عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

متغیرهای مستقل:

مشارکت: مفهوم لغوی مشارکت: مشارکت کلمه ای عربی و بر وزن مفاعله می باشد. در فرهنگ معین به معنای شرکت دادن و همین گونه به معنای تعیین سود یا زیان دو یا چند تن که با سرمایه های معین در زمان های مشخص به بازرگانی پرداخته اند آمده می باشد. از حیث مفهومی، واژه « مشارکت » به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی ، گروهی و سازمانی جهت بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال می باشد. در مجموع،جوهره اصلی مشارکت را بایستی در فرآیند درگیری،فعالیت و تأثیرپذیری دانست. به مقصود مطالعه این متغیر از 5سوال مندرج در پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.سوال 14˛15˛16˛17˛18.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پاداش: پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد را پاداش گویند.پاداش از چنان اهمیتی در مباحث مربوط به مدیریت برخوردار می باشد که از آن به عنوان یکی از منابع قدرت مدیر تحت عنوان «قدرت پاداش» دانسته می گردد. به مقصود مطالعه این متغیر از 1سوال مندرج در پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.سوال20.

 

آگاهی: مفهوم آگاهی در پژوهش حاضر یعنی اطلاع و شناخت، به تعبیری مطلع و باخبر بودن می باشد.آگاهی از اهداف سازمان در این پژوهش مد نظر می باشد.به مقصود مطالعه این متغیر از 14سوال مندرج در پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.سوال 1˛2˛4˛5˛6˛7˛8˛9˛10˛11˛12˛13˛21˛22 .

کلاسهای آموزشی: مقصود از کلاسهای آموزشی در این پژوهش کلاسهایی می باشد که برای کارکنان در جهت تفهیم وظیفه خود و همچنین در جهت روشن سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برگزار می گردد.به مقصود مطالعه این متغیر از 2سوال مندرج در پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.سوال 3 و 19.

تحصیلات:شامل درجه مدرک تحصیلی می باشد. به مقصود مطالعه این متغیر از 1سوال مندرج در پرسشنامه که در قسمت سوالات عمومی می باشد بهره گیری شده.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.