دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

روش شناسی پژوهش:

الف- توضیح كامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد بهره گیری در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

 

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم می باشد در هر مورد توضيحات كامل در ارتباط با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

روش پژوهش حاضر پيمايشي می باشد و از پرسشنامه ي پژوهشگر ساخته براي جمع آوري داده ها بهره گیری خواهد گردید.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و توضیح چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج –  توضیح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (نظاره و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

میدانی، کتابخانه ای، از کتابخانه ای از اسناد و مدارک بهره گیری شده تا به کمک آن فصل 2 پایان نامه و ادبیات موضوع تکمیل گردد.

 

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماری

جامعه­ي تحقيق حاضر شامل افراد مرتبط با حرفه روزنامه نگاري در سه لايه و دو گروه مي باشند كه به تفكيك به آنها تصریح ميشود. از آنجا كه تشكلهاي صنفي روزنامه نگاري به گونه مستقيم با روزنامه نگاران مرتبط می باشد و بخش مهمي از فلسفة وجودي اين انجمنها، دفاع از حقوق و منافع مادي و معنوي شاغلان اين حرفه ميباشد، روزنامه نگاران عضو و غيرعضو تشكلهاي صنفي را در بر ميگيرد.

 

روش نمونه‏گيري و حجم نمونه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن اينكه جامعه پژوهش حاضر در حيطه جامعه ایران جاي ميگيرد، از طريق ايميل پرسشنامه به جمع­آوري داده­ها اقدام خواهد گرديد  و تعدادی نیز به وسیله ی پرسشنامه ي كاغذي سنجش می شوند. در نهايت، مطرح مي­گردد كه روش نمونه گيري تحقيق حاضر غيرتصادفي بوده و از نوع هدفمند خواهد بود.

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

با بهره گیری از نرم افزارspss  و نیز از دو روش آمار توصیفی که شامل توزیع فراوانی و درصد فراوانی، میانگین انحراف معیار دامنه تغییرات و نمودار می باشد. آمار استنباطی که از آزمون t تک نمونه و جهت الویت بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره گیری خواهد گردید.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

مطالعه و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– مطالعه در نظر داشتن تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران