عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تشبیه


عقـل در گنجینه­ی ســر لوحـی از تدبیــــر یار

عشق در آیینه­ی جان عکسی از تقدیر دوست

 

تشبیه عقل به لوح: عقلی به حسی، مرکب، مجمل، مؤکد، مشروط

تشبیه عشق به عکس: عقلی به حسی، مرکب، مجمل، مؤکد، مشروط

اضافه تشبیهی: (گنجینه­ی سر) حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

اضافه تشبیهی: (آیینه­ی جان) عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

 

وادی عشق می باشد چندانت عجب ناید نشاط
بسته ی فتراک دشمن بینی ار نخجیر دوست

 

اضافه ی تشبیهی: (وادی عشق) عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

 

صنعت کنایه

مهر تابان را از آن دل خون کند کامیختند                              مهر او با شیر ما وخون ما با شیر دوست

دل خون کردن: کنایه می باشد از،  به رنج و عذاب انداختن

 

 

غزل25

 

 

برآستان بنشین گر به خانه راهی نیست
اگر به شهد نوازد وگر به زهر کشد
به هر گناهم صد عذر، اگر بود شاید
در انتظار شفاعت ستاده خواجه به حشر
غرور حسن تو را خط مگر علاج کند
سراغ مشرق و مغرب مپرس در ره عشق
وصال مهر طمع داری ای نشاط ز دور
کجا روی که غیر از این آستان پناهی نیست
به غیر خوان عطایش حواله گاهی نیست
مرا که غیر از کرم دوست عذر خواهی نیست
خجل ز خاک برآیی گرت گناهی نیست
که در زمانه بدین خاصیت گیاهی نیست
که هر طرف گذری غیر از به دوست راهی نیست
ترا به جانب او طاقت نگاهی نیست
(نشاط اصفهانی، 1379: 74)

 

1-سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فع لن

بحر شعر: مضارع مثمن مقبوض مخبون اثلم

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: راهی، پناهی، حواله گاهی، عذرخواهی، گناهی، گیاهی، راهی، نگاهی

حرف روی متحرّک: صامت”ه”می باشد.

شعر مردّف می باشد و ردیف فعل” نیست” می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: راهی، پناهی(1)

سجع متوازن: شهد، زهر(2) هر، صد(3)  مشرق، مغرب(6)

تکرار واژه: آستان (1)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (1و 4و7)

ب)واژگانی

لغات عربی: شهد، عطایش، حواله، عذر، کرم، عذرخواهی، شفاعت، خجل، غرور، علاج، مشرق، مغرب، عشق، وصال، طمع، طاقت

لغات مرکّب: حواله گاه، عذرخواه

ترکیب های اضافی: خوان عطا، کرم دوست، سراغ مشرق و مغرب،ره عشق، وصال مهر، طاقت نگاه

ترکیب وصفی: غرور حسن که ترکیبی برگرفته از حافظ و اقتباسی می باشد:

 

غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل
که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

 

اسم ذات

عناصر طبیعی: شهد، زهر، خاک، گیاه،  مشرق، مغرب،

اعضای بدن: خط

اشیا: خوان

جایها: آستان، خانه، راه

عناصر مذهبی: شفاعت، حشر،گناه

اسم معنی: پناه، عطا، گناه، عذر، کرم، دوست، ا نتظار، غرور، خاصیّت، عشق، وصال، طمع، طاقت

ج)نحوی

جمله ها به شکل مرکب و وابسته نوشته شده می باشد: برآستان بنشین گر به خانه راهی نیست، اغلب جمله ها به صورت شرط آورده شده می باشد: اگر به شهد نوازد وگر به زهر کشد، مقدّم کردن متمم بر سایر اجزای جمله: به هر گناهم صد عذر اگر بود شاید، فعل ها اغلب به شکل ربطی هستند، حذف می از مضارع اخباری : روی، حذف ب از فعل مضارع التزامی: نوازد، کشد، گذری، کاربرد فعل نهی به شکل قدیمی: مپرس.

 

 

 

2-سطح ادبی

مبالغه


به هــر گناهــم صد عذر اگر بــود شاید
مرا که غیر از کرم دوست عذر خواهی نیست

 

جمع با تقسیم

 

اگر به شـــهد نــوازد وگر به زهــر کشد
بغیر خوان عطایش حواله گاهی نیست

 

 

 

ارسال المثل یا تمثیل


سراغ مشــرق و مغرب مپـــرس در ره عشق
که هر طرف گذری غیر از به دوست راهی نیست

 

مراعات النظیر: شفاعت، حشر، گناه (4)  مشرق، مغرب (6)

تضاد: شهد، زهر(2) نوازد،کشد(2) گناه، عذر(3)

تلمیح

 

در انتــظار شفاعــت ستــاده خواجــه بــه حشــر               خجــل ز خــاک برآیــی گرت گنــاهی نیســت

 

تلمیح دارد به: پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته پس بیامرز آنان را که به سوی تو باز آمده اند  راه تو را پیروی نموده اند و آنان را از عذاب دوزخ حفظ فرما (غافر: آیه 7)

 

 

حسن تعلیل

 

غرور حســن تو را خـــط، مگر عــلاج کنــد

که در زمانه بدین خاصیت گیاهی نیست

 

 

صنعت تشبیه

 

غرور حســن تو را خـــط،  مگر علاج کنــد

که در زمانه بدین خاصیت گیاهی نیست

 

تشبیه خط به گیاه: حسی به حسی، مفرد، مشروط، مفصّل، مرسل

صنعت استعاره

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

برآستان بنشــین گر به خانه راهــی نیست

کجا روی که غیر از این آستان پناهی نیست

 

استعاره مصرّحه: آستان، استعاره از مجاورت و نزدیک بودن به معشوق

استعاره مصرّحه: خانه استعاره از وصال به معشوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: