نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

فرضيه 2-2:

تخصيص قطعلت تند مصرف به نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش تعداد تعميرات پيكان شده می باشد.

2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

براي بررسي اين فرضيه از آزمون T بهره گیری شده می باشد كه نتايج حاصل از آن در جدول 5-3 نشان داده شده می باشد.

جدول 5-3:نتايج وآماره هاي آزمون T براي تعداد تعميرات پيكان

متغير ها تعداد ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
1-2X=تعداد تعميرات پيكان قبل ازاجراي طرح

 

2-2=Xتعداد تعميرات پيكان بعد ازاجراي طرح

 

80

 

 

 

80

 

 

68/277

 

 

 

77/199

 

9/372

 

 

 

28/410

 

 

69/41

 

 

 

87/45

 

0H

تعداد ميانگين اختلافات انحراف معيار اختلافات  

T

 

df

سطح معني داري
2-2X_1-2X

 

80 91/77 39/585 191/1 79 237/0

همان گونه كه جدول (5-3) نشان مي دهد ،ميانگين تعداد تعميرات پيكان در قبل و بعد از اجراي طرح به ترتيب برابر 68/277، 77/199 خودرو وميانگين اختلافات آن ها برابر با 91/77بوده می باشد كه اين نشان دهنده اين می باشد كه ميانگين تعداد تعميرات پيكان در بعد از اجراي طرح نسبت به قبل از آن كاهش يافته می باشد .با در نظر داشتن سطح معني داري بر آورد شده (237/0) مشخص گرديد كه از نظر آماري اختلافات معني داري بين دو ميانگين وجود ندارد. بنابراين فرضيه 0 Hپذيرفته مي گردد . يعني تعداد تعميرات پيكان پس از اجراي طرح افزايش نيافته می باشد .

فرضيه 3-2:

تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش تعداد سرويس اوليه و گارانتي پژو شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي بررسي اين فرضيه نيز از آزمون T

2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

05/0=بي نهايت

جدول 6-3:نتايج و آماره هاي آزمون Tبراي تعداد سرويس اوليه و گارانتي پژو

 متغير ها

تعداد ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
1-3X=تعداد سرويس اوليه و گارانتي پژو قبل ازطرح

 

2-3=Xتعداد سرويس اوليه و گارانتي پژوبعد ازطرح

 

80

 

 

 

80

 

 

15/108

 

 

 

42/275

 

81/257

 

 

 

15/420

 

 

82/28

 

 

 

97/46

 

0H

تعداد ميانگين اختلافات انحراف معيار اختلافات  

T

 

df

سطح معني داري
2-3X_1-3X 80 28/47- 92/499 993/2- 79 004/0

 

همانطور كه جدول نشان مي دهد ،ميانگين تعداد سرويس اوليه و گارانتي پژو قبل و بعد از اجراي طرح تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به ترتيب برابر 15/108و42/275خودرو و ميانگين اختلافات آنها (2-3X_1-3X)برابر 28/167-بوده می باشد .كه اين نشان مي دهد تعداد پذيرش خودرو پژو در بعد از طرح افزايش قابل توجهي داشته می باشد .با در نظر داشتن سطح معني داري كه برابر (004/0 )برآورد گرديد،مشخص گردید كه از نظر اماري اختلاف معني داري هست.بنابراين در سطح اعتماد 99% مي توان گفت كه اجراي طرح تخصيص بهينه ،باعث افزايش پذيرش خودرو پژو براي سرويس اوليه و گارانتي شده می باشد.از اين رو فرضيه 1Hپذيرفته مي گردد.

فرضيه 4-2:تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگيهاي مجاز باعث افزايش تعداد تعميرات پژو نشده می باشد .

     2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

05/0=بي نهايت

براي بررسي اين فرضيه نيز از آزمون Tاستفاده شده می باشد كه نتايج حاصل از آن در جدول (7-3) آمده می باشد.

جدول 7-3 :نتايج و آماره هاي آزمون براي تعداد تعميرات پژو

متغير ها تعداد ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
1-3X=تعداد سرويس اوليه و گارانتي پژو قبل ازطرح

 

2-3=Xتعداد سرويس اوليه و گارانتي پژوبعد ازطرح

 

80

 

 

 

80

 

 

81/276

 

 

 

85/371

 

30/497

 

 

 

82/654

 

 

6/55

 

 

 

2/73

 

0H

تعداد ميانگين اختلافات انحراف معيار اختلافات  

T

 

df

سطح معني داري
2-4X_1-4X 80 04/95- 59/773 099/1- 79 275/0

 

همانطور كه جدول فوق نشان مي دهد ،ميانگين تعدا تعميرات پژو در قبل و بعد از اجراي طرح به ترتيب برابر 81/276و15/371 خودرو پژو و ميانگين اختلافات آن ها (2-4X_1-4X) برابر 045/95- خودرو بوده می باشد.اين بدين معني می باشد كه به گونه متوسط تعداد پذيرش خودرو براي تعميرات بعد از اجراي نسبت به قبل از آن 95 خودرو افزايش يافته می باشد با در نظر داشتن سطح معني داربودن كه برابر 275/0 بر آورد گرديده مشخص شده كه تفاوت معني داري از نظر آماري وجود ندارد.يعني اجراي طرح تخصيص بهينه قطعات تند مصرف خودرو باعث افزايش تعداد تعميرات خودرو پژو نشده می باشد .از اين رو فرضيه 0Hپذيرفته مي گردد.

فرضيه 5-2:تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي هاي مجاز باعث افزايش نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد شده می باشد .

     2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

05/0=بي نهايت

متغير ها تعداد ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
1-5X=نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد قبل از طرح

 

2-5نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد بعد از طرح

 

80

 

 

 

80

 

 

74/56

 

 

 

06/58

 

24/68

 

 

 

84/68

 

 

63/7

 

 

 

69/7

 

0H

تعداد ميانگين اختلافات انحراف معيار اختلافات  

T

 

df

سطح معني داري
2-5X_1-5X 80 325/1- 85/98 12/0- 79 905/0

 

براي بررسي اين فرضيه نيز از آزمون Tاستفاده شده می باشد كه نتايج آن در جدول (8-3) آمده می باشد.

ههمان گونه كه جدول نشان مي دهد ميانگين نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد در قبل و بعد از اجراي طرح به ترتيب برابر74/56و06/58 و ميانگين اختلاف آن ها (2-5X_1-5X) برابر با 325/1- بوده می باشد.اين بدين معني می باشد كه به گونه متوسط نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد بعد از اجراي طرح نسبت به قبل از اجراي آن 325/1 درصد افزايش يافته می باشد.

با در نظر داشتن سطح معني داري برآورد شده (905/0) مشخص شده كه از نظر آماري اختلاف معني داري بين ميانگين نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد در قبل از طرح و بعد از اجراي آن وجود نداشته می باشد.بنابراين فرضيه 0H پذيرفته مي گردد.

فصل چهارم

(نتيجه گيري و پيشنهادات)

1-4:مقدمه:

پژوهش و تحقيق مورد بررسي از نوع تحقيقات علمي – كاربردي مي باشد كه هدف هر تحقيق كاربردي در جهت رشد و بهتر كردن يك محصول يا انجام يك فعاليت مي باشد. در حقيقت تحقيق كاربردي به سمت كاربرد علمي دانش ،هدايت و جهت داده مي گردد .

از آنجا كه هدف اساسي اين تحقيق شناسايي و تجزيه و تحليل وضعيت فعلي ارائه خدمات نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو مي باشد بنابراين روش تحقيقي مورد بهره گیری روش “پيمايش توصيفي” مي باشد.

– نتايج تحقيق:

پس از آزمون فرضيه اول پژوهش توسط نرم افزار Expert choice 2000 نتايج زير حاصل گردید.(در خصوص اولويت بندي عوامل مورد مقايسه):

رديف توضیح عوامل اوزان به دست آمده اولويت
1 تعميرات صحيح خودرو 465/0 اول
2 بهره گیری از قطعات اصلي و با كيفيت 241/0

 

دوم
3 تسريع در ارائه خدمات 116/0 سوم
4 دستمزد مناسب در ارائه خدمات 082/0 چهارم
5 حسن بر خورد 055/0 پنجم
6 بهره گیری از كارشناسان فني در عيب يابي 042/0 ششم

1-2-4) براي آزمون فرضيه دوم ،يك فرضيه اصلي ،4 فرضيه فرعي و يك فرضيه موازي در نظر گرفته گردید.در فرضيه اصلي تعداد كل پذيرش خودرو در قبل و بعد از اجراي طرح تخصيص بهينه قطعات تند مصرف مورد بهره گیری قرار گرفت.عليرغم اينكه پس از اجراي طرح،تعداد كل پذيرش خودرو به گونه متوسط براي هر نمايندگي به ميزان 72 خودرو و در سه ماه افزايش يافت،ليكن از لحاظ آماري اختلاف معني داري با در نظر داشتن سطح معني داري بين ميانگين وجود نداشت.

بنابراين اين فرضيه تاًييد نمي گردد.بدين معني كه اجراي طرح تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي هاي مجازباعث افزايش تعداد پذيرش خودرو نشده می باشد.

  • اجراي طرح تخصيص قطعات تند مصرف باعث كاهش پذيرش تعداد خودرو پيكان براي سرويس اوليه و گارانتي شده می باشد.كه اين نتيجه حاصل از آزمون يكي از فرضيات فرعي مي باشد.
  • ميانگين تعداد تعميرات پيكان بعد از اجراي طرح نسبت به قبل از آن كاهش يافته می باشد زيرا از لحاظ آماري و سطح معني داري آزمون ،اختلاف معني داري بين ميانگين دو جامعه وجود ندارد .
  • تعداد پذيرش خودرو پژو جهت سرويس اوليه و گارانتي پس از اجراي طرح تخصيص،افزايش قابل توجهي داشته می باشد.به طوريكه به گونه متوسط در هر نمايندگي در سه ماه اين رقم حدود 167 خودرو مي باشد.
  • به گونه متوسط نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد ،       بعد از اجراي طرح تخصيص بهينه به قبل از آن 335/1 درصد افزايش يافت.ولي با در نظر داشتن سطح معني داري برآورد شده و از نظر آماري اختلاف معني داري بين ميانگين نسبت زمان پذيرش به ظرفيت استاندارد در قبل و بعد از اجراي طرح وجود ندارد.

           بنابراين نسبت زمان پذيرش خودرو به ظرفيت استاندارد                

           افزايش نيافته می باشد.

  • اجراي طرح تخصيص بهينه باعث افزايش تعداد پذيرش خودروي پژو نسبت به پيكان براي انجام تعميرات شده می باشد.

3-4- پيشنهادات:

در اين بخش از تحقيق پيشنهادات اجرايي كه نشاًت گرفته از نتايج و يافته هاي تحقيق مي باشد ارائه مي گردد:

1-3-4)  همانگونه كه در تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات مشخص گرديد ،طرح تخصيص بهينه قطعات تند مصرف به نمايندگي ها در افزايش آمار فوق تاًثير گذار می باشد .

لذا پيشنهاد مي گردد كه سبد قطعات تخصيص در آينده شامل قطعات متوسط مصرف نيز باشد و اين قطعات در كنار ساير قطعات تند مصرف در بين نمايندگيها توزيع گردد.

2-3-4) همانگونه كه از تجزيه و تحليل فرضيه اول تحقيق مشخص گرديد،تعميرات صحيح و دقيق خودرو بالاترين اولويت را در بين ساير عوامل داراست.لذا مقتضي می باشد نمايندگي هاي مجاز به اين موضوع توجه كامل داشته و در به كارگيري پرسنل مجرب و با تجربه كه علاوه بر دانش فني ،داراي تعمير كاري نيز باشند، کوشش نمايند.

همانگونه كه مي دانيم تصميمات مشتريان جهت انتخاب يك تعمير گاه براي تعمير خودرو و دريافت خدمات بر اساس سوابق و تجربيات قبلي وي از آن تعميرگاه و يا بر اساس نتايج حاصل از تجربيات ديگران می باشد و هيچ عاملي به اندازه تعميرات صحيح و دقيق خودرو در ايجاد اين ذهنيت مثبت اثرگذار نيست.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید