عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سجع متوازن: کلمات از نظر هجا عدداً و کماً (کوتاهی و بلندی) مساویند اما در واک روی (بر خلاف سجع متوازی و مطرف) مشترک نیستند (شمیسا، 1386: 38).

یا: آن می باشد که کامات قرینه در وزن متّفق و در حرف روی مختلف باشند (همایی،1382: 43)

سجع متوازن: عقل، صبر(4) خیل، جیش(5)

سجع مطرف: شبستان، مستان(1)

 

جناس اشتقاق

الف)کلمات متجانس از حیث مصوت بلند با یکدیگر فرق دارند . این نوع موسیقیایی ترین نوع جناس اشتقاق می باشد و دو نوع دارد:1- مصوت بلند در انتها می باشد 2- مصوت بلند در انتها نیست.

قدما علاوه بر موارد فوق، به کلماتی که از یک خانواده باشند جناس اشتقاق می گفتند (شمیسا،1386: 57).

جناس اشتقاق: فتنه، فتان(7) (شمیسا، 1386: 59).

جناس پسوند: یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری سه واک یا بیشتر در انتها اضافه دارد وآن واک های اضافی در حکم پسوند یا شبه پسوند هستند: (شمیسا، 1386: 59).

جناس پسوند: صید، صید گاه (2)

جناس خط: بین دو کلمه که به یک شکل نوشته می شوند در نقطه اختلاف می باشد و زیرا در قدیم نقطه گذاری به صورت دقیق صورت نمی گرفت، دو کلمه همجنس به نظر می رسید (شمیسا، 1386: 54).

یا: آن می باشد که ارکان جناس در کتابت یکی و در تلفظ و نقطه گذاری مختلف باشند (همایی،1382: 56).

جناس خط: مشکین، مسکین(3)

تکرار صامت: ش(1)  ز (2)  ن (4)  ش (7)

تکرار مصوت بلند: ا (4) و (6)

تکرار واژه: چوگان (3)  آری (4)

ب)واژگانی

لغات عربی: عشق، عشاق، مسکین، عقل، صبر، کنج، خیل، کفر، جیش، اسلام، فتنه، ملک، اجل، رضوان، تحفه

لغات مرکب: شبستان، صید گاه، دلکش، مشکین

ترکیب های اضافی: فروغ ماه، شمع شبستان، بزم مستان، چشمه ی خور، صید شیران، آهوی چشمان، دل عشاق،

مرد میدان شما، خیل کفر، جیش اسلام، خون عاشقان، مژگان شما، ملک شهنشه، خار بستان

ترکیب های وصفی: صیدگاهی نغز، صیدگاهی دلکش، عشاق مسکین، زلف پریشان، چشم فتّان

اسم ذات

عناصر طبیعی: ماه، چشمه، خور، جرعه، خار، بستان

انسانی: مرد، شهنشه، نشاط

اعضای بدن: چشم، زلف، رو، دل، مژگان، خون

اشیا: شمع، چوگان، تحفه

حیوانات: شیران، آهو

جایها: شبستان، راه، کنج، میدان

عناصر دینی: اجل، رضوان

اسم معنی: بزم، عشق، عقل، صبر، کفر، اسلام، آشتی، عاشق، عشاق، آشفتگی، روزگار، فتنه

 

ج)سطح نحوی

در این غزل افعال بدون قرینه حذف شده می باشد: زلف مشکین خم به خم بر طرف رو چوگان صفت، کاربرد حرف ب بر سر فعل ماضی: برفت، کار برد ماضی نقلی به شکل قدیمی: نهادستی، بهره گیری از فعل پیشوندی: برگیرد، بهره گیری از ضمیر دگر به جای دیگر، کاربرد حرف اضافه ی  “بر”به جای در، بر سر داشتن را برابر با در سر داشتن امروزی به کار برده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: