جذب محلولها را در طول  nm 485 = در دستگاه اسپلتروفتر متر مي خوانيم، ميزان هيدروكورتيزول استات بر حسب mg در هر يك گرم پماد از فول زير محاسبه مي گردد:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنیدIT

T=جذب تست

S= جذب استاندارد

W=وزن برداشتي

محدودة پذيرش:

در يك گرم پماد ميزان هيدروكورتيزول استات نبايد كمتر از 65/2 و بيشتر از 25/3 باشد.

تعيين مقدار  (ASSay) آلومنيم+ زنيك اكسايد درپماد آنتي هموروئيد حدود 5/2 gr از پماد را در بالن ژوژه cc100 ريخته و سپس آب مي ريزيم و بعد اسيد كلريدريك ريخته (cc10 ) حداقل بالن را به ميزان 5/0 ساعت در بن ماري جوشانده تا بهار كاملاً حل گردد سپس محلول را در يخچال قرار داده تا روغن آن ببندد سپس محصول حاصل را با آب به حجم مي رسانيم و cc2 آب به مازاد حجم آن مي افزائيم ( اين كار براي حذف حجم پماد مي باشد) cc10 از محلول تست را به ارلن 25 cc منتقل مي كنيم سپس با سود 5 مولار با PH آن را بين 5و6 تنظيم مي كنيم. cc25 EDTA با مولاريتد 05/0 به ارلن اضافه كرده و نيم ساعت روي بن ماري جوشان قرار مي دهيم ميزان 2 گرم هگزاقتيل تترامين را وزن كرده و داخل محلول مي ريزيم بعد از حل شدن مي گذاريم محخلول سرد گردد 6 تا 7 قطره مصرف لزلين اورنج به ارلن اضافه كرده سپس با نيترات سرب5 0/0 مولار تارسيدن به رنگ ارغواني سرخابي تيتر مي كنيم . (a) به همان ارلن حاوي محلول اكرم سديم فلورايد و 15 دقيقه در بن ماري جوشان قرار مي دهيم. بعد از سرد شدن محلول مجدداً با محلول نيترات سرب 5 0/0 مولار تيتراسيون را تا رسيدن به رنگ ارغواني بنفش سرخابي ادامه مي دهيم(b)

ميلي گرم آلومينيوم- زنيك اسيد در يك گرم پماد بر اساس ميزان مصرفي حجم نيترات سرب  (a,b) از فرمول زير محاسبه مي گردد:

F: فاكتور نيترات سرب

W: وزن پماد

حجم مصرفي نيترات سرب5 0/0 مولار در مرحله اول   (a)

حجم مصرفي نيترات سرب5 0/0 مولار در مرحله دوم   (b)

AL.subacetate(c4H7Al5)=b×F×8/09×10/W

محدوده پذيرش: در يك گرم پماد ميزان آلومينيوم نبايد كمتر از 52 و بيشتر از 4/6 ميليگرم باشد كه اين معادل 2/31 تا 4/38 ميليگرم آلومينيوم ساب استات مي باشد. در يك گرم پماد ميزان زنيك اكسايد نبايد كمتر از 162 ميلي گرم و بيشتر از 198 ميلي گرم باشد

موضوع: تعيين مقدار    (ASay) ليدوكائين در پماد آنتي هموروئيد

طرز ليدوكائين:

آغاز مقدار 7/1 – 5/1 گرم از پماد رادر ارلن cc 100 وزن كرده و عدد صحيح آن را يادداشت مي كنيم cc20 كلروزم به ارلن محتوي پماد افزوده و به مدت 5/0 ساعت تامل شدن كامل بهم بزنيد محلول را با فيلتر خلاء صاف مي نماييم 2 بار هر بار با      cc20 كلروزم ارلن را شستشو مي دهيم و صاف مي كنيم ( فيلتر مكادم به كلروزم)

محلول را زير هود با كلريد اسيد از نرمال پیش روی ميكس انديكاتور تا رسيدن به رنگ بنفش تيتر مي كنيم.

طرز تهيه انديكاتور:

دو قسمت ادراست بول 2/0 . 0/0 و سه قسمت متيل 1/0 در اتانول

ميلي گرم ليدوكائين در هر گرم پماد از فرمول زير محاسبه مي گردد

N=حجم مصرفي پركلرايد اسيد

F= فاكتور

W= وزن پماد برداشتي

= ليدوكائينN× 0/1×F×23413/W

=ليدوكائين3155×0/1×1×23413/1/5917=59/7mgr

در يك گرم پماد ميزان ليدوكائين نبايد كمتر از 45 و بيشتر از 55 ميلي گرم باشد.

استامينوفن:

گروه درماني: ضد تب، ضد درد، غير مخدر،

اشكال دارويي:

Scored chewable Tab:80mg

Tab:325mg

ped.Drops:100mg1m

Oralsol.orsusp:120mg15me

supp:325

موارد مصرف: درد خفيف يا تب

بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال – مقدار 650 -325 ميلي گرم از راه خوراكي يا ركنال هر چهار ساعت ( بر نسبت نياز) مصرف مي گردد. حداكثر مقدار مصرف دارو نبايد از چهار گرم در روز تجاوز كند. مقدار مصرف طولاني مدت اين دارو نبايد بيش از 6/2 گرم در روز باشد

مكانيم اثر: مكانسيم دعل اثر اين دارو روشن نيست و ممكن می باشد به مهار ساخت پروتتا لاندين در  CNS مربوط باشد.

اثر ضد دارو: اين اثر ممكن می باشد به بالا بردن استانه درد مربوط باشد.

اثر ضد تب: به نظر مي رسد اثر ضد تب خود را با تأثير مستقيم بر مركز تنظيم حرارتي هيپوتالاموس، براي انسداد ؟؟ مواد تنبه اي ؟؟زاد، اعمال مي كند. اين اقدام باعث انبساط عروقي محيطي مي گردد كه در نتيجه آن، جريان خون و در پوست و ميزان تعريق زياد شده و اتلاف حرارت افزايش مي يابد.

فار ماكو تفتيك:

جذب : از مجراي گوارش به سرعت و به گونه كامل جذب مي گردد و حداكثر غلظت پلاسمايي طي 2-15 ساعت دست مي آيد فراورده ها رماييچ اين دارو سريعتر به حداكصر غلظت پلاسمايي مي رسند.

پخش: 25 درصد به پروتئين پيوند مي يابد. غلظت پلاسمايي آن با اثر ضد درد و هماهنگي ندارد ولي با سميميت دارو در بدن متناسب می باشد.

متابولسيم: تقريباً 95-90 در صد كبد متابوليزه مي گردد.

دفع: از طريق كليه دفع مي گردد. نيم عمر دفع 4-1 ساعت می باشد. در موارد كوتاه مدت مصرف بيش از حد دارو، طولاني شدن نيم عمر با اثرات سمي دارو هماهنگي دارد.

موارد منع مصرف و احتياط: 1) موارد منع مصرف: حساسيت شناخته شده به دارو

2) موارد احتياط: الف: كم خوني، بيماري كليوي يا كبدي ( سبب القاء اين بيماري مي گردد)

سابقة خونريزي گوارشي ب: استامينوفن ممكن می باشد علائم و نشانه هاي عفونت دار را بپوشاند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تداخل دارويي: مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد وتر و مبوتيك ممكن می باشد از اين داروها را افزايش دهد.

عوارج جانبي: سيستم اعصاب مركزي   (CNS)- تغييرات رواني، بهت زدگي، اغتشاش شعور، آشفتگي

پوست: ثبورات پوستي- تهيه- خارش- كمبود غير عاد پوست

گوش، حلق و بيني: گلو درد بي دليل

دستگاه ادراري- تناسلي- كدورت يا خون آلودگي ادرار، دفع مشكل يا درد ناك ادرار.

ملاحظات اختصاصي:

1) استامينوفن اثر ضد التهابي قابل كوچكي ندارد..

2) بيماراني كه قادر به تحمل آسبومن نيستند، ممكن می باشد استامينوفن را تحمل كنند.

3) اين دارو در بيماران الكلي، بيماري كبدي، عفونت ويروسي، اختلال كار كليوي يا بيماري قلبي- عروقي با احتياط مصرف مي گردد.

4) تأثير دارو در برطرف كردن درد بايد بررسي گردد.

5) شكل شياف الن دارو بايد در يخچال نگه داري گردد.

6) در صوتر مصرف مقادير زياد و طولاني مدت استامينوفن آزمونهاي آزمايشگاهي، بخصوص ازت – اورة خون  (BUN)كراتين. سرم، آزمونهاي مربوط به عملكرد كبد و شمارش كامل سلولهاي خوني بايد به گونه منظم انجام گيرد.

تعيين مقدار  ASSay)) استامينوفن در شياف استامينوفن كودكان M 125

يك عدد شياف را وزن كرده و در بالن ژوژه cc 25 به كمك cc 20 متانل و مقدار آب به مدت نيم ساعت شيك كرده تا حل گردد سپس با آب مقطر به حجم مي رسانيم.

cc 2 از محلول بالا را به بالن ژوژه 200 cc منتقل كرده و با آب مقطر به حجم مي رسانيم.

تهيه محلول استاندارد:

25 ميلي گرم استامينوفن را دقيقاً ون كرده و به بالن ژوژه 50 cc منتقل مي كنيم و به وسيله cc2 متانل و آب آن را حل كرده و با آب مقطر به حجم مي رسانيم سپس cc2 از محلول بدست آمده را در بالن 200 منتقل كرده و با آب مقطر به حجم مي رسانيم.

تهيه محلول پلاسبو:

يك عدد پلاسبو را در بالن ژوژه cc 25 انداخته و به كمك cc20 متانل و آب به مدت نيم ساعت شيك كرده تا حل گردد و با آب مقطر به حجم مي رسانيم سپس cc 2 از محلول به دست آمده را در بالن cc 200 ريخته و با آب مقطر به حجم مي رسانيم جذب محلول ها تست استاندار و پلاسبو را پیش روی بلانگ ( آب مقطر و در دستگاه اسپكتور و فتر متر در طول مدرج 244 فانو متر مي خوانيم.

ميليگرم استامينوفن در هر شياف از فرمول زير محاسبه مي گردد:

P= جذب پلاسمو

T=جذب تست

S=جذب استاندارد

MW=وزن ميانگين

W=وزن شياف

T-P/S×125×MW/W

محلول با پذيرش:

ميزان استامينوفن نبايد كمتر از 5/112 ميلي گرم و تيتر از 5/137 ميليگرم در هر شياف باشد.

تعيين حلاليت شياف استامينوفن كودكان 125 ميليگرم

نحوه انجام بازرسي يا آزمايش:

تعيين حلاليت (دسيولوشن)

شرايط دستگاه : محلول ديسولوشن cc 500 آب مقطر، درجه حرارت 37 درجه سانتيگراد سرعت حلاليت 150 دور در دقيقه مدت زمان: 30 دقيقه،

دستگاه را طبق شرايط با لا آماده و روشن مي كنيم و در هر يك از محفظه ها و دستگاه يك عدد شياف انداخته و در يك محفظه شياف پلاسبو قرار مي دهيم. ( كويك از شياف ها را به اضافه 30 ثانيه از يكديگر داخل محفظه مي اندازيم) بعد از گذشت مدت زمان 30 دقيقه به فاصله زماني 30 ثانيه 200 از محلول را داخل بالن ژوژه cc50و با آب مقطر به حجم مي رسانيم.

تهيه محلول استاندارد:

10 ميليگرم استامينوفن را وزن كرده درون بالن cc 100 با آب مقطر به حجم مي رسانيم سپس cc10 از محلول تهيه شده را در بالن cc 100 با آب مقطر به حجم مي رسانيم.

جذب محلولها تست و استاندارد و پلاسبو را پیش روی بلانك ( آب مقطر) در دستگاه اسپكتوزفتومتر در طول موج 249 نانومتر مي خوانيم ( بلانك همان محلول دسيولوشن مي باشد.)

در صد حلاليت از فرمول زير محاسبه مي گردد.

P= جذب پلاسبو

T=جذب نمونه يا تست

S=جذب استاندارد

T-P/S×100

محدود پذيرش:

مقدار محاسبه شده در نيم ساعت نبايد كمتر از 90 % باشد.

نتيجه گيري و پيشنهادات:

در قسمت آزمايشگاه تحقيقات و كنترل كيفي تست هاي مختلف مانند
dissalution,ASSay Content را براي داروهايي مانند قرص، آمپول، پماد، شياف و …. صورت گرفت. هدف از اين تستها يقيين مقدار مادة مورد نظر در دارو متناسب بودن آن با استاندارد  USPبود. همچنين پي بردن به موارد نظر در داروها از طريق گرفتن جذب توسط دستگاههاي موجود در آزمايشگاه كه شامل  HPLC و اسپكتروفوتوتري و فلورومتر مي باشد.

پيشنهادي كه در اين ارتباط مي گردد اين می باشد كه با شركت هاي مشابه به دانشگاه قرار داد بسته و دانشجويان رشته هاي مرتبط به اين شركت ها معرفي كرده تا علم و صنعت به همديگر نزديك شوند.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید