دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

جرم: جرم در لغت معنای مختلفی دارد جرم با فتحه ج یا ضمه ج به معنای گناه، خطا، بزه[1]، جروم و اجرام جمع آمده می باشد. جرم با کسره ج به معنای لون، رنگ، جسم، جسم حیوان یا چیز دیگر، هر یک از اجرام آسمانی یعنی ستارگان، اجرام و جروم جمع. جرم در جایی با فتحه ج به معنای: ماخوذ از گرم «فارسی» زمین بسیار گرم، گرمسیر و نوعی از زورق، جروم، جمع آمده می باشد.[2]

جرم در اصطلاح حقوقی به هر فعل یا ترک مخالف نهی الزامی قانون گذار که بر آن کیفر مترتب گردد گفته می گردد. برای تشریح جرم بایستی به عناصر جرم توجه نمود که عبارت می باشد از:

الف: قانون تصریح به جرم بودن کند که این مسئله پیش از وقوع جرم بایستی انجام گردد. از این عنصر به عنوان عنصر قانونی جرم نام می برند.

ب: اقدام یعنی فعل یا ترک. این عنصر مادی جرم می باشد.

ج: عمد. در جرم خطایی سوء نیت نیست وجود بازتاب قانونی علیه آن، نشان جرم بودن آن نمی­باشد. در خلاف ها هم سوء نیت نیست.

نفس جرم را عرب از لغت فارسی گرم (مساوی تاوان) گرفته می باشد. گرم گرفتن یعنی گناه گرفتن، جزیه گرفتن، غنیمت گرفتن، بهانه گرفتن. در فارسی هنوز این لغت به کار می رود. جرم به انواع مختلفی تقسیم می گردد که بعضی از آنها عبارتند از: جرم آنی، جرم اجتماعی، جرم اختصاصی، جرم اعتیادی، جرم انضباطی، جرم ساده، جرم دائم، جرم خطایی، جرم سیاسی، جرم شبه عمد، جرم عقیم، جرم عمد، جرم غیرعمد، جرم محال و…[3]

جرم یا اقدام مجرمانه به فعل یا ترک فعلی گفته می گردد، که قانون صریحاً و عیناً آن را ممنوع و برای ارتکاب آن مجازات معین کرده باشد. تعیین جرم و مجازات به موجب قانون را اصل قانونی بودن جرم و مجازات می گویند. این اصل از مستقلات عقلیه می باشد[4]و بشر از دیرباز این قاعده را دریافته و به آن اعتقاد پیدا کرده می باشد.[5]

در حقوق ایران مثل همه کشورهای متمدن جهان، اصل قانونی بودن جرم پذیرفته شده می باشد. ماده قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم به شمار می رود.» و در مورد اصل قانونی بودن مجازات[6]در اصل 36 قانون اساسی چنین آمده می باشد: «حکم به مجازات و اجرای آن بایستی تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد.»

تحقیقات مقدماتی: پژوهش در لغت به معنای مطالعه و پژوهش برای رسیدن به واقع امر می باشد.[7]قسمتی از دادرسی مدنی که به موجب آن  یکی از اصحاب دعوی  بوسیله شهادت شهود، امری را که مورد ادعای اوست  اثبات می کند. در حقوق اداری قسمتی از رسیدگی اداری که به مقصود ممیزی یا گرد­آوری اطلاعات قبل از اخذ تصمیم به کار می رود در حقوق پارلمانی نوعی از رسیدگی که  به وسیله مجلس انجام می شود و به موجب آن کمیسیونی که از اعضاء همان مجلس انتخاب می شوند مامور انجام تحقیقات یا جمع آوری اطلاعاتی می شوند. (اصل 33 متمم قانون اساسی)[8]

تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری، تحقیقات راجع به به جرم که توسط مسنتطق یا ضابطان دادگستری به اقدام می آید و منتهی به صدور قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب می گردد.[9]

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، ماده‌ی 19 به این امر اختصاص پیدا نمود. این ماده اظهار می کند: «تحقیقات مقدماتی مجموعه­ی اقداماتی می باشد که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه­ی وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد…»

[1] . معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، نشر امیرکبیر، ج1،چاپ ششم، 1363، ص1225.

[2] . عمید، حسن، فرهنگ عمید، نشر امیرکبیر، چاپ هفتم، 1367، ص686.

[3] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پانزده، 1384، واژه 5596، ص1536.

[4] . مستقلات عقلیه ضوابطی می باشد که بشر عاقل در فطرت خود به آن ها عقیده دارد مانند لزوم رد و استرداد مال غصبی یا مال امانی به صاحب آن و اشباه و نظایر آن.

[5] . nullum criminal sine lege.

[6] . nulla poenna sine lege

[7] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ ۲۲، جلد اول، ص۱۰۴۰

[8] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1384، واژه 1148، ص 141.

[9] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، واژه 1150، ص 141.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس