تکه ای از متن پایان نامه :

طبيعي مانند كلروفيل و محصولاتشان، هِم و تركيبات وابسته، متيلن بلو، فلورسين اريتروزين و هيدروكربنهاي حلقوي آروماتيك مي باشد كه اين تركيبات توانايي انتقال انرژي از نور به مولكولهاي شيميايي را دارند.

واكنش زير نماي كلي از فرايند فتواكسيداسيون را نشان مي دهد:

(1)  SesitizerGround + hv → SpnsitizerExcited

(2) SensitizerExcited + LH → SensitizerH + L

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(3) SensitizerExcited +3 O2 → SeositizerGround + 1O2

1O2+LH→LOO+3O2(4)

انرژي از نور به حساس كننده ها منتقل مي گردد در حاليكه ممكن می باشد مستقيما با ليپيدها واكنش دهد و راديكالها را به وجودبياورد و درنتيجه اتواكسيداسيون آغاز گردد (معادله 2).

امكان به وجودآمدن راديكالهاي چربي بطور مستقيم كمتر مي باشد زیرا نياز به انرژي بالاتري دارد. واكنش تخريبي بيشتر بين محركهاي برانگيخته و اكسيژن پايدار (دوگانه) موجب به وجودآمدن اكسيژن ناپايدار يگانه مي گردد (معادله 3).

اكسيژن يگانه، 1500 مرتبه سريع تر از اكسيژن پايدار (دوگانه) با اسيد لينولئيك واكنش مي دهد. اين تركيب واكنش گر (اكسيژن يگانه) بعنوان مهم ترين آغازگر براي اتواكسيداسيون اسيدهاي چرب مي باشد. محرك هاي نوري و اكسيژن مي توانند موجب ايجاد اكسيژن يگانه و راديكالهاي آزاد مي گردد (معادله 2 و 3). اين پروسه واكنش راديكالهاي آزاد را آغاز مي كند در حاليكه راديكالهاي ليپيد به وجودآمده و اتواكسيداسيون آغاز شده می باشد.

منابع اكسيژن يگانه بوسيله بردلي مورد بحث قرارگرفته می باشد. اكسيداسيون اسيدهاي چرب غيراشباع بوسيله اكسيژن يگانه مي تواند بوسيله تركيبات كه سديم با اكسيژن يگانه واكنش مي دهند متوقف گردد تركيباتي مانند خاموش كننده ها كه اكسيژن يگانه را به فرم اكسيژن پايدار تبديل مي كنند.

2-1-4-3-نور :

 اسیدهای چرب و پراکسید آنها کم رنگ هستند و نمیتوانند نور مرئی را جذب نمایند در حالیکه نور ماوراء بنفش بوسیله چربی های غیراشباع جذب میشود بخصوص اگر پیوند دوگانه بصورت مزدوج (Conjugated) باشد. نور ماوراء بنفش ممکن می باشد موجب شروع واکنش زنجیره ای گردد، اما اثر عمده آن تسریع تجزیه پراکسیدها می باشد. طعم چربی ها درشیشه های شفاف و بیر

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه