بخش سوم

1- توضيح كامل در مورد سيستم حقوق مورد نظر در پروژه:

دايرة حسابرداري موظف می باشد در زمان تنظيم هر ليست حقوق و دستمزد با در نظر داشتن مصوبات قانوني يا بر اساس توافق اقدام آمده با كارگر مبالغي ( تحت عنوان كسور دستمزد از حقوق و دستمزد كاركنان كسر و به سازمانهاي ذينفع پرداخت نمايد. اين مبالغ شامل كسور قانوني كسور توافقي مي‌‌باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كسور قانوني عبارت از وجوهي می باشد كه كارفرما به نمايندگي از طرف سازمانهاي مربوط و بر اساس مصوبه‌هاي قانوني بايد از دستمزد كارگران كسر و به سازمانهاي ذيفع پرداخت نمايد.

كسور قانوني شامل ماليات حقوق و دستمزد، حق بيمه‌هاي اجتماعي سهم كارگر و بدهي كاركرد به صندوق اجرا (اجرائيان) مي‌‌باشد.

2- پرداخت حقوق و دستمزد:

هر شركت مي‌تواند از يك حساب بانكي ويژه بابت پرداختهاي مربوط به حقوق و دستمزد بهره گیری نمايد. براي اين مقصود فرد مسئول در دايرة حقوق و دستمزد در آغاز اقدام به صدور سند معادل خالص مبلغ حقوق و دستمزد نحوه آن را به مسئول ثبت جهت تكيل و وارد كردن در دفتر روزنامه پرداخت تحويل مي‌دهد. در دفتر روزنامه معادل مبلغ سند به بدهكار حساب حقوق و دستمزد پرداختني و بستانكار حسب اسناد پرداختني مقصود مي‌گردد. اين سند متعاقباً جهت اقدام به امور مالي فرستاده شده در آنجا چكي معاون مبلغ سند عهده حساب بانكي مؤسسه صادر و مراتب در دفتر صدور چك به ثبت مي‌رسد از همين چك می باشد كه جهت پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان بهره گیری شده به حساب بانكي ويژه بايت اين قبيل پرداختها سپرده مي‌گردد سرانجام از محل موجودي اين حساب بابت هر كار ضد يك برگ چك صادر و دستمزدها حقوق نامبرده تسويه مي‌گردد.

3- چگونگي محاسبه حقوق ماهيانه توسط حسابداري حقوق و دستمزد و پرداخت آن

جمع در آمد ناخالص هفتگي معادل 55200 ريال می باشد كسور حقوق و دستمزد شامل موارد زير مي‌بابشد مبلغ خالص پرداخت و يا دستمزد پرداختي خالص به صورت زير محاسبه مي‌گردد.

1- 7% بيمه سهم كارمند (كارگر)                          3864            ريال

2- ماليات                                                       850              ريال

3- قسط وام ضروري                                        5000            ريال

4- قسط وام مسكن                                          10000          ريال

5- جمع درآمد ناخالص ( جمع حقوق و دستمزد ناخالص) 55200   ريال

كسور:

7% حق بيمه                                                    3864            ريال

ماليات حقوق                                                  850              ريال

قسط وام ضروري                                             5000            ريال

جمع كسورات                                                 9714            ريال

4- شيوه‌‌هاي مختلف محاسبه و ثبت مبالغ حقوق و دستمزد و رويه‌هاي مربوط به آن

رويه‌هاي ثبت اوقات كار:

به رويه ثبت اوقات انجام كار توسط هر پرسنل، اصطلاحاً زمان گيري اوقات كار نسبت داده مي‌وشد سوابق زماني كار مبناي احتساب دستمزد ناخالص كاركنان محسوب مي‌گردد. از دستمزد ناخالص كسورات قانوني مانند ماليات حقوق و بيمه و ساير كسورات، كسر و خالص پرداختني به كاركنان پرداخت مي گردد.

كارت حضور و غياب كاركنان:

براي هر كارمند توسط دايره حقوق و دستمزد يك كارت حضور و غياب در نظر گرفته مي‌گردد. محل قرار گرفتن كارتها در يك قفسه نزديك كارت ساعت برقي در درب ورودي كارخانه قرار دارد به محض ورود به محل كارخانه هر پرسنل موظف می باشد كارت مخصوص به خود را از قفسه كارتها برداشت نموده آن را در داخل ساعت وارد و پس از ثبت ساعت ورود بر روي كارت مجدداً آنرا در داخل قفسه مربوطه قرار دهد. بدين ترتيب در هر قرار كه پرسنلي به كارخانه وارد و يا خارج مي‌گردد زمان ورود يا خروج او در اين كارت ثبت مي‌گردد.

در پايان هر روز كليه كارتها از قفسه برچيده شده براي انجام محاسبات مربوط به ساعات حضور و تعيين جمع اوقات ما كه در اختيار كاركنان دايره حقوق و دستمزد قرار داده مي‌گردد.

بخش چهارم:

ثبت يا طراحي يك سيستم ساده حسابداري مالي يا صنعتي

1- توضیح مختصري از عمليات تجاري مور نظر يا تأكيد بر عملياتي كه آثار مـالي دارند.

انبار با حسابداري ارتباط تنگاتنگ و فراگير دارد. انبار در طي روز اهم فعاليتهايش در دو قسمت متمركز می باشد يا كالايي تحويل مي‌گيرد (تحويل دائم يا تحويل موقت) و يا كالاهايي را كه به ديگران تحويل مي‌دهد (تحويل دائم يا موقت) كه در هر صورت مي‌توان با پر كردن فرمهاي لازم مندرج و انجام عمليات لازم مالي روي فرمهاي انبار فعاليتهاي حسابداري را به نحو مطلوب و مناسب ادامه دهد.

2- طرح سرفصلهاي حسابداري مورد نياز واحد اقتصادي:

يك سيستم مالي و حسابداري مناسب و كارآموز زمانيكه در يك شركت استقرار يابد مي‌تواند نتايج را حاصل نمايد.

الف- خواسته‌ها و اهداف مديريت را برآورده كند.

ب- حداقل كنترلهاي داخلي مورد لزوم را ايجاد نمايد.

ج- منطبق با وضعيت و خصوصيات شركت باشد.

د- وضعيت روشن و صحيح مالي شركت را در هر زمان نشان دهد.

و- اصول متداول و تعارف حسابداري در آن رعايت گردد.

هـ – طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم مانند فرم دريافت و پرداخت نفدي، دريافت يا پرداخت چك، فرم تنخواه كردن فرم سند حسابداري

3- تعريف عمليات مختلف مالي و انجام ثبت حسابداري آن و تعيين چگونگي شناسايي سود و بستن حساب‌ها سيستم مالي و حسابداري مهمترين سيستم اطلاعاتي مديريت در هر سازمان محسوب مي‌گردد سيستم حسابداري باعث به وجود آمدن سود نمي‌گردد بلكه باعث رويش حداكثر بهره گیری از فعاليتهاي و عملكرد مؤسسه مي‌گردد.

سيستم مالي مؤسسه به قدري اهميت دارد كه بعضي متعتقدند كه بدون داشتن يك سيستم مناسب موسسات بزرگ نمي‌توانند به كار خود ادامه دهند.

محاسبه صورتي به سود و زيان به روش زير مي‌باشد.

صورت حساب سود و زيان

سال مالي منتهي به 29-12- x y 13

فروش                                        000/000/30

كسر مي‌گردد

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته                000/21200

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سود خالص

كسر مي‌گردد

1) هزينه‌هاي توزيع و فرش                       000/520

2) هزينه اداري و تشكيلاتي                       333200

سود خالص عملياتي                                          853200

                                                                   7946800

درآمد و هزينه هاي متفرقه:

سود سهام دريافتي                                            120000

هزينه سود تضمين شده                                      20000

                                                                   100000

                                                                   7846800

كسر مي‌گردد:

ماليات بر درآمد                                                         000/2100

سود خالص پس از كسر ماليات                            5746800

سود به صورت فرضي می باشد

4- تعيين كنترلهاي داخلي:

كنترلهاي داخلي يا سيستم كنترل داخلي مجموعه روشها و تداويري می باشد كه براي اداره امور و هدايت عمليات يك مؤسسه اتخاذ مي‌گردد.

كنترلهاي داخلي شركت به دو بخش عمده تقسيم مي‌گردد يكي كنترلهاي داخلي مالي، و ديگري كنترلهاي داخلي اداري مهمترين اصول كنترلهاي داخلي يك مؤسسه:

عبارتند از:

1- دايره مالي و حسابداري بايد از ساير دوائر عملياتي و توليد مجزا باشد.

2- كارها بايد توسط كارمندان صلاحيت‌دار و آموزش ديده انجام گيرد.

3- ثبت معاملات بايد كتبي باشد و صدور حكمها با تنظيم دستور پرداخت انجام گيرد.

4- هر چند گاه يك بار عمليات حسابرسي و سند درسي انجام گيرد تا از صحت ثبت معاملات اطمينان حاصل گردد.

5- كليه اوراق مالي و انجام معاملات مختلف در پايان هر روز بايد به دايره حسابداري اعلام گردد.

6- نحوة خريدها و فروشها اعم از نقد يا نسيه و نحوه انعقاد قراردادهاي حمل بار بايد دقيقاً به حسابداري اعلام گردد.

7- كليه پرسنل نحوه گردان‌ها بايستي در زمانهاي مناسب با حسابداري تسويه حساب بنمايند.

نمونه‌هايي از روشهاي كنترل داخلي

الف) نمونه‌هايي از روشهاي كنترل داخلي اداري:

1- بهره گیری از تخفيفات سندي

براي به حداقل رساندن احتمال بهره گیری نكردن از تخفيفات نقدي خريد شركتها مي‌توانند فاكتورهاي خريد نسيه را به ترتيب تاريخ سررسيد پردخت و بايگاني كنند.

2- افزايش احتمال وصول مطالبات:

براي پيشگيري از سوخت شدن مطالبات بايد از فروش نيسه به مشترياني كه وضع مالي مساعدي ندارند خودداري گردد.

به اين مقصود شركتها بايد مطابق معاملات نسيه مشتريان را نگهداري و وضعيت اعتباري آنان را مطالعه كننده و فروش نسيه‌ را به تصويب مدير بانكي از كاركنان ارشد موكول نمايند كه از وضع اعتباري مشتريان اطلاع دارد.

برقراري چنين روشي احتمال سوخت شدن مطالبات را كاملاً از بين نمي‌برد اما ميزان آن را كاهش مي‌دهد و اطميناني معقول را از رعايت سيستم مؤسسه در مورد فروش نسيه فراهم مي‌‌آورد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید