قلمرو محتوايي يا موضوعي

تحقيق حاضر به لحاظ محتوايي، به بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمين اجتماعي؛ پرداخته است.

قلمرو مكاني

محدوده مكاني تحقيق حاضر ستاد مرکزی تامین اجتماعی مي‌باشد.

قلمرو زماني

محدوده زماني اين تحقيق زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه مي‌باشد.

1-7- تعریف کلمات کلیدی

– رفتار شهروندی سازمانی

عبارت است از مجموعه­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می­شوند.» (اپل بام و همکاران،۲۰۰۴ : ۱۹).

– اطاعت سازمانی

این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده­اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳: 361)

– وفاداری سازمانی

این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :361).

– مشارکت سازمانی

این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می یابد که از آن جمله می توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :362).

– وظیفه­شناسی

نمونه های مختلفی را در برمی گیرد و در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه ای مورد نیاز برای انجام آن کار است(کلکوایت، 2001: 395).

 

 

– نوع­دوستی

به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می کند(اپل بام و همکاران،۲۰۰۴ : 20).

– فضیلت مدنی

شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران، می شود(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :364).

– جوانمردی یا تحمل­پذیری

به شکیبایی در برابر موقعیتهای مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه­مندی، اشاره می کند(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :364).

– احترام و تکریم

بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند(بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ :364).

– عدالت

عبارت است از قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف و … باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی[1] و در لاتین[2] است. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است(اخوان کاظمی، 1382: ۲۷).

 

-عدالت توزیعی                    

عدالت توزیعی به قضاوت منصفانه از توزیع نتایج اشاره دارد.مثل سطح پرداخت یا فرصت های ارتقا دریک بافت سازمانی.منشاء این تئوری نظریه برابری آدامز است.آدامزدراین کاربر انصاف درک شده ازپیامدها که همان عدالت  توزیعی است تاکیدمی شود(کوهن2001:279)فرض اساسی عدالت توزیعی این است که توزیع منابع اساسا برادراک ازعدالت تعهدواعتماد سازمانی تاثیرمی گذارد.عدالت سازمانی یک پیش بینی کننده مهم نتایج شخصی مثل رضایت شغلی وپرداخت وهچنین نتایج سازمانی مثل تعهدسازمانی وارزیابی زیردست ازسرپرست می باشد.(مک فارلین)

– عدالت رویه ای

اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه های عادلانه است.یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون بایدعادلانه باشد.فرایندی که قراراست عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد.از این رو عدالت رویه ای عبارت است از برابری ادراک شده ازوسایل مورد استفاده برای توزیع جبران حقوق ومزایا.                          ( کونوسکی704:1993 )

– عدالت مراوده ای

عدالت مراوده ای برجنبه بین شخص تصمیم گیری بخصوص برای رفتار تصمیم گیرندگان درفرایندهای تصمیم گیری تاکیددارد.رفتاربین شخصی شامل اعتماد در روابط ورفتار افراد باتواضع واحترام می باشد.وضع مناسب رویه ها به وسیله  پنج رفتار :توجه ناکافی به داده های کارکنان جلوگیری از تعصب شخصی استفاده سازگاراز معیار تصمیم گیری بازخور به موقع توجیه یک تصمیم تعریف می شود.این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت عدالت سازمان دارد. (137:1991کروپانزو)

  1. justice
  2. justitia

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی


دیدگاهتان را بنویسید