شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5 نتیجه گیری کلی پژوهش

آن چه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های پژوهش مبنی برمعناداری ارتباط بین متغیرهای مستقل پژوهش با تغییرات سود آتی در ارزیابی عملکرد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1380تا 1385 هست، این می باشد که تمامی متغیرهای مستقل اصلی  دارای ارتباط خطی و مثبت با تغییرات سود آتی هستند و هریک بخشی از تغییرات سود آتی را در بازر سرمایه ایران پوشش می دهند اما در بین متغیرها، متغیر مستقل سود هر سهم ، با تبیین بیش از 22 درصد از تغییرات سود آتی ، موثرترین متغیر می باشد یعنی ماتنها با داشتن همین یک متغییر می توانیم تغییراتی که در سود آتی شرکت ها رخ می دهد را تا 22 درصد(یک مقدار تقریبا مناسب و کارآمد) پیش بینی کنیم.  همچنین این متغیر  دارای  همبستگی بالاتری با تغییرات سودآتی شرکت ها، نسبت به دو متغیر اصلی دیگر یعنی سود تقسیمی و تغییرات سود هر سهم  می باشد پس اندازه سود هر سهم (به عنوان یک متغییر با وزن پیش بینی تقریبا مناسب)می تواند جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران ، مدیران مالی  و اعتبار دهندگان برای پیش بینی سود آتی در بازار سرمایه ایران بیشتر مورد بهره گیری قرار گیرد.

پژوهش حاضر با در نظر داشتن فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با بهره گیری از یک رویکرد جدید به مطالعه تاثیر سه محرک قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بر ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته نیز پرداخته می باشد.تا بدین نحو نتایج پژوهش جامع تر و کاربردی تر گردد.برای تحقق این امر  تاثیر هر یک از متغیرهای واردشده مورد نظر در دو سطح بالا و پایین مورد مطالعه قرار گرفته اند.

برازش های انجام شده ، نشان می دهد در سطح پایین قابلیت پیش بینی جریان های نقدی اندازه ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته بیشتر می باشد یا به تعبیری دیگر اندازه ضریب همبستگی و ضریب تعیین و ضریب B  در سطح پایین قابلیت پیش بینی جریان های  نقدی، بین متغیرهای مستقل وتغییرات سود آتی بیشتراست ، نتایج این قسمت از رساله با تحقیقی که آقای چانگ و همکارانشان در سال 2006 در کشور آمریکا انجام دادند، تا حدود زیادی هم خوانی دارد . به این شکل آنان در مطالعه که انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که:« شرکت هایی که از قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پایین برخوردار بودند نسبت به شرکت هایی که از قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالا برخوردار بودند همبستگی بیشتری بین تغییرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی این شرکت ها در بازار بورس آمریکا وجود داشت ». که دست یابی به این نتیجه مشابه در بازار ایران و آمریکا خود دلیلی بر پایایی و قابل اعتماد بودن روش های این پژوهش می تواند باشد.

تنها تفاوتی که در اینجا می توان از آن نسبت به سایر تحقیقات مشابه می توان نام برد این می باشد که: در سطح بالای ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق سهام ، متغیرهای مستقل ارتباط مثبت  بیشتری با تغییرات سود آتی دارند که این عامل نیز خود متاثر از شرایط داخلی بازار بورس تهران  می باشد.

از طرفی نتایج نشان می دهد که در میان متغیرهای مستقل، متغیر تغییرات سود تقسیمی و قابلیت پیش بینی جریان های نقدی کمترین ارتباط را دارند و به اظهار دیگر می توان با حذف این دو متغیر نیز به نتایج مطلوب رسید. همچنین با در نظر داشتن یافته های  آقای شاملو در سال 1389 ، « ارتباط قویتری میان تغییرات سود عملیاتی و بازده دارایی ها با عملکرد آتی شرکت ها، در مقایسه با ارتباط درصد سود تقسیمی با عملکرد آتی شرکت ها هست. » که بدست آمدن این نتیجه مشابه در هر دو پژوهش بیانگر این می باشد که اعتبار و پایایی این پژوهش در حد قابل قبولی می باشد زیرا که با انجام تحقیقات جدید باز هم می توان به نتایج مشابه دست پیدا نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران


دیدگاهتان را بنویسید