تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

و بهره وری می باشد.  به صورت حاصلضرب ها در بهره وری تعریف شده که چنانچه برای هر صنعت معنی دار گردد، به معنی آن می باشد که ساختار ارتباط مزد و بهره وری آن صنعت با صنایع دیگر متفاوت می باشد. به بیانی دیگر، شیب یا ضریب RGLP برای آن صنعت متفاوت با بقیه صنایع خواهد بود و چنانچه،  معنی دار نشود به معنی آن می باشد که ساختار ارتباط مزد و بهره وری در صنایع مختلف یکسان می باشد. داده های آماری محاسبه شده شامل داده های 9گانه فعالیت صنعت در دوره زمانی 1373 تا 1379 می باشد که روی هم 63 نظاره را در بر می گیرد و به صورت داده های گروهی (Data Panel) مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. در نهایت الگوی دیگری را با حذف  به صورت زیر مورد آزمون قرار داد:

در این ارتباط مزد  ، نسبت میزان کل مزد صنعت به تعداد کل شاغلان (مزد سرانه)، همان متغیر وابسته می باشد که به مقصود حقیقی کردن مزدهای اسمی، مقادیر اسمی را بر  تقسیم کردند متغیرهای توضیحی به صورت زیر می باشند:

تحصیلات ، نسبت شاغلان دارای مدرک دیپلم به بالا به کل شاغلان هر صنعت در نظر گرفته شده می باشد. بهره وری نیروی کار ، نسبت ارزش افزوده صنعت به تعداد شاغلین صنعت می باشد که زیرا آمار ارزش افزوده کارگاههای صنعتی به صورت اسمی موجود بوده، به مقصود حقیقی کردن آنها از شاخص ضمنی قیمت صنایع 22 گانه بهره گیری کرده اند. جنسیت نسبت تعداد شاغلان مرد به کل شاغلان هر صنعت می باشد. مهارت  به صورت نسبت مجموع تعداد کارگران ماهر تکنسین ها و مهندسین به کل شاغلان تولیدی هر صنعت محاسبه شده می باشد. شاغلان تولیدی  نسبت شاغلان تولیدی به کل شاغلان بوده و شاغلان بخش خصوصی، نسبت تعداد شاغلان فعال در کارگاههای بخش خصوصی و تعاونی به کل تعداد شاغلان هر صنعت بوده که برای نشان دادن میزان اشتغال نیروی کار در بخش خصوصی از آن بهره گیری کرده اند و در نهایت سرانه سرمایه گذاری بنگاهها ، میزان سرمایه گذاری انجام شده در بنگاههای هر صنعت می باشد که برای محاسبه آن از نسبت تشکیل سرمایه ثابت به قیمت ثابت سال 1376 به تعداد کارگاههای فعال هر صنعت بهره گیری کرده اند.

به مقصود حقیقی کردن مقادیر اسمی تشکیل سرمایه ثابت در مجموعه آمار کارگاههای صنعتی از شاخص ضمنی سرمایه گذاری در حسابهای ملی بهره گیری کرده اند. جامعه آماری مورد بهره گیری آنها، کارگاههای صنعتی 10-49 نفر کارکن در صنایع 22گانه بر اساس طبقه بندی فعالیتهای صنعتی از ویرایش سوم  می باشد.

آنها مدل تحلیلی پژوهش را در دو مرحله برآورد می کنند. در مرحله اول اثر متغیرهای تحصیلات، مهارت، جنسیت، نسبت شاغلان تولیدی، سرانه سرمایه گذاری بنگاهها و نسبت شاغلان بخش خصوصی بر مزد نیروی کار در صنایع 22 گانه را در سالهای 1373 تا 1384 به ترتیب در قالب الگوهای اثر متغیر و ثابت مطالعه می کنند و در مرحله دوم با اضافه کردن متغیر بهره وری نیروی کار به متغیرهای مستقل، اثر آن بر مزد را نیز مورد مطالعه قرار می دهند. همچنین با بهره گیری از آزمون

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: