عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنایه

در دیـــار مـــا خـــرد را راه نیســـت                        عشــق آنجــا حاکــم و فرمانــرواســت

راه به جایی نداشتن:کنایه از ، اجازه ورود نداشتن، به حساب نیامدن

 

غزل 31

 

 

کشور دل از جهانی دیگر می باشد
ای جهان از راه ما بردار دام
ای فلک از بخت ما بر گیر رخت
ما در این ره ایمنیم از رهزنان
با تو خاموشم اما با یاد دوست
من نیم آن من که بودم یا مرا
گردید جهان بر من دگرگون یا که من
عشق دارد صد زبان و هر زمان
می­ندانم ره به جایی برده­ام
ما به جانان خوشدل و یاران به جان
مردن ما از تن و یاران به جان
می­زنی از عاشقی لافی نشاط
این زمین را آسمانی دیگر می باشد
طایر ما ز آشیانی دیگر می باشد
کوکب ما ز آسمانی دیگر می باشد
نقد ما با کاروانی دیگر می باشد
هر سر مویم زبانی دیگر می باشد
هر زمان از عشق جانی دیگر می باشد
این که می­بینم جهانی دیگر می باشد
بر زبانش داستانی دیگر می باشد
یا که بازم امتحانی دیگر می باشد
هر دلی را دلستانی دیگر می باشد
هر بهاری را خزانی دیگر می باشد
عشقبازان را نشانی دیگر می باشد
(نشاط اصفهانی، 1379: 77)

 

 

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: جهانی، آسمانی، آشیانی، آسمانی، کاروانی، زبانی، جانی، جهانی، داستانی، امتحانی، داستانی، خزانی نشانی

درکلمات قافیه جهانی و آسمانی تکرار شده می باشد.

حرف روی متحرّک صامت”ن”و حرف زاید مصوت ” ی” می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شعر مردّف می باشد و ردیف کلمه مرکب”دیگر می باشد”می باشد که یک ردیف فعلی می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: بخت، رخت (3)  زبان، زمان (8)

سجع مطرف: جهانی، آسمانی (1)

سجع متوازن:  بهاری، خزانی (11)

جناس اشتقاق: جانان، جان(9)  عاشق، عشقباز (11)

تکرار واژه: ما (2،3،4)  زبان(8)  جهان (7)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (2)

ب)واژگانی

لغات عربی: طایر، فلک، کوکب، عشق، امتحان

ترکیب های اضافی:کشور دل، جهانی دیگر، آسمانی دیگر، آشیانی دیگر، طایر ما، بخت ما، آسمانی دیگر، کاروانی دیگر، نقد ما، یاد دوست، سر مو، جانی دیگر، امتحانی دیگر، مردن ما، خزانی دیگر، نشانی دیگر

ترکیب های وصفی: صد زبان،

اسم ذات

عناصر طبیعی: طایر، فلک، کوکب، آسمان، بهار، خزان

انسانی: رهزن، نقد،کاروان، مردن، تن، یاران، جان

اعضای بدن: دل، مو، زبان

جایها: کشور، جهان، زمین، آسمان، آشیان

اسم معنی: بخت، دوست، عشق، امتحان، عاشق، عشقبازی

ج)نحوی

ترتیب اجزای جمله به هم ریخته و در بعضی فعل مقدم شده، می زنی از عاشقی لافی نشاط،   اغلب افعال ربطی هستند، بهره گیری از افعال مخفف:  من نیم، کاربرد فعل مضارع اخباری منفی به شکل قدیمی: می ندانم

2-سطح ادبی

مبالغه

 

عشق دارد صد زبان و هر زمان
بر زبانش داستانی دیگر می باشد

 

 

تجاهل العارف

 

من نیم آن من که بودم یا مرا
هر زمان از عشق جانی دیگر می باشد

 

می­ندانم ره به جایی برده ام
یا که بازم امتحانی دیگر می باشد

 

ارسال المثل یا تمثیل

 

با تو خاموشم اما با یاد دوست
هر سر مویم زبانی دیگر می باشد

 

مردن ما از تن و یاران به جان
هر بهاری را خزانی دیگر می باشد

 

مراعات النظیر: جهان، زمین،  دل (1)  دام، طایر، آشیان (2)  فلک، کوکب، آسمان (3)  رهزن، نقد، کاروان (4)

تضاد: بهار، خزان (11)  تن، جان (11)

ازدواج

 

کشور دل از جهانی دیگر می باشد
این زمین را آسمانی دیگر می باشد

 

مـــردن مـــا از تـــن و یــــاران به جـــــــــان            هر بهـــــاری را خـــــزانی دیـــــگر اســــت

 

 

 

تشبیه


کشور دل از جهانی دیگر می باشد
این زمین را آسمانی دیگر می باشد

 

اضافه تشبیهی:  (کشور دل) عقلی به حسی، مقیّد، مفصل، مؤکد

 

با تو خاموشم اما با یاد دوست
هر سر مویم زبانی دیگر می باشد


تشبیه مو به زبان: حسی به حسی، مقیّد، مفصّل، مؤکّد

 

صنعت استعاره

 

ای جهان از راه ما بردار دام
طایر ما ز آشیانی دیگر می باشد

 

استعاره مکنیه(تشخیص): جهان

 

ای فلک از بخت ما برگیر رخت
کوکب ما ز آسمانی دیگر می باشد

 

استعاره مکنیه(تشخیص): فلک

صنعت کنایه

 

ای فلک از بخت ما برگیر رخت
کوکب ما ز آسمانی دیگر می باشد

 

رخت برگرفتن: کنایه از رفتن، رحلت کردن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: