تکه ای از متن پایان نامه :در اين تحقيق جهت تعيين مدل‌هاي مناسب براي رگبارها در شهر بندر انزلی، اطلاعات واصله از سازمان هواشناسی وآب و منطقه‌اي استان براي فواصل زماني 15، 30، 45، 60، 90، 120، 180، 360، 720 ، 1440 دقيقه به تفكيك سال با در نظر داشتن نمونه‌هاي انتخابي بر اساس روش تصادفي براي ايستگاه‌ جداسازي شده، سپس داده‌هاي رگباري در نرم افزارExcel بترتيب صعودي براي فواصل مختلف زماني برحسب دقيقه تنظيم گرديد. داده‌هاي فوق را وارد نرم افزار Smada كرده و با  توزيع‌هاي مختلف (نرمال، لوگ نرمال، پيرسون، لوگ پيرسون و توزيع گامبل) برازش داده شدند. سپس براي تعيين معادلات اساسي رگبارها با در نظر داشتن زمان (دقيقه ) و دوره برگشت 5 ،10 ،25 ، 50 ، 100 و 200 ساله ، از بهترين معادله كه

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید