هدف كلي

تعيين فراواني ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس در نمونه‌هاي آسيب شناسي دو مركز بعثت نهاجا و ميرزاكوچك‌خان طي سالهاي 1377 تا 1382 .

اهداف اختصاصي طرح

 1. تعيين فراواني سرويست مزمن در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 2. تعيين فراواني ليوميوم رحمي در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 3. نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 4. تعيين فراواني آدنوميوزيس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 72ـ77
 5. تعيين فراواني پوليپ سرويكس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 6. تعيين فراواني پوليپ اندومتر در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 7. تعيين فراواني ادنوكارسيوم اندومتر در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 8. تعيين فراواني هيپرپلازي اندومتر در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 9. تعيين فراواني اندومتريوزيس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 10. تعيين فراواني اندومتريت در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 11. تعيين فراواني SCC سرويكس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 12. تعيين فراواني آندومتر آتروفيك در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 13. تعيين فراواني مول هيداتي‌فرم در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 14. تعيين فراواني آندومتر ناهمگن در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 15. تعيين فراواني ميومتريت در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 16. تعيين فراواني ليوميوساركوم در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77
 17. تعيين فراواني انواع ضايعات سرويكس و رحم در بين نمونه هاي آسيب‌شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان برحسب سن بيماران طي سالهاي 82ـ77

سئوالات پژوهش

 1. فراواني سرويست مزمن در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 2. فراواني آدنوميوزيس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 3. فراواني ليوميوم رحمي در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 4. فراواني پوليپ سرويكس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 5. فرواني پوليپ اندومتر در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 6. فراواني آدنوكارسينوم اندومتر در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 7. فراواني هيپرپلازي اندومتر در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 8. فراواني اندومتريوزيس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟

9.‌ فرواني اندومتريت در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟

 1. فراواني SCC سرويكس در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 2. فراواني آندومتر آتروفيك در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 3. فراواني مول هيداتي‌فرم در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 4. فراواني آندومتر ناهمگن در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 5. فراواني ميومتريت در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 6. فراواني ليوميوساركوم در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟
 7. فراواني انواع ضايعات سرويكس و رحم در بين نمونه هاي آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزاكوچك خان برحسب سن بيماران طي سالهاي 82ـ77 چقدر می باشد؟

فصل دوم

زمينه و پيشينه تحقيق

در تحقيقي كه Baryan Hunry و Lina Blony انجام دادند، تعداد 273 لام آسيب شناسي با عنوان ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس مورد بررسي قرار دادند. كه در اين تحقيق شايعترين ضايعات به اين توضیح بوده می باشد:

سرويست مزمن 4/26%، ليوميوم رحمي 8/15%، آدنوميوزيس 4/14%، پوليپ سرويكس 1/13%، پوليپ اندمتر 9%، كارسينوم اندومتر 1/7%، هيپرپلازي اندومتر 3/6% و اندومتريوزيس 1/5% بوده می باشد.

در اين بررسي شيوع انواع سرطانهاي رحم و سرويكس، آدنوكارسينوم اندومتر 3/64%، و SCC سرويكس 6/21% و ليوميوساركوم 3/8% بوده می باشد.

در تحقيق ديگري كه Michel Charls انجام داده می باشد، شايعترين سن براي درگيري رحم توسط تومورهاي بدخيم سنين 60-50 و درگيري سرويكس سنين
55-45 سال می باشد.

فراواني پوليپ اندومتر و پوليپ سرويكس با افزايش سني كاهش يافته می باشد و فراواني كانسر سرويكس و اندومتر با افزايش سني زياد شده بطوريكه 75% پس از يائسگي كشف مي شوند و در زناني كه به سنين باروري رسيده‌اند متاپلازي سنگفرشي به حدي شايع می باشد كه آن را نرمال حساب مي كنند.

Handley تأثیر ختنه شدن همسر را در بروز سرطانهاي رحم و سرويكس مورد بررسي قرار داد كه در مقايسه با سايرين ميزان بروز كانسر كمتر بوده می باشد. Kessler بيان كرد در زناني كه شوهران آنها قبلاً همسراني مبتلا به كارسينوم سرويكس داشته اند ميزان بروز خطر كانسر بيشتر می باشد. Rowls و Josseg و همكاران ارتباط بين HSV نوع 2 و كانسر سرويكس را پيدا كردند. در سال 1980 مشخص گردید كه DNA و HPV را در اين ضايعات پيدا مي كنند و وجود عفونت HPV عامل خطرزاي اصلي براي پيدايش كانسر سرويكس و CIN خواهد بود. تأثیر مصرف دخانيات، عوامل تغذيه‌اي و OCP نيز به اثبات رسيده می باشد.

كارسينوم سرويكس دومين كانسر شايع در زنان مي باشد و اين كانسر در اجتماعات با سطح اقتصادي پايين و در زناني كه ارتباط جنسي را از سن پايين تر و با تعداد بيشتر انجام داده اند و داراي همسران متعدد بوده اند بيشتر می باشد Eddy , Davidm در مقاله‌اي تحت عنوان غربالگري كانسر سرويكس در سال 1998 مجموعه‌اي از اطلاعات بدست آمده از مقالات و مطالعات افراد مختلف را راجع به ميزان شيوع و عوامل مساعد كننده كانسر سرويكس ارائه مي دهند.

در اين مقاله، انسدانس كانسر سرويكس «130 در 000/100» در سنين 35-25 سالگي گزارش شده كه در سن 50 سالگي به «200 در 000/100» افزايش مي يابد و تصريح مي كند كه اين شيوع مربوط به خانمهايي می باشد كه تحت برنامه غربالگري قرار گرفته بودند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Herman-P و Gaspard-u در تحقيقي كه روي زنان 75 -30 ساله و هيستركتومي كه روي تمام اين افراد انجام شده اين نتايج بدست آمده كه ضايعات التهابي در سنين ميانسالي شايعترين هستند و اين ضايعات در سنين كمتر و بيشستر از اين رنج كاهش چشمگيري داشته می باشد و به         كاهش يافته می باشد و ضايعات بدخيم رحم و سرويكس در سنين بالاتر افزايش چشمگيري داشته كه در سنين بالاي 50 سال 12 برابر بيشتر از سنين زير 50 سال می باشد.

طبق پايان نامه خانم شميلا وحيدي در سال 1379 مهمترين عامل خطر در ايجاد كانسر سرويكس، شروع فعاليت جنسي خصوصاً زير سن 20 سال، سن كم در هنگام اولين حاملگي، داشتن شركاي جنسي متعدد و عدم ثبات در ازدواج و نزديكي با مردان پر خطر هستند و دفعات تماسهاي جنسي، الگوهاي قاعدگي، تعداد حاملگي ها و ختنه‌بودن مرد عوامل مهمي به شمار نمي طریقه. درمانهاي تضعيف كننده سيستم ايمني و راديوتراپي لگن از عوامل زمينه اي بشمار مي رود.

فصل سوم

روش اجراي پژوهش

نوع مطالعه

توصيفي (بررسي داده هاي موجود ـ Existing data study)

جامعه هدف

تمام نمونه هاي آسيب شناسي موجود در دو بيمارستان بعث نهاجا ميرزا كوچك خان در طي دوره 5 ساله 82ـ77 كه با عنوان ضايعات رحم و سرويكس تهيه شده می باشد .

جامعه مورد مطالعه

نمونه هايي از جامعه هدف كه بطور كامل كليه داده هاي موردنياز مطالعه، در مورد ضايعات خوش خيم و بدخيم رحم و سرويكس را بطور كامل دربرگيرد.

جزئيات جمع‌آوري اطلاعات

براي تحقيق اين اهداف آغاز تمامي پرونده هاي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستانهاي بعثت نهاجا و ميرزا كوچك خان از اول فروردين سال 1377 تا 29 اسفند 1382 مورد بررسي قرار گرفت. از اين بين كليه موارد واجد پاتولوژي معين رحم و سرويكس اعم از هيستركتومي، بيوپسي اندومتر و بيوپسي سرويكس صرفنظر از نوع اقدام انجام گرفته تشخيص اوليه و اقدام جراحي همراه (مانند آپانديسيت يا سيستيكومي تخمدان) مجزا گرديده و پس از استخراج اطلاعات مورد نياز به كمك فرم اطلاعاتي از قبل تهيه شده، آناليز آماري بر روي داده هاي اوليه اطلاعات نهايي بدست آمده و جداول و نمودارهاي مرتبط با آنها ترسيم گرديده می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : پزشکی و پیراپزشکی

دیدگاهتان را بنویسید