مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

3ـ2ـ ساختار نحوی

ساختار نحوی به نحوة چینش واژه‌ها در کنار یکدیگر برای ساختن گروه‌ها و جمله‌ها تصریح دارد. بر این فرایندها اصول و روابطی حاکم می باشد و انواعی را شامل می گردد که در ذیل به این مسائل خواهیم پرداخت:

 

3ـ3ـ ادغام

ادغام فرایندی می باشد که در آن دو سازة زبانی به یکدیگر می‌پیوندند تا سازة بزرگتری را تشکیل دهند. ردفورد (2009: 39) برای نشان دادن مفهوم فرایند ادغام مثال زیر را ارائه کرده‌می باشد:

:گویشور (الف What are you trying to do?

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

:گویشور (ب help you

ردفور (2009: 39) تصریح می کند که ساده‌ترین روش برای ساختن گروه‌ها، ادغام می باشد. او توضیح می‌دهد که برای مثال، در جملة بالا با ادغام واژه‌های help و you گروه help you پدید می‌آید و می‌افزاید که رفتار این سازه مانند فعل می باشد تا ضمیر. او جمله‌های (2) و (3) را شاهدی بر این مدعا می‌داند که در آن‌ها این سازه می‌تواند بر جایگاه فعل تظاهر یابد و نه ضمیر:

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: