عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مدیریت بر مبنای هدف:

مدیریت بر مبنای هدف یعنی فرایند تعیین هدف با همکاری و مشارکت بین رئیس و مافوق با زیردستان و دیگر کارکنان.مشارکت و همکاری کارکنان در تعیین هدف باعث می گردد هدف برای آنها ملموس تر˛عینی تر و قابل دسترسی تر گردد.در نتیجه کوشش آنها برای رسیدن به هدف و تحقق آن بیش از پیش می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت بر مبنای هدف همان مدیریت مشارکتی می باشد که مدیر با مشارکت دادن افراد سازمان در تعیین اهداف روحیه همکاری˛اعتماد به نفس را در کارکنان تقویت می کنند و کوشش آنها در راه تحقق اهداف بیشتر می گردد.

در مدیریت بر مبنای هدف˛بر مشارکت در تعیین هدفهایی که قابل لمس و سنجش باشند˛تاکید می گردد.پیتر دراکر مدیریت بر مبنای هدف را به عنوان راه یا وسیله ای می پنداشت که در اجرای ان به جای کنترل افراد˛می توان با بهره گیری از هدف های سازمان افراد را تحریک و به وسیله آن اهداف در آنها ایجاد انگیزه نمود.به گونه کلی در مدیریت بر مبنای هدف˛مسئله هدف های مشخص و بازخور کردن نتای عملیات مورد تاکید و توجه خاص قرار می گیرد.در مدیریت بر مبنای هدف˛نه تنها هدف ها به صورتی عیان و دقیق اظهار می شوند بلکه آنها به گونه ای هستند که از دیدگاه مجریان˛قابل اجرا و عملی می باشند.در نظریه مدیریت بر مبنای هدف˛به مسئله مشارکت افراد در تعیین اهداف تاکید شده می باشد.(قاسمی˛1390˛282_281)

برای سنجش یا اندازه گیری اثربخشی سازمان˛با بهره گیری از روش مبتنی بر هدف به جنبه محصول یا تولید سازمان توجه می گردد و نیز اینکه آیا(با در نظر داشتن سطح تولید مورد نظر) سازمان به هدف های خود رسیده می باشد یا خیر (321_40˛1981˛ Steven Strasser& et al)

در آغاز بهره گیری از برنامه مدیریت بر مبنای هدف فقط محدود به سازمانهای بازرگانی بود اما به تدریج بهره گیری از آن در سازمانهای دیگر نیز متداول گردید.(300_298˛1995˛(Jame A.F.Stoner &

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.