شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول:حقوق حاکمه در فضا  و ممنوعیت آن و استقرار آن در فضا

دلیل اینکه هر گونه تظاهر به حاکمیت مانند اعمال حقوق حاکمه و امتیازات به گونه کامل در فضا منسوخ شده می باشد، از آنجا بر می خیزد که نه تنها قاعده عرفی بین المللی تازه به وجودآمده منطقه گردش ماهواره ها به دور زمین را به عنوان فضا در نظر گرفته می باشد، بلکه به موجب معاهده 1967 فضا، تصریح شده که « فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، موضوع اختصاصی ملی برای ادعای حق حاکمیت به مقصود بهره گیری و تصرف یا موارد دیگر نیست ». این مطلب از طرف بعضی نویسندگان این گونه تفسیر شده می باشد که اعمال هر شکلی از حاکمیت یا حقوق حاکمه منسوخ شده می باشد. در هر حال، مداقه در دیگر مواد معاهده فضا نه تنها تردیدهای قابل توجهی را در مورد اعتبار این اطلاق ایجاد می کند، بلکه ضرورت رسیدگی مجدد و دقیق این موضوع را ایجاب می کند و سناریوهای استقرار احتمالی بشر در فضای آزاد را در ذهن متصور می سازد. [1]

این واقعیت که پیش نویسان معاهده فضا، هیچ قصد منسوخ کردن اعمال حاکمیت و اقتدار کشور در فضا را نداشتند، از همه مواد این معاهده عیان می باشد. برای مثال ماده 6 ، کشورهای عضو را به خاطر فعالیت های ملی در فضا مسئول می داند. صرف نظر از اینکه این گونه فعالیت ها توسط مؤسسات دولتی یا غیردولتی انجام گیرد، ممکن می باشد باعث تعجب گردد که چگونه کشوری از نظر بین المللی مسئول فعالیت های مؤسسات دولتی و غیردولتی خود شناخته گردد در حالی که هیچ حق اعمال اقتدار رسمی و کنترل مؤثر بر آنها را نداشته باشد. این طرز استدلال از راه های دیگری نیز اثبات شده می باشد که فعالیت های مؤسسات غیردولتی در فضا بایستی تحت نظارت مستمر دولت عضو قرار گیرد.

مروری در ماده 8 این معاهده موضوع مورد اختلاف مطروح را تأیید می کند زیرا که به وضوح روشن می کند که کشوری که شیء پرتاب شده به فضا را ثبت کرده می باشد، اختیار دارد که بر این شی و کارکنان داخل آن تا زمانی که در فضا یا دیگر اجرام آسمانی هستند حاکمیت و کنترل داشته باشد.

مواد 6 و 8 که مقررات کلیدی هستند، به وضوح عیان می سازند که اعمال امتیازات و حقوق حاکمه درر فضا منسوخ نشده اند، و به هیچ وجه تنها بیانگر مقصود پیش نویسان در طرفداری از این موضع نیستند. پس، از باب نمونه ماده 3 مقرر می دارد که فعالیت های فضایی بر اساس حقوق بین الملل و مانند منشور ملل متحد انجام می گیرد.

ماده 4 الزاماتی را در خصوص اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات در فضا مقرر می کند، در صورتی که در ماده 5، ارائه همه کمک های ممکن برای فضانوردان در خطر را تکلیف می کند. ماده 7، برای دولت ها به خاطر خسارت وارده از طرف هر وسیله فضایی، مسئولیت قائل شده می باشد و ماده 9 احتراز آلودگی زیان آور را مقرر می کند.

این تصریحات، الزامات و مسئولیت های مختلفی را بر دولت ها تحمیل می کند اما اگر نمونه های اتفاقی با مواد 6 و 8 ملاحظه شوند. معلوم خواهد گردید که دولت لازم می باشد بر فعالیت های شهروندان و مؤسساتش در فضا، اعمال کنترل کند.

[1]. قاری سید فاطمی ، سید محمد، پیشین  ، ص 68

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