3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف جمع آوری، تنظیم و ارائه ی اطلاعات به صورت روشن و با محاسبه پارامترهای جامعه و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمع آوری شده صورت گرفته است.  پس از جمع آوری داده ها از طریق نرم افزارهای موجود، با ورود اطلاعات به Excel از توابع این نرم افزار برای محاسبه متغیرهای تحقیق استفاده می شود. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری و برآورد مدل وارد نرم افزار Spss می شود. در مطالعه حاضر جهت آزمون فرضیات تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق پس از جمع‌آوري داده‏ها و تكميل پرسشنامه‏ها، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه های تحقیق در صورت نرمال بودن داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و در صورت نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپرمن استفاده خواهد شد. برای تعیین سطح عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از آزمون تی-استیودنت (تی-تست) استفاده خواهد شد. در نهایت برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شده است.

3-6-1-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف[1] :

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف که به افتخار دو آ ماردان روسی به نامهای A.N.Kolmogrov و N.V.Smirnov به این نام خوانده میشود، روش ناپارامتری ساده ای جهت تعیین توزیع های آماری منتخب است.بنابراین این آزمون، روش دیگری است برای همسانی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است. این آزمون در حالتی که حجم نمونه کوچک است ، دقیق و امکانپذیر است.آزمون فرض مربوط به این آزمون برابر است با:

H0: توزیع نمونه نرمال است

H1:  توزیع نمونه نرمال نیست

در صورتی که سطح معنی داری از 5% کمتر باشد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع نمونه رد میشود. همچنین این نتیجه از بالا بودن مقدار اماره Kolmogorov-Smirnov Z  از مقدار  Z (0.975)نیز حاصل میشود.

3-6-2-آزمون  tاستیودنت :

توزیع t در اصل در سال 1908 توسط “و.س.گوست” با نام مستعار “استیودنت” ابداع و گسترش یافت. این توزیع کاربردهای متفاوتی در مورد آزمون فرضیه های مربوط به جامعه آماری دارد. در مورد آزمون” t استیودنت” می توان گفت که از آن برای آزمودن فرضیاتی که میانگین جامعه را برابر یا کوچکتر از عدد خاصی می دانند می توان استفاده کرد و نیز در آزمون فرضیه هایی که مربوط به مقایسه میانگین دو جامعه نیز می شود کاربرد دارد. آزمون t استیودنت، جزء آزمون های پارامتریک به شمار می رود. آزمون های پارامتریک از سطح دقت بالاتری نسبت به آزمون های ناپارامتریک برخوردارند. این آزمون ها  بر خلاف آزمون های ناپارامتریک، مستلزم فرض خاصی درباره شکل توزیع جامعه (مانند نرمال بودن) نیستند و در مواردی که نمونه آماری به اندازه کافی وجود دارد و محدودیتی در اندازه جامعه نیست، کاربرد و دقت بیشتری دارند (مومنی، 1386، ص 127).

آزمون t استیودنت، یکی از معتبرترین روش های آماری جهت تصمیم گیری در تایید یا فرضیات است که روش کار آن، میانگین گیری دقیق از مجموع جواب های پاسخگویان می باشد.با توجه به اینکه جواب سوالات در این تحقیق بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده است، این آزمون به گزینه خیلی کم معادل عدد کمی 1 و به گزینه کم عدد 2 و به گزینه متوسط، عدد 3، به گزینه زیاد عدد 4 و به گزینه خیلی زیاد نیز عدد 5 را اختصاص خواهد داد و بدین ترتیب میانگین پاسخ های کل نمونه آماری و پاسخگویان را محاسبه خواهد نمود و در نتایج استخراجی نرم افزار، شاخصی با عنوان sig، ارائه خواهد کرد که با توجه به مقدار این شاخص در سطح معنی داری مورد نظر، در مورد تایید یا رد فرضیه مورد نظر، اعلام نظر خواهد شد. از مزایای دیگر این آزمون و دلیل کاربرد فراوان آن در تحقیقات، این است که علاوه بر تصمیم گیری در تایید یا رد فرضیه، شاخص میانگین یا (Mean) را نیز ارائه می دهد که عدد مربوط به آن، همان میانگین کل نمونه آماری به سوالات مربوط به فرضیه مورد نظر می باشد و در واقع، اندازه متغیر مورد آزمون، با این شاخص، محاسبه می شود. کارکرد آزمون t استیودنت، در 4 مرحله تعریف می شود که پس از طی این 4 مرحله، نتایج، استخراج شده و در مورد تایید یا رد فرضیه، تصمیم گیری می شود. این 4 مرحله عبارتند از : تصمیم گیری، تعیین مقدار بحرانی، محاسبه آماره آزمون، تعیین فرضیات آزمون

مراحل چهارگانه آزمون فرض آماری برای xµ به شرح زیر است (کامکاری، 1384، ص 91) :

1- تعیین فرضیات آزمون :

ابتدا می بایست فرضیات اولیه و ثانویه یا H0  و H1 ، تعریف و تدوین گردند. در تعریف این فرضیات،
می بایست این نکته رعایت گردد که فرض H0  جمله خبری منفی (مقابل) فرضیه اصلی و H1، جمله خبری مثبت (همراه) فرضیه اصلی می باشند.

فرضیات آماری برای میانگین جامعه صرفنظر از نظر فرضیه پژوهشی، یکی از تعاریف زیر را خواهد داشت:

[1] Kolmogorov-Smirnov

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی