تکه ای از متن پایان نامه :

4ـ2ـ1ـ ارتقا و انجماد فاعل

اینک با در نظر داشتن اصل «انجماد» به ساختار یادشده می‌پردازیم، آغاز جمله‌های «2» را درنظر مي‌گیریم.

2ـ الف) به نظر می‌رسد که آن‌ها زود رفتند.

ب) به نظر می‌رسد که علی دوباره رفته می باشد.

پ) به نظر می‌رسد که تو دیر آمده‌ای.

در جمله‌های «2» فاعل‌های بند پیرو که به ترتیب «آن‌ها»، «علی» و «تو» هستند، به ترتیب با فعل‌های «رفتند»، «رفته می باشد» و «آمده‌ای» مطابقت می‌کنند و همچنان در بند پیرو قرار دارند و تحت هیچ فرایند حرکتی (چه موضوعی و چه غیرموضوعی) به بند پایه جابه‌جا نشده‌اند.

برای مطالعه ساختار بالا به تحلیل اشتقاق بند پیرو جملة «2ـ الف» با در نظر داشتن مسئله انجماد و مطابقت می‌پردازیم. بند پیروِ جملة «2ـ الف» دارای برشماری زیر می باشد:

«3» ⟵ }رفتن، ضمیر سوم‌شخص جمع، زود، که{

آغاز محمول جمله (فعل «رفتن») با فعل کوچک ادغام می گردد و گروه فعلی پوسته‌ای میانی را تشکیل می‌دهد. پس از تشکیل این گروه، ضمیر سوم‌شخص جمع بر مبنای اصل فرافکن، وارد اشتقاق جمله می گردد. هنگامی که این عنصر زبانی وارد اشتقاق جمله می گردد دارای مشخصه‌های تعبیرپذیر شخص و شمار و مشخصة تعبیرناپذیر حالت می باشد که بایستی ارزش‌گذاری بشود. فعل «رفتن» به این عنصر زبانی تأثیر معنایی عامل را می‌دهد، درنتیجه طبق فرضیة اعطای تأثیر تتای یکسان این عنصر زبانی در مشخص‌گر گروه فعلی پوسته‌ای تظاهر می‌یابد و فرافکن بیشینة گروه فعلی پوسته‌ای را تشکیل می‌دهد. این برو‌ن‌داد زبانی با قید فروتر و زمان «زود» ادغام می گردد که در این جمله تأثیر افزوده را دارد. سپس فرافکن بیشینة گروه فعلی پوسته‌ای با گروه زمان ادغام می گردد. هستة زمان به هنگام ورود به اشتقاق این جمله دارای مشخصة تعبیرپذیر زمان گذشته و مشخصه‌های تعبیرناپذیر حرف تعریف (اصل فرافکن گسترده)، شخص و شمار و حالت فاعلی می باشد که بایستی ارزش‌گذاری شوند. طبق اصل «زودهنگامی» به محض وارد شدن این عنصر زبانی در اشتقاق این عنصر کاونده به دنبال ارزش‌گذاری مشخصه‌های تعبیرناپذیر خود می باشد. مشخصة حرف تعریف این عنصر زبانی با حرکت دادن ضمیر سوم‌شخص جمع به مشخص‌گر خود بازبینی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: