تکه ای از متن پایان نامه :

 

 شکل ‏2‑10: نمودار زاویه فازی () بر حسب مقدار مطلق مدول مختلط  برای نانو کامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی بالا/ نانو لوله های کربنی چند دیواره (a) و نانو کامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی پایین/ نانو لوله های کربنی چند دیواره (b) (نمودار ون گارپ – پالمن) ]59[.

معمولا در کنار مطالعه آستانه ایجاد شبکه رئولوژیکی، آستانه ایجاد شبکه الکتریکی نیز مورد بحث قرار می گیرد. در شکل ‏2‑11 رسانایی الکتریکی نانو کامپوزیت های پلی اتیلنی نشان داده شده می باشد. آستانه ایجاد شبکه الکتریکی همانند آستانه ایجاد شبکه رئولوژیکی بین 1 تا 5/2% وزنی قرار دارد.

وجود نانو لوله های کربنی اثر مشهودی بر ساختار بلوری نانو کامپوزیت های مورد مطالعه ندارند.

نمودار تبلور و ذوب نانو کامپوزیت های مورد نظر در شکل ‏2‑14 آورده شده می باشد. در جدول ‏2‑1 نیز مقادیر بدست آمده از تحلیل آزمون های تفرق اشعه ی ایکس و گرما سنج روبشی تفاضلی، به گونه اختصار آورده شده می باشد. با اضافه شدن مقادیر کمی از نانو لوله های کربنی به ماتریس پلیمری، این مواد به عنوان عوامل هسته زای نا همگن اقدام کرده و هسته زایی پلیمر را شتاب می دهند. اثرات قوی هسته زایی منجر به افزایش دمای تبلور پلیمر می گردد. یانگ[1] و همکاران ]62[ در تحقیقی گزارش داده اند که نانو لوله های کربنی چند دیواره دمای تبلور و درصد بلورینگی نانو کامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی پایین/ نانو لوله های کربنی چند دیواره را افزایش داده اند. در جدول 2-1 نشان داده شده می باشد که درصد بلورینگی محاسبه شده از روش گرما سنج روبشی تفاضلی مربوط به نمونه نانو کامپوزیتی دارای 5/0% وزنی، نسبت به نمونه خالص به میزان 2/3% افزایش یافته می باشد.

های کربنی چند دیواره ]63[.

2 Yang

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه