عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

استراتژ يهاي مختلف تعميرات داراي هزينه‌ها‌ي سخت افزاري، نرم افزاري و آموزش پرسنل متفاوتي هستند:

سخت افزار: براي تعميرات مبتني بر شرايط و تعميرات پيشگويانه، به يکسري سنسورها و لوازم کامپيوتري احتياج می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نرم افزار: براي تجزيه و تحليل داده‌ها‌ي حاصل از اندازه گيري پارامترها در تعميرات مبتني بر شرايط و تعميرات پيشگويا نه نياز به نرم افزار خواهيم داشت.

آموزش پرسنل : تنها بعد از آموزش می باشد که اپراتورها مي‌توانند از ابزارها و تکنيکها بهره گیری کنند.

هزينه‌ها‌يي که بصورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير فعاليتهاي نگهداري و تعميرات قرار دارند بصورت زير قابل تفکيک مي‌باشند:

هزينه مواد و قطعات يدکي از قبيل روغن و ياتاقان.

هزينه نيروي انساني که فعاليتهاي نگهداري و تعميرات را انجام مي‌دهند.

هزينه توليد از دست رفته در طي زمان خرابي دستگاه.

2-5-5-قابليت تعميرپذيري[1]

عبارت می باشد از احتمال نگهداري يا تعمير سيستم )برگردان سيستم(در يک قابليت اطمينان معين، در مدت زمان  t با بهره گیری از روشها و اصول تعريف شده و يا احتمال حفظ يا نگهداري سيستم

[1]Maintainability

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه