عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ازدواج

 

تنها نه من که چشم جهانی به روی تست
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست

 

هر جا شکفته طلعتی از طرف شاخ تو
هر جا کشیده قامتی از فیض جوی تست

 

حسن تعلیل

 

بر عالم ار نشاط بنازد شگفت نیست
روی نیازش از همه عالم به سوی تست

 

کنایه

 

تنها نه من که چشم جهانی به سوی تست
روی نیاز خلق ز هر سو به سوی تست


روی نیاز به سوی کسی داشتن: کنایه از، اظهار حاجت داشتن

 

غزل 30

 

 

دلگشا بی یار زندان بلاست
صورتی بی حاصل اندر سینه می باشد
درد و درمان را به هم آمیختند
در دیار ما خرد را راه نیست
هر صوابی را عتابی از پی می باشد
کفر از ایمان جدا نبود اما
چشم حق بینی ز حق بینان مدار
باد از آن جان به، که مغلوب تن می باشد
هر کجا یارست آنجا دل گشاست
حاصل معنی دل ما دلرباست
درد از درمان جدا کردن خطاست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست
هر خطایی را عطایی از قفاست
مذهب عاشق ز مذهب ها جداست
هر که را بی خود ببینی با خداست
خاک از آن دل به، که مغلوب هواست
(نشاط اصفهانی، 1379: 76)

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن:  فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: بحر رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: دلگشاست، بلاست، دلرباست، خطاست، فرمانرواست، قفاست، جداست، خداست

شعر مردّف می باشد و ردیف “ست” مخفّف فعل ربطی “می باشد” می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: صواب، عتاب (5)  خطا، عطا، قفا (5)

سجع متوازن: باد، خاک (8)  جان، دل (8)  مغلوب، مفتون (8)

تکرار واژه: دلگشا (1)  درد (3)  درمان (3)  مذهب (6) حق بین (7)  به (8)

ردالصدرالی العجز

دلگشــا بی یــــار زنــدان بلاســــت           هر کجا یارسـت آنجــا دل گشاســت

ب)واژگانی

لغات عربی: صورت، حاصل، معنی، خطا، عشق، حاکم، صواب، عتاب، خطا، کفر، ایمان، مذهب، عاشق، حق

ترکیب های اضافی: زندان بلا، حاصل معنی، مذهب عاشق، چشم حق بینی

ترکیب های وصفی: صورتی بی حاصل، مغلوب تن، مفتون هوا

اسم ذات

عناصر طبیعی: باد، خاک

انسانی: حاکم، فرمانروا، جان

اعضای بدن: سینه، دل

جایها: زندان، دیار

عناصر مذهبی: کفر، ایمان، مذهب

اسم معنی: یار، درد، درمان، خرد، عشق، صواب، عتاب، خطا، عطا

ج)نحوی

ابیات موقوف المعانی نیستند و معانی آنها در همان بیت تمام می گردد، جمله اغلب کوتاه هستند، افعال ربطی و بیشتر به شکل ساده هستند، فعل نهی به شکل قدیمی به کار رفته می باشد: مدار، کار برد صفت تفضیلی به در شکل قدیمی : باد از آن جان به که مغلوب تن می باشد.

2-سطح ادبی


مراعات النظیر: صورت، سینه، دل(2)  ایمان، مذهب(6) تن، دل(8)  باد، خاک، هوا(8)

تضاد: دلگشا، زندان(1) درد، درمان(3)  عشق، خرد (4)  صواب، عتاب (5)  کفر، ایمان (6)

ارصاد و تسهیم

 

دلگشــــــا بی یــــار زنــــــــدان بلاســــــت

هر کجا یار می باشد آنجا دلگشاست

 

 

 

ازدواج

 

هر صوابی را عتابی از پی می باشد
هر خطایی را عطایی از قفاست

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

باد از آن جان به که مغلوب تن می باشد
خاک از آن دل به که مفتون هواست

 

ایهام


دلگشا بی یار زندان بلاست
هر کجا یارست آنجا دل گشاست

 

لف و نشر

 

هر صوابی را عتابی از پی می باشد
هر خطایی را عطایی از قفاست

 

حسن تعلیل


در دیار ما خرد را راه نیست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست

 

تشبیه

 

دلگشا بی یار زندان بلاست
هر کجا یار می باشد آنجا دلگشا ست

 

اضافه تشبیهی: زندان بلا، عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکّد

تشبیه دلگشا به زندان بلا:  عقلی به حسی، مقیّد، مشروط، مفرد، مفصّل، مؤکّد

استعاره

 

در دیار ما خرد را راه نیست
عشق آنجا حاکم و فرمانرواست

 

استعاره مکنیه(تشخیص): خرد                                     استعاره مکنیه(تشخیص): عشق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: