناويژه حاصله را در فرمي مشابه آن چیز که در جدول شماره 7 ارائه شده نشان داد. ولي بهر حال در صورت تفاوت قيمت در نواحی گوناگون بايد فرم مذكور اصلاح شده و سود ناويژه برحسب منطقه محاسبه گردد.

پيداست كه احتمال هر گونه تغيير در قيمت فروش طي دوره بودجه بايد در اين مرحله مورد توجه مديريت قرار گيرد. براي تعيين سياست قيمت گذاري ميبايست عواملي زیرا موقعيت مؤسسه از لحاظ رقابت عوامل هزينه و طریقه كلي اقتصادي مورد نظر واقع گردد.

جدول شماره 8

برآورد سود ناويژه

برآورد سود ناويژه سال:
نام محصول مقدار بهاي واحد برآورد فروش قيمت تمام شده محصول سود ناويژه
        واحد كل  
             
             
             
             
             

بايد به احتمال تغييرات كلي قيمتها در آينده توجه خاص مبذول گردد. به اين مقصود ميبايست تغييرات كلي قيمتها در آينده توجه خاص مبذول گردد. به اين مقصود ميبايست معلوم گردد كه آيا در دوره آتي حالت تورمي يا غير تورمي هست يا خير؟ و اين مسأله به نوبه خود موضوع سياستهاي مالي آتي دولت را مطرح ميكند.

گاه مديريت براي اعلام تجديدنظر آتي در قيمتها از سياست محافظه كارانه پيروي مي نمايد. اگر تجديدنظر در جهت كاهش قيمت باشد آن را به فوريت اعلام مي دارد. اما در مورد احتمال افزايش قيمت آنقدر از اعلام آن خودداري مي كند تا بودجه مؤسسه بطور مقدماتي تهيه شده و هزينه و سود،‌بطور مقدماتي مشخص گردد. دليل اين موضوع آن می باشد كه تجديدنظر در جهت افزايش قيمت جنبه اختياري دارد حال آنكه كاهش قيمت ممكن می باشد به اجبار و براي حفظ مقدار فروش فعلي صورت گيرد.

مديريت با بهره گیری از اطلاعات و آگاهيهاي خود نسبت به هزينه هاي توزيع، هزينه هاي اداري، بهره بدهي و امثال آن و همچنين با در نظر گرفتن سودناويژه فوق، ميتواند احتمال يا عدم احتمال تحصيل سود را برآورد كند. مديريت با اينگونه تحليل ها، در صورت اتخاذ اين تصميم بايد تأثير آن بر مقدار فروش ، سود ناويژه و سرانجام سود ويژه تعيين شده و ارقام برآورد شده قبلي براين اساس ، مورد تعديل قرار گيرد.

پس از طي مراحل فوق ، برآورد فروش به صورت مقدماتي تأييد و تصويب ميشود. تصويب نهائي آن،‌موكول به اين می باشد كه بودجه ساير عمليات مؤسسه يعني بودجه توليد، توزيع و اداري و عمومي براساس اين برآورد مقدماتي تهيه و تنظيم گردد. آنگاه اگر معلوم گردد كه طبق اين پيش بيني، كليه عمليات مؤسسه متناسب و رضايت بخش خواهد بد برآورد فروش و ديگر بودجه ها به تصويب نهائي خواهد رسيد.

مصوبه مقدماتي برآورد فروش، بين كليه مسئولين قسمتهاي مختلف مؤسسه توزيع ميشود تا افراد مذكور براساس آن، بودجه هاي مربوط به قسمت خود را تهيه و تنظيم كنند. اگر معلوم گردد كه مصوبه مقدماتي برآورد فروش از نقطه نظر برنامه كلي موسسه طي دوره آتي، رضايت بخش نيست،

جدول شماره 9

بودجه فروش

بودجه فروش سال: اداره فروش يا منطقه:
طبقه بندي محصول برآورد فروش بر حسب ماه كل برآورد فصل بهار
فروردين ارديبهشت خرداد
تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ
خط توليد                
الف:                
قلم 1                
قلم 2                
قلم 3                
قلم 4                
قلم 5                

در آن تجديد نظر به اقدام خواهد آمد. تصويب نهائي منوط به آن می باشد كه بودجه كلي مؤسسه در مجموع مورد تأييد مديريت قرار گيرد.

بودجه كامل و نهائي فروش با در نظر داشتن سازمان فروش مؤسسه ، محصولات و خطوط توليد و تقسيم بندي هاي زماني بودجه به طرق گوناگون قابل ارائه سات. في المثل ميتوان طبق جدول شماره 8 فرمهائي تهيه و در آن بودجه مصوب را به فصل و ماههاي متشكله هر فصل تفكيك ، و فروش مؤسسه را بر حسب نوع محصول با خطوط توليد منعكس كرد.

به مجرد تصويب بودجه فروش و تهيه اختصار ها ، مديريت امور بودجه، برآورد مصوبه را به اطلاع مدير امور فروش ميرساند. مدير فروش يا مدير بودجه، برآورد مصوبه هر منطقه را به مديران فروش مناطق يا رؤساي قسمتهاي فروش و كليه فروشندگان منطقه ابلاغ مي كند. همانطور كه قبلاً بيان گردید به احتمال زياد رقم مصوبه با رقمي كه اين افراد براورد كرده اند متفاوت خواهد بود.

رعايت شيوه استاندارد در ابلاغ برآوردها سودمند می باشد. توضيح درمورد علل تغيير و تعديل برآورد فروشندگان و تعيين رقم جديد سياست مطلوبي خواهد بود. به اين ترتيب از رنجش فروشندگان يا مديران فروش منطقه به علت تغيير برآورد اوليه آنها اجتناب خواهد گردید. اين توضيحات ميتواند آنا را براي برآوردهاي آتي نيز ياري ردهد.

زیرا با توجبه به بزرگي و كوچكي مؤسسه و ماهيت فعاليت هاي آن ميتوان بودجه فروش را به طرق مختلف تهيه و تنظيم نمود لذا مطالب بيان شده پيشين و فرمهاي ارائه شده نبايد يك روش قطعي و الزامي تلقي گردد بلكه بايد به عنوان راهنما از آن بهره گیری كرد. اما به هر حال براي تنظيم رضايت بخش بودجه فروش بايد مراحل مختلف برآورد آن دقيقا مشخص شده و فرمهاي استانداردي جهت درج ارقام مورد بهره گیری قرار گيرد.

5- كنترل بودجه فروش

در فصول قبلي تصریح گردید كه وجود بودجه به خودي خود منجر به موفقيت عمليات نخواهد گردید. پس نتيجه مي گيريم كه بودجه مصوب فروش به آن معني نيست كه مقدار فروش مطلوب، به خودي خود تحقق يابد. برنامه فروش هر چند هم با دقت و صحت تنظيم گردد به صورت خودكار اقدام نميكند. لذا بايد افراد مسئول اجراي برنامه فروش از مسئوليتهاي خود آگاه شده و آن را با رغبت بپذيرند و تمام كوشش خود را مصروف تحقق برنامه و هدف بنمايند.

بهر تقدير ميبايست براي پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه فروش ، يك سيستم كنترل مناسب، ايجاد گردد. گزارش مربوط به عملكرد فروش و مقايسه آن با ارقام مصوب و تعيين انحراف ها و دلايل بروز آن، بايد به موقع تهيه و ارائه گردد.

ميتوان سهميه هر فروشنده را براساس رقم مصوب فروش تعيين كرد. اين سهميه به عنوان استاندارد جهت مقايسه عملكرد فروشندگان مورد بهره گیری قرار ميگيرد. بايد به فروشندگان تفهيم گردد كه سهميه هاي تعيين شده قابل حصول می باشد چه در غيراينصورت ، عملاً شركت برنامه عملياتي متناسب شده خود را بر هدفهاي غيرممكن استوار ساخته می باشد.

زیرا فروشندگان از طريق برآوردهاي خود در طریقه تنظيم بودجه فروش مشاركت داشته اند، از اهميت ارقام برآورد شده آگاهند، لذا ابلاغ سهميه فروش به آنان اهميت تأثیر ايشان را در اجراي برنامه فروش مورد تأكيد مجدد قرار ميدهد. مضافاً گزارش فوري انحراف هاي مهم، بين عملكرد و رقم پيش بيني شده به فروشندگان، موجب افزايش كوشش آنان شده و يا لااقل باعث ميگردد كه توضيحات سودمندي درمورد علل آن از طرف آنان ارائه گردد.

دلايل انحراف بين عملكرد و رقم مصوب ميبايست به فورت مورد بررسي قرار گرفته و كاملا تشريح و مشخص گردد. به اين مقصود بايد مسئول بروز انحرافها معلوم گردد. پس از آن به افراد مسئول بايد امكان آن را داد كه دلايل خود را ارائه دهند. ميتوان براي اين كار فرمهاي خاصي در نظر گرفت و در آن جاي كافي براي اداي توضيحات مقصود داشت.

