عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مزایای برنامه مدیریت بر مبنای هدف:

مهمترین مزیت هر برنامه موفق مدیریت بر مبنای هدف˛ارتباط ای می باشد که بین تعیین هدف و انگیزش فردی بر قرار می کند.از انجایی که هر یک از کارکنان در تعیین اهداف کارشان مشارکت دارند˛نسبت به انها احساس تعهد می کنند.کارکنان هم می دانند که چه وظایفی بایستی انجام دهند و هم می دانند که چگونه ارزیابی خواهند گردید.روحیه عالی در نتیجه ارتباطات منظم رو در رو بین کارکنان و سرپرستان از مزایای دیگر مدیریت بر مبنای هدف می باشد(Fred E.Schuster & Alva F.Kindall,1974).

 

2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها:

یکی از راه های موثر در جهت تحقق اهداف سازمان˛کوشش در جهت انتخاب افراد با استعداد و کارا می باشد.با کمی دقت در انتخاب نیروی انسانی مورد نیاز سازمان که مهم ترین رکن هر سازمانی در جهت تحقق اهداف آن سازمان می باشد  و انتخاب افرادی که با ویزگی ها و هدف های سازمان مطابقت می کنند باعث می گردد سازمان در مدت زمان کمتر و با صرف هزینه کمتر به هدف های خود نائل گردد.بیشتر سازمانها در انتخاب نیروی انسانی مورد نیاز خود از این نکته غافلند که با بی دقتی در انتخاب این رکن اساسی˛بسیاری از وقت و هزینه خود رااز دست می دهند.

2-1-7-8) ویژگی هدفها:

اهداف قابل حصول باشند. بدین شکل که مقصود و مقصود محقق را بطور کامل برساند و توانایی سنجش موضوع را داشته باشد

اهداف صریح و روشن اظهار شوند. هیچگونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست بایستی مشخص گردد که دقیقا چه چیزی بایستی اندازه گیری گردد

اهداف بایستی قابل اندازه گیری باشند پژوهش به روش علمی بر پایه اندازه گیری استوار می باشد و اظهار اهداف در قالب های قابل اندازه گیری کار مطالعه را ساده تر می سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.
دسته بندی : پایان نامه