عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عوامل مشترک سازمانها:

همه سازمانها اعم از رسمی و غیر رسمی˛کوچک و بزرگ˛و غیر از آن دارای عوامل مشترکی به تبیین زیر هستند:

هدف یا مقصود:روشن ترین عامل برای تشکیل هر سازمانی اهداف آن سازمان می باشد.

برنامه:سازمانها برای نیل به اهداف خود برنامه هایی تنظیم می کنند.

منابع:سازمانه برای نیل به اهداف و اجرای برنامه هایشان بایستی منابعی در اختیار داشته باشند و آنها را به فعالیتهای مورد نظر اختصاص دهند.(فیضی˛1387˛3_2)

مدیر:سرانجام سازمانها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه ها و تامین منابع به مدیرانی نیاز دارند که انها را در این جهت هدایت کند.(1992_ Stoner,James A.F.,& Freeman,Edward R)

 

2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها:

با کمی مطالعه می بینیم که همه سازمانهای جدید از ویژگی های که در پی می آوریم برخوردارند:

1.تقسیم کار مشخص

دارا بودن هرم سازمانی.2

مقررات و روشهای روشن و عیان.3

  1. صلاحیتهای فنی در وظیفه
  2. کارائی سازمانی.(لاودن˛1388˛103)

سازمان ها اعم از کوچک و بزرگ دارای سه خصوصیت هستند:

سازمان ها از مردم تشکیل شده اند

سازمان ها برای دست یابی به اهدافی به وجود آمده اند

در سازمان ها تا حدودی اعمال محدودیت در رفتار اعضا الزامی می باشد

بنابر این در سازماندهی محور اصلی افرادند که با یکدیگر برای دست یابی به اهداف سازمان در فعالیت اند. (حاضر˛1375˛455).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.