نبايد به انحراف هاي جزئي بيش از اندازه اهميت داد و وقت زيادي بابت آن مصروف كرد زيرا اختلافات جزئي و تا حدودي معقول بين عملكرد و بودجه مصوبه ، به موفقيت كلي برنامه هاي مؤسسه زياني نخواهد رساند.

اما بهر حال انحراف ها بايد به فوريت گزارش شده و دلايل آن تعيين و تشريح گردد. به اين ترتيب هر گونه ضعف جدي در عمليات مورد توجه قرار گرفته و تدابير لازم جهت رفع آن اتخاذ خواهد گردید و در صورت لزوم ، تجديدنظرهاي ضروري در بودجه فروش و ساير بودجه ها به اقدام خواهد آمد.

6- فرم مورد اقدام شركتهاي دولتي

در ايران همانطور كه قبلاً تصریح گردید فرمهاي كلي مورد اقدام شركت دولتي درمورد تهيه و تنظيم بودجه براساس دستورالعمل هائي می باشد كه از طرف سازمان برنامه بودجه تهيه و طبق بخشنامه بودجه كل كشور به شركتهاي مذكور ابلاغ ميشود. فرمي كه طي سالهاي متوالي براي پيش بيني فروش تعيين شده به ترتيب زير می باشد:

شماره طبقه بندي مواد عنوان عملكرد سال قبل بودجه مصوب سال جاري بودجه سال آتي
10000 درآمدها      
10100 فروش محصولات با كالاهاي اصلي      
10200 فروش محصولات يا كالاهاي فرعي      
10300 خدمات    
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  10400

سايردرآمدها

 

 

   

جمع درآمدها

 

 

 

همانطور كه ملاحظه ميشود مبالغ مقصود شده در بودجه به هزار ريال می باشد. ديگر آنكه براي درآمدها شماره طبقه بندي مواد با كد 10000 انتخاب شده كه تا 10400 ادامه مي يابد. به اين ترتيب شماره كافي براي كليه برنامه هاي متصور شركت در نظر گرفته شده می باشد. از طرفي فاصله في المثل بين فروش محصولات اصلي تا فروش محصولات فرعي 100 شماره می باشد. يعني در واقع براي 100 كالا يا محصول اصلي شماره هست. در مورد ساير درآمدها نيز فواصل مذكور رعايت نشده تا احياناً درآمدهاي متنوع و متعدد در اين فاصله طبقه بندي گردد.

طبقه بندي مذكور موجب تسهيل و تشخيص و تعيين فعاليتهاي متفاوت بوده و ميتوان به اين ترتيب، انواع درآمدموسسه را برحسب نوع محصول ، خطوط توليد و مانند آن به تفكيك و هر يك را جداگانه بررسي و برآورد كرد. آن چیز که كه در مجمع عمومي شركت به عنوان بودجه فروش يا درآمدها به تصويب مي رسد عيناً عناوين مذكور در فوق می باشد. فرض ضمني آن می باشد كه حسابهاي شركت طبق شماره هاي فوق طبقه بندي شده می باشد.

كليه مباحث مطرح شده در اين فصل ميتواند و بايد در شركتهاي دولتي مورد توجه و اقدام قرار گيرد ولي سرانجام ارقام پيش بيني شده ميبايست بطور اختصار در فرم بالا منعكس شده و به تصويب برسد. حال اگر بهر دليلي تجديدنظر در ارقام بودجه لازم آيد باز هم بايد ارقام اصلاحي به تصويب مجمع عمومي شركت دولتي رسانده گردد. در مورد اصلاح بودجه نيز اخذ نظر مشورتي سازمان برنامه و بودجه الزامي می باشد. به خوبي پيداست كه با در نظر داشتن اين الزامات تعديل و تصحيح بودجه در شركتهاي دولتي مستلزم زامني بسيار طولاني تر از شركتهاي خصوصي می باشد؛‌زيرا در اين شركتها علاوه بر طي كليه مراحلي كه در شركتهاي خصوصي هست. بايد پس از آن نظر سازمان برنامه و بودجه را جلب كرد و سپس اين نظر را در مجمع عمومي متشكله از حداقل سه وزير (كه با در نظر داشتن گرفتاري وزراء گردآوري آنها بسيار دشوار می باشد) مطرح نمود و به تصويب رساند.

با در نظر داشتن مراتب فوق در شركتهاي دولتي ميبايست حداكثر كوشش بعمل آيد كه حتي المقدور برنامه ها و برآوردها به درستي و دقت پيش بيني گردد تا به اين ترتيب حتي الامكان از اتلاف وقت و احتمالاً زيان حاصل از تأخير در مصوبات اجتناب گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید