عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

) تئوری منابع اجتماعی

این تئوری که ریشه‏های آن به مطالعات‏ لین[1] در سال 1981 می‏رسد، پیوندهای موجود در شبکه را بدون وجود منابع داخل آن کارآمد نمی‏داند. از دیدگاه این‏ تئوری فقط منابع موجود در درون شبکه می باشد که می‏تواند به عنوان یک سرمایه قلمداد گردد .(Lin, 2001) به عنوان مثال، ممکن می باشد اعضای شبکه دارای منابع زیادی مانند‏ قدرت نفوذ، تحصیلات عالیه… باشند و به عنوان منبع با ارزش شناخته شوند، اما این‏ منابع تنها در صورتی سرمایه محسوب خواهد گردید که فرد نیاز به آن منابع داشته باشد. اگر فرد برای رسیدن به هدفی نیازمند قدرت نفوذ همکار خود باشد، آن‏ منبع خودبخود سرمایه تلقی خواهد گردید و تبعاً سایر منابع اعضاء، مانند تحصیلات عالیه، سرمایه به حساب نخواهد آمد. به‏گونه اختصار از دیدگاه این تئوری، اعضای موجود در شبکه دارای منابع باارزشی هستند که می‏تواند فرد را در رسیدن به اهداف یاری رساند. با مرور ادبیات مربوط به مفهوم‏سازی سرمایه‌ی اجتماعی می‏توان به این جمع بندی‏ رسید که تئوری پیوندهای ضعیف به ماهیت ارتباطات و تعاملات میان افراد تصریح دارد، تئوری شکاف ساختاری بر الگوی این پیوندها و ارتباطات در میان اعضای موجود در شبکه تمرکز داشته و تئوری منبع اجتماعی بر ویژگی های ارتباطات و تعاملات اعضاء و محتوی روابط تصریح دارد. به تعبیری، تئوری پیوندهای ضعیف و شکاف ساختاری هر دو بر”ساختار” شبکه‏ها معطوف هستند درحالی‏ که تئوری منابع اجتماعی به‏” محتوای شبکه‏” توجه دارد (همان منبع).

2-1-4-4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی

مدل‏CRGRA   که توسط کیلپاتریک و فالک[2]‏ در سال 2001 میلادی ارائه شده و توسط محققین زیادی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این مدل سرمایه‌ی اجتماعی را در سه سطح خرد، میانی و کلان مورد مطالعه قرار می‏دهد. در سطح خرد، سرمایه‌ی اجتماعی تصریح به افراد موجود در شبکه دارد که بر اثر تعامل میان این افراد، شناخت‏ حاصل و هویت اعضاء شکل می‏گیرد. در سطح میانی، سرمایه‌ی اجتماعی به اجتماعات و گروه ها و سازمان ها تصریح دارد و باعث تقویت و ساخت بنیه‌ی ارزشی و تعاملی گروه‏ می‏گردد. در سطح کلان به جامعه که دربرگیرنده سازمان ها و گروه های مختلف می باشد‏ تمرکز داشته و موجب شکل‏گیری و تقویت مراودات و ارتباطات جمعی شده و ارزش های مشترک را بهبود می‏بخشد. مطابق شکل (2-1) همه این سطوح باهم در ارتباط بوده و موجب تقویت یا نقصان همدیگر می‏شوند (Kilpatrick, 2001).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. Lin

1.Kilpatrick and  Falk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.