مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

غزل 34

 

 

هرکه را دل، دلبری را منزل می باشد
شاهد از یاران کجا گیرد کنار
این جفا و جور مخصوص تو نیست
خواجه پندارد که عیب عاشقان
عشق دریایی می باشد بی حد کاندر آن
طالبان را خستگی، در راه نیست
سهل گردد کار اگر بر دست اوست
دست صدق آمد برون از جیب عشق
ظلمت ار یکسر بگیرد خانه را
در همه عالم یکی حق بیش نیست
از خرد بگذر نشاط از عشق نیز
آنکه بی دلبر بماند، بی دل می باشد
هر کجا شمعی میان محفل می باشد
هر که گردید سیمین بدن سنگین دل می باشد
تا نگوید، کس نگوید عاقل می باشد
موج کشتیبان و طوفان ساحل می باشد
عشق هم راه می باشد و هم خود منزل می باشد
کارها با خود پرستی مشکل می باشد
زین پس افسون خرد بی حاصل می باشد
زیرا فروغ شمعی آید زایل می باشد
آنکه کثرت می­پذیرد باطل می باشد
عاشق از خود غافل از وی عاقل می باشد
(نشاط اصفهانی، 1379: 78)

 

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: منزل، بی­دل، محفل، سنگین­دل، عاقل، ساحل، منزل، مشکل، بی حاصل، زایل، باطل، عاقل

در محل قافیه کلمات “منزل و عاقل” تکرار شده می باشد.

حرف روی: صامت “ل”می باشد.

شعر مردّف به ردیف فعلی “می باشد”می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: منزل، بی دل(1)  سیمین ،سنگین (3)  صدق، عشق (8) غافل، عاقل (11)

سجع متوازن: دست، جیب (8) کثرت، باطل(10)  عاشق، عاقل (11)

جناس اشتقاق: دل ، دلبر(1)

تکرار واژه: دل(1)   دلبر (1)    کجا (2)  نگوید (4)  راه (6)

تکرار صامت واحد: صامت ع  (11)

ردالصدر الی العجز

هرکــه را دل، دلبـــری را منــزل اســت         آنکه بی دلبــر بما ند، بی­دل اســت

ب)واژگانی

لغات عربی: شاهد، محفل، جفا، جور، مخصوص، عیب، عاقل، عشق، موج، طالبان، منزل، سهل، صدق، ظلمت، زایل، عالم، کثرت، باطل، عشق، غافل

لغات مرکّب: دلبر، بی­دل، کشتیبان، خستگی، خودپرستی، بی­حاصل

ترکیب های اضافی: مخصوص تو، عیب عاشقان، دست صدق، جیب عشق، فروغ شمع

ترکیب های وصفی: دریای بی حد

اسم ذات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عناصر طبیعی: دریا، موج، توفان، فروغ، ظلمت

انسانی: دلبر، یاران، محفل، خواجه، عاشق، عیب، کشتیبان، کار

اعضای بدن: دل، دست، گریبان

اشیا: شمع

جایها: منزل، راه، خانه، عالم

عناصر مذهبی: حق

اسم معنی: جفا، جور، خستگی، عشق، صدق، افسون، خرد

ج)نحوی

فعل ها بیشتر ساده هستند،  حذف می از فعل مضارع اخباری در:  پندارد، آید، نگوید،  حذف ب از مضارع التزامی آید، بهره گیری از ضمیر پرسشی کجا به معنی کی

 

2-سطح ادبی

مبالغه

 

با تو خاموشم اما با یاد دوست
هر سر مویم زبانی دیگر می باشد

 

جمع

 

طالبان را خستگی در راه نیست
عشق هم راه می باشد هم خود منزل می باشد

 

جمع با تقسیم

 

عشق دریایی می باشد بی حد کاندر آن
موج کشتیبان و توفان ساحل می باشد

 

مراعات النظیر

شاهد، شمع، محفل(2) جفا، جور(3) دریا، موج، توفان، ساحل، کشتیبان (5) راه، منزل(6)  فروغ، شمع(9)

تضاد: خستگی، منزل(6)  ظلمت، فروغ(9)  یکی،کثرت(10)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: