تکه ای از متن پایان نامه :

  

ارتباط ای که لنگر انتهایی Me  ودوران انتهایی eθ را برای یک تیرتحت بار گسترده یکنواخت از گیرداری کامل تا انتهای ساده به یکدیگر مرتبط می کند به صورت زیر می باشد:

 معادله 2-1                                                                          Me=-2EIθe/L-WL/12

 

ارتباط بالا نشان دهنده یک خط مستقیم می باشد که دونقطه a وb در روی نمودار فوق آغاز وانتهای آن می باشد.

نقطه a نشان دهنده گیرداری کامل می باشد (  e=0θ) در این حالت لنگرانتهایی همان لنگرگیرداری انتهایی خواهد بود.

 معادله 2-2                                                                                Me=-WL/12 a) )

 

(w کل بارگسترده یکنواخت وارد بر تیر )

نقطه b نشان دهنده یک اتصال انتهایی ساده می باشد که در آن لنگر انتهایی Me برابر با صفر                 می باشد(Me=0 )

وضعیت تیردر این حالت همان وضعیت تیرساده با دوران انتهایی زیر می باشد

 معادله 2-3                                                                              e =-WL2/24EIθ  b))

 

خطی که دونقطه a وb را به یکدیگر متصل می کند خط تیر نامیده می گردد اگر بار روی تیر افزایش یابد خط تیر موازی با خط اولیه به طرف خارج حرکت می کند. بدیهی می باشد که حرکت این خط با افزایش مقدار لنگر انتهایی ودوران انتهایی ϴe))همراه خواهد بود .خط تیر در حالت دوم (خط چین) نشان دهنده ضریب اطمینان می باشد و معمولاً بین 67/1 تا 2 برابر خط قبلی که برمبنای بارگذاری مجاز بدست آمده   می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نقطه ای که در آن نمودار اتصال Mee)) خط تیر را قطع می کند، نشان دهنده لنگر ودوران انتهایی در اثر بارگذاری موجود خواهد بود و از اینجا دیده می گردد که چگونه رفتار یک تیربستگی به اتصال آن دارد .

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه