انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

يک دلخواه بزرگ می باشد و اين ماتريس جديد سوپرماتريس کران[1] ناميده مي‌گردد. سوپرماتريس کران همانند سوپرماتريس وزين داراي يک شکل می باشد، اما تمامي‌ستون‌هاي سوپرماتريس کران يکي هستند. با نرماليز کردن هريک از بلوک‌هاي اين سوپرماتريس، اولويت نهايي تمامي‌درايه‌هاي ماتريس را مي‌توان به دست آورد.

ميزان ارجحيت بيان نمايد. به همين دليل می باشد که يک طيف فازي  را مي‌توان براي اعداد فازي مثلثي به جاي طيف منطقي9-1 بکار برد. هنگامي‌که معيار i با معيار j مقايسه مي‌گردد،  به ترتيب نشان دهنده ترجيحات برابر بين معيارهاي مقايسه شده، ارجحيت کم i نسبت به j، ارجحيت قوي‌تر i نسبت به j، ارجحيت خيلي قوي‌تر و ارجحيت مطلق i نسبت به j مي‌باشد.

به مقصود ارزيابي ترجيحات فرد تصميم‌گيرنده، ماتريس مقايسات زوجي با بهره گیری از اعداد فازي مثلي  تشکيل مي‌گردد. ماتريس

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )