تعاريف و مفاهيم

قطعات تند مصرف:

قطعاتي كه در يك خودرو داراي دوره گردش خرابي بيشتري بوده و گردش موجودي آنها بيش از ساير قطعات مي باشد.

نمايندگي مجاز:

واحد هايي كه خدمات گارانتي ،سرويس اوليه و تعميرات خودرو را انجام داده و به كار فروش قطعات و خودرو اقدام مي نمايند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2-3- تعيين عوامل ومتغير ها :

جهت انجام آزمون هاي فرضيه پرسشنامه اي تهيه شده می باشد كه در آن 6 عامل مورد مقايسه كه با هدف رتبه بندي و تعيين ميزان اثر هر كدام بر رضايت مشتري مورد مقايسه قرار گرفتند ،هست:

 1. تسريع در ارائه خدمات
 2. دستمزد مناسب در ارائه خدمات
 3. تعميرات صحيح و دقيق خودرو
 4. حسن برخورد
 5. بهره گیری از قطعات اصلي و با كيفيت
 6. بهره گیری از كارشناسان فني در عيب يابي

3-3- تعيين روابط بين متغير ها:

مجموعاضتعداد32 پرسشنامه بين مصرف كنندگان توزيع و جمع آوري گرديد .براي وارد کردن داده هاي جمع آوري شده در كامپيوتر به مقصود تجزيه و تحليل آن ها ،هر كدام از سوٌالات ميانگين هندسي گرفته كه نهايتاً جدول (1-3)كه نشانگر ميانگين هندسي مقايسات زوجي پرسشنامه مورد نظر مي باشد به توضیح زير آمده می باشد .در ضمن نمونه پرسشنامه فوق در پيوست ضميمه شده می باشد.

بر طبق اصل معكوس بودن در مورد AHP، چنانچه ؟ با معيار A،n باربرB ترجيح داشته باشد ،در آن صورت ترجيح Bنسبت به Aبرابر 1/n خواهد بود كه اين موضوع د رجدول كه هر كدام از خانه ها حاصل ميانگين هندسي 32 پرسشنامه مي باشد كاملاًمشخص می باشد.

جدول 1-3 :ميانگين هندسي عوامل مورد مقايسه

بهره گیری از كارشناسان فني عيب يابي

 

بهره گیری از قطعات اصلي و با كيفيت حسن برخورد تعميرات صحيح و دقيق خودرو دستمزد مناسب در ارائه خدمات تسريع در ارائه خدمات  
 

587/1

 

 

 

524/3

   

323/2

 

1

 

تسريع در ارائه خدمات
 

236/3

 

 

 

7639/2

   

1

  دستمزد مناسب در ارائه خدمات
 

493/7

 

272/3

 

276/7

 

1

 

2839/4

 

2839/4

تعميرات صحيح و دقيق خودرو
7679/2  

 

1

 

      حسن برخورد
 

894/3

 

1

 

275/4

   

236/5

 

125/3

 

بهره گیری از قطعات اصلي و با كيفيت
 

1

 

 

        بهره گیری از كارشناسان فني عيب يابي

پرسشنامه هاي AHP كه اصولاً داراي سلسله مراتب جهت اخذ تصميمات مي باشند در اين تحقيق شامل دو سطح هستند ،كه سطح اول ،سطح هدف ناميده مي گردد و اولويت بندي عوامل تاًثير گذار بر ترجيحات مشتري بوده و در سطح دوم عوامل مورد نظر جهت اولويت بندي قرار گرفته می باشد.

پس از حل مسئله فوق توسط نرم افزار Expert choice 2000، عوامل ترتيب جدول (2-3) اولويت بندي شده اند:

جدول2-3: اولويت بندي عوامل

الويت توضیح عوامل اوزان به دست آمده
1 تعميرات صحيح و دقيق خودرو 465/0
2 بهره گیری از قطعات اصلي و با كيفيت 241/0
3 تسريع در ارائه خدمات 116/0
4 دستمزد مناسب در ارائه خدمات 082/0
5 حسن برخورد 055/0
6 بهره گیری از كارشناسان فني در عيب يابي 042/0

 

نرخ ناسازگاري كه در اين روش نشان دهنده اعتبار دروني تحقيق مي باشد ،برابر 08/0 به دست آمده می باشد .در صورت عدم ناسازگاري در حد مجاز (بيش از 1/0 )

پرسشنامه مورد نظر جهت اصلاح و تجديد نظربه پاسخ دهنده مربوطه عودت داده مي گردد تا آزمون مورد نظر داراي اعتبار و روايي مطلوبي باشد.

بنابراين همانگونه كه نظاره گرديد اين فرضيه يعني “ترجيحات مشتريان براي دريافت خدمات مناسب از شبكه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو از اولويت هاي متفاوتي برخوردار می باشد تاًثير گرديد .”كه در آن :

-H: ترجيحات مشتريان براي دريافت خدمات مناسب از شبكه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو از اولويتهاي متفاوتي برخوردار نيست.

1H: ترجيحات مشتريان براي دريافت خدمات مناسب از شبكه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو از اولويت هاي متفاوتي برخوردار می باشد.

ستانده كامپيوتر حاصل از تجزيه و تحليل اين فرضيه به پيوست ارائه گرديده می باشد .

همان گونه كه در جدول قبل نظاره مي گردد عامل “تعميرات صحيح و دقيق خودرو” با به دست آوردن ضريب 465/0 بالاترين رتبه را به خود اختصاص داده می باشد.

مصرف كنندگان همواره عيب يابي صحيح و تعميرات كامل و دقيق خودرو را به عنوان مهم ترين عامل در انتخاب يك تعمير گاه جهت خودرو در نظر مي گيرند كه صحت مطلب فوق با تجزيه و تحليل فرضيه اول پژوهش به اثبات رسيده می باشد.

“بهره گیری از قطعات اصلي و با كيفيت “با ضريب 241/0 رتبه دوم را به دست آورده می باشد .زيرا همواره اعتقاد بر اين می باشد كه بهره گیری از قطعه با كيفيت علاوه بر اينكه طول دوره ي خرابي خودرو را افزايش مي دهد ، از وارد آمدن آسيب يا عيب به ساير قطعات كه در تماس با قطعه تعويضي هستند،جلوگيري مي كند.

“تسريع در ارائه خدمات” با ضريب 116/0 رتبه سوم را به دست آورده می باشد .عامل زمان مانند عواملي می باشد كه تأثیر مهمي را در انتخاب يك تعمير گاه جهت تعمير خودرو از نظر مشتري ايفا مي نمايد و اين موضوع براي مسافركش ها و رانندگان تاكسي از اولويت بسيار برخوردار می باشد.

“دستمزد مناسب در ارائه خدمات” با ضريب 082/0 رتبه چهارم را در بين عوامل فوق الذكر به دست آورده می باشد و نشانگر اين می باشد كه عامل قيمت پرداختي جهت ارائه خدمات در مقايسه با تعميرات صحيح و قطعات با كيفيت از جايگاه پايين تري بر خوردار می باشد .

“حسن برخورد ” با ضريب 055/0 و “بهره گیری از كارشناسان فني عيب يابي ” با ضريب 042/0 به ترتيب رتبه هاي پنجم و ششم را به دست آورده اند كه نشان از اهميت كمتر اين عوامل به بقيه می باشد.

پيشنهادات اجرايي جهت بهره برداري از يافته هاي اين فرضيه در فصل چهارم به گونه مشروح ارائه شده می باشد.

فرضيه دوم:

دراين قسمت آغاز نمونه آماري را ازلحاظ ويژگي هاي توصيفي آن مورد بررسي قرار داده سپس فرضيه تحقيق را به صورت مشروح مورد آزمون قرار خواهيم داد.

0H: تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش پذيرش خودرو در اين نمايندگي ها شده می باشد.

1H: تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش پذيرش خودرو در اين نمايندگي ها شده می باشد.

آزمون فرضيه دوم:

به مقصود آزمون اين فرضيه ،اطلاعات پذيرش خودرو از نمايندگي هاي انتخابي در دوره سه ماهه جمع آوري گرديد .اطلاعات سه ماهه اول نشان دهنده ارقام پذيرش خودرو در نمايندگي ها قبل از اجراي طرح و اطلاعات سه ماهه دوم نشامن دهنده ارقام پذيرش خدرو درنمايندگي ها بعد از اجراي طرح تخصيص بهينه قطعات تند مصرف مي باشد .جهت بررسي اين فرضيه از آزمون T در مقايسه ميانگين دو نمونه بهره گیری شده می باشد .دليل بهره گیری از اين آزمون كمي بودن داده ها و نسبي بودن مقياس اندازه گيري متغير ها مي باشد .اطلاعات جمع آوري شده از نمايندگي ها در پيوست آورده شده می باشد كه شامل عناوين زير مي باشد:

 1. تعداد كل پذيرش خودرو
 2. تعداد سرويس اوليه و گارانتي پيكان
 3. تعداد تعميرات پيكان
 4. تعداد سرويس اوليه و گارانتي پژو
 5. تعداد تعميرات پژو
 6. نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد

از اين رو فرضيه دوم به عنوان يك فرضيه اصلي تدوين گرديد و براي آن 4 فرضيه فرعي و يك فرضيه موازي با آن با بهره گیری از اطلاعات دريافتي فوق الذكر به ترتيب تدوين گرديد.

فرضيه اصلي 2 :

تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش پذيرش خودرو در اين نمايندگي ها شده می باشد .

براي بررسي اين فرضيه تعداد كل پذيرش خودرو در

2 µ <1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

قبل و بعد از اجراي طرح مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد كه با بهره گیری از آزمون T دو نمونه اي ، ميانگين آن ها با هم مقايسه گرديد .جدول (3-3) نتايج حاصل از اين آزمون را نشان مي دهد.

جدول3-3 :نتايج وآماره هاي آزمون Tبراي فرضيه دوم

 

متغير ها تعداد ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
1-3X=تعداد كل پذيرش خودرو قبل از طرح

 

2-3=Xتعدا كل پذيرش خودرو بعد از طرح

80

 

 

 

 

80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

32/1085

 

 

 

 

4125/1156

5924/1127

 

 

 

 

6684/1196

0687/126

 

 

 

 

               7916/133

0H

 

تعداد ميانگين اختلافات انحراف معيار اختلافات  

T

 

df

سطح معني داري
2-3X_2-3X

 

80 09/71- 7164/1606 39/0- 79 693/0

همانطور كه جدول فوق نشان مي دهد ، ميانگين اختلافات بين تعداد كل پذيرش خودرو در قبل و بعد از اجراي طرح (2-3X_1-3X) برابر 09/71- مي باشد كه اين نشان مي دهد پس از اجراي طرح تعداد كل پذيرش خودرو و به گونه متوسط براي هر نمايندگي به ميزان 71 خودرو در سه ماهه افزايش يافته می باشد .با در نظر داشتن سطح معني داري كه برابر 693/0 بر آورد گرديد مشخص گردید كه از نظر آماري اختلاف معني داري وجود ندارد.بنابراين مي توان گفت كه در سطح معني اطمينان 95 درصد اجراي طرح تخصيص بهينه قطعات تند مصرف بين نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش تعداد پذيرش خودرو شده می باشد . از اين رو اين فرضيه تاًئيد نمي گردد.

پس از بررسي فرضيه دوم ؛ فرضيات فرعي آن با بهره گیری از آزمون T مورد بررسي قرار مي گيرد.

فرضيه 1-2:تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش تعداد سرويس اوليه و گارانتي پيكان شده می باشد .

2 µ <1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید