– نمونه‌هايي از روشهاي كنترل داخلي مالي

1- جلوگيري از اختلاسي وجوه نقد

براي آنكه امكان اختلاس از وجوه نقد دريافتي از مشتريان كاهش يابد، شركتها مي‌تواند انجام جنبه‌هاي مختلف معاملات را به كارمندان مختلفي محول نمايند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- ثبت كليه فاكتورهاي پراخت نشده

براي اطمينان از ثبت كليه فاكتورها و اينكه فاكتوري از قلم نيفتد، شركتها مي‌توانند كارمندي را مأمور كنند كه در پايان هر ماه يا يك دوره مناسب ديگري تمام فاكتورهاي پرداخت نشده از مانده حساب كنترل بستانكاران بيشتر باشد اين امر نشان مي ‌دهد كه فاكتور ثبت و پرداخت نشده‌اي هست. در اين صورت با مقابله و بررسي فاكتور يا فاكتورهاي ثبت و پرداخت نشده مشخص و در دفاتر ثبت مي‌گردد.

ويژگيهاي كلي يك سيستم كنترل داخلي

عوامل گوناگوني در كارآيي هر سيستم كنترل داخلي تأثير دارند. اما يك سيستم مؤثر بايد از ويژگيهاي مشخصي برخوردار باشد كه اهم آن به توضیح زير می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- كاركنان و درستكاري كاركنان

2- تفكيك وظايف نان و كار

3- تصويب درست معاملات

4- ثبت صحيح و به موقع كاركنان

5- امكان رجوع به سوابق معاملات

6- دسترسي افراد مجاز به دارايي‌ها

7- مقايسه مدارك حسابدراي با تخمين دارايي‌ها

8- جابجايي كاركنان

9- شماره‌گذاري پياپي اسناد و مدارك

5- نحوه نگه‌داري موجوديهاي كالا (روش دائمي و ادواري) و ارزيابي موجوديها

تعيين بهاي اجناس به خصوص در مؤسسات توليدي و انتقاعي داراي ارزش خاصي می باشد. به گونه كلي تمامي اقلام هزينه‌هاي مربوطه به ورود جنس به انبار تا مرحلة صور آن از انبار در رديف عوامل متشكلة‌ قيمت تمام شده كالا مي‌باشد. اما قبل از بيان شيوه‌هاي ارزيابي ادواري يا دائمي موجوديها بهتر می باشد تا آغاز به گردش فيزيكي و بهاي تمام شده از بخشهاي خاص خود در ارزيابي اقلام انبار و مصرف آنهاست تصریح داشته باشيم.

1-5- سيستم ارزيابي ادواري موجوديها:

در اغلب واحدهاي تجاري و ندرتاً در واحدهاي توليدي سيستم ادواري ارزيابي موجودها متداول می باشد. در اين سيستم هم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هم موجوديهاي پايان دوره در پايان دوره مالي به هنگام تهيه صورتهاي مالي محاسبه مي‌‌شوتد.

در اين روش وجوديهاي آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبناي يكي از روشهاي پذيرفته شده گردش بهاي تمام شده تعين مي‌گردد و حسابداري با كسر كردن ارزش آن از بهاي تمام شده آماده براي فروش رفته طي دوره را محاسبه مي‌نمايد

ارزش كالاي آماده براي فروش= ارزش موجودي در ابتداي دوره + خريد موجودي طي دوره

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته= ارزش‌كالاي آماده براي فروش – ارزش موجودي در پايان دوره

روشهاي مختلف ارزيابي ادواري موجوديها به سه دسته كلي تقسيم مي‌‌شوند كه عبارتند از :

1- روش FiFo يا اولين صادره از اولين وارده

2- روش Lifo يا اولين صادره از آخرين وارده

3- روش ميانگين وزني

2-5- سيستم ارزيابي دائمي موجوديها

در اين سيستم كليه مبادلات ثبت مي‌گردد و نظر به اينكه اين سيسم باعث مي‌گردد كه حساب موجوديهاي كالا همواره با زمان منطبق باشد تحت اين عنوان سيستم ارزيابي دائمي موجوديها نامگذاري شده می باشد. هر گونه ورود و خروج كالا از انبار بايد به تحقيقي ارزيابي گردد و اينجانبي كه انتخاب شيوة قيمت‌گذاري براي اقلام ورودي و خروجي از انبار الزامي مي‌گردد.

مهمترين روشهاي نگهداري و ارزشيابي و تقديم دائمي موجوديها عبارتند از:

1- روش Fifo                             3- روش شناسايي ويژه

2- روش Lifo                             4- روش ميانگين متحرك


بخش پنجم

ثبت يا طراحي يك سيستم حسابداري براي شركت

1- توضیح مختصري از فعاليتهاي عملياتي شركت و شناسايي فعاليتهايي كه در آثار مالي دارند.

الف- ارائه گزرشات مالي لازم به مديريت:

ترازهاي آزمايشي ماهانه، دو ستوني يا 4 ستوني از مانده حسابهاي دفاتر كل و معين شركت: فرم مانده بدهي وامهاي بانكي و فرمهاي ديگر تهيه شده در اين كتابي مي‌توانند در موارد لازم جوابگوي خواسته‌هاي مديريت از نظر اشراف كلي بر وضعيت‌هاي مالي شركت باشند.

ب- نحوة تنظيم قراردادهاي مالي شركت:

با در نظر داشتن مواد قانوني مندرج در قانون مدني، مي توان براي هر نوع قراردادي كه در شركت لازم می باشد تنظيم گردد قرار دارد مربوط را با تكيه بر موزاين قانوني لازم تهيه و تنظيم نمود.

ج- وضعيت رسيدگي به مطالب سوخت شده شركت:

در پاياه هر سال مالي از روي مانده حساب بدهكاران و با در نظر داشتن روش سني حساب بدهكاران يا درصد مشخصي كه مديريت تعيين نمايد، بايستي نسبت به برآورد هزينه مطالبات سوخته شده اقدام و آن را در دفاتر ثبت و بهمان ميزان نيز به حساب بستانكار، بدهكاران مقصود نمود.

د- بررسي و رسيدگي به حساب مطالبات مشكوك الوصول و در نظر گرفتن ذخيره لازم براي آنها:

با در نظر داشتن توضيح بند بالا با هماهنگي مديريت نسبت به برآورد و محاسبه حساب مطالبات مشكوك الوصول نيز در پايان سال مالي بررسي و اين حسابها را نيز مشخص و ذخيره لازم را براي آنها بايستي در نظر گرفت.

هـ – وضعيت رسيدگي به حساب سرمايه گذاري‌هاي شركت در شركتها و مؤسسات مختلف تجاري: پس از پايان سال مالي با اخذ ترازنامه و صورتحساب سود و زيان ديگر شركتها مي‌توان سهم سود شركت را محاسبه و آن را از شركت يا مؤسسه سرمايه‌‌پذير اخذ و به حساب بانكي شركت واريز نمود.

و- بدهيهاي احتمالي شركت:

با در نظر داشتن دعاوي مطروحه عليه شركت در مراجع قضائي در پايان سال مالي و با در نظر داشتن ساير رخدادهائي كه امكان دارد باعث زيان با بدهي احتمالي براي شركت گردد، دايره حسابداري با در نظر داشتن اطلاعات موجود و هماهنگي با مديران شركت در پايان سال مالي نسبت به برآورد بدهي‌هاي احتمالي شركت اقدام مي‌نمايد.

ي- وضعيت حسابهاي انتظامي:

اسناد دريافتي تضميني از ديگران و اسناد تضميني شركت در نزد ديگران را در حساب «حسابهاي انتظامي» و حساب «طرف حسابهاي انتظامي» درج و سوابق آنها را هميشه در دفاتر كل و معين نگهداري مي‌نماييم.

ن- وضعيت مالياتي شركت:

در پايان دوره مالي و سپس از بستن حسابهاي موقت (درآمدها‌ و هزينه‌ها) از روي دفاتر پلمپ شده شركت بايستي نسبت به تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي با در نظر داشتن بخش ماليات اشخاص حقوقي و ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي وزارت دارائي و پيوست کردن كپي ليست آخرين سهامداران شركت و صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام را در سوابق شركت نگهداري و نسخه‌هاي اصلي آنها را قبل از 31 تير ماه هر سال شمسي به مميزي حوزة‌ مربوط به عملكرد شركت در ارسال نمود (به شرط آنكه شروع سال‌هاي شركت از اول فروردين ماه هر سال باشد)

2- طراحي سرفصلهاي حسابداري مورد نياز شركت

در شركتهاي مختلف با در نظر داشتن نوع فعاليت و اهداف آنها مي‌توان سيستمهاي زير را طراحي و پياده نمود:

1- سيستم حسابداري بازرگاني

2- سيستم حسابداري خدمتي

3- سيستم حسابداري صنعتي

4- سيستم حسابداري مديريت

5- سيستم حسابداري حقوق و دستمزد

كليه سيستم‌هاي فوق مي‌توانند به صورت دستي و يا كامپيوتري طراحي گرديده و در شركتهاي مختلف استقرار يابند.

3- طراحي نحوة نگهداري حساب موجود‌هاي و مواد و مصالح كارگاهها و ارزيابي آنها در پايان سال:

اساس كار سيستم ثبت موجودي‌هاي اقلام انبار منطقي كه سيستم ثبت موجودي اقلام انبار با آن كار مي‌كند حقيقاً بسيار ساده می باشد. اين منطق در پيچده‌ترين سيستم رايانه‌اي و در ساده‌ترين سيستم دستي رعايت مي‌گردد. بر اساس اين منطق هر يك از اقلام نگهداري شده در انبار در هر زمان «مقداري موجودي» دارد و اين مقدار با دريافت اقلام خريداري يا توليدي شده و با صدور اقلام فروش رفته يا مورد نياز توليد تغيير مي‌كند. به اين ترتيب مقدار موجودي در كل سازمان انبار دائماً در حال تغيير می باشد. سيستم ثبت موجودي اقلام انبار براي تغيير و اضافه کردن مقدار موجودي در حالت دريافت و تغيير و كم کردن از آن در حالت صدور بكار گرفته مي‌گردد.

كارت ثبت موجودي اقلام انبار و قفسه: اطلاعاتي كه به وسيله سيستم ثبت موجودي اقلام انبار ارائه مي‌گردد الزاماً بايد بر روي وسيله مناسبي مانند كارت ثبت موجودي اقلام انبار كه براي حفظ همه اطلاعات مورد نياز طراحي شده باشد. نگهداري گردد. كارتهاي ثبت موجود اقلام انبار معمولاً در دفتر مدير كنترل موجودي جمع‌آوري و به صورت متمركز نگهداري مي‌شوند.

ماليات شركت

مطابق قانون كارفرما موظف می باشد در زمان تهيه هر ليست دستمزد ، مبلغ ماليات متعلق را با در نظر داشتن ضرايب جدول مالياتي و پس از كسر فعاليتهاي قانوني محاسبه نمود، از حقوق كارگر كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد. مهلت پرداخت آن، جريمه ديركرد و به كارفرما تعلق خواهد گرفت.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید